Kritiky.cz >

Vesničanka-život není vypucovaná pěšinka

Hledáte sil­ný pří­běh se zají­ma­vou záplet­kou? Milujete romá­ny Mirky Skočílkové? Tak prá­vě vám je urče­na novin­ka, jenž vyda­la Euromedia Group, a.s. a jme­nu­je se Vesničanka. Čeká na vás opět neza­po­me­nu­tel­ný... Read more »

Štěstí voní jako chleba

Romantická odde­chov­ka, kte­rá Vás lusk­nu­tím prs­tu pře­ne­se do poklid­né atmo­sfé­ry osa­mě­lé skot­ské ves­nič­ky, tak to je roz­hod­ně kni­ha „Štěstí voní jako chle­ba“ od spi­so­va­tel­ky Pauline Maiové, jež vyda­la GRADA... Read more »

Mají v nebi skleničky? Něžně vtipná kniha malých  příběhů z velké doby od známé herečky

Kniha s názvem Mají v nebi skle­nič­ky? mě zau­jal a říka­la jsem si, o čem asi bude. Po jejím pře­čte­ní musím říci, že mě nesmír­ně pře­kva­pi­la v dob­rém slo­va smys­lu. Naivita, humor, v kon­tras­tu váž­nos­tí poli­tic­ké... Read more »

Jak kouzlo do houslí vklouzlo - poetický příběh o Františkovi

František jako malý chla­pec milo­val hud­bu, fas­ci­no­va­ly ho hudeb­ní nástro­je. Jeho pan uči­tel ho začal učit hrát na hous­le. Rodiče měly hos­po­dář­ství a moc s tím nesou­hla­si­li. Říkali, že si hud­bou... Read more »

Archa knih: Skutečná pravda se skrývá mezi řádky...

Archa knih od auto­ra Jana Tománka je sil­ným a neza­po­me­nu­tel­ným pří­bě­hem, kte­rý vás donu­tí zamys­let se nad svým dosa­vad­ním živo­tem. V člo­vě­ku pak poma­lu a jis­tě začí­na­jí hlo­dat myš­len­ky, co tam v hlou­bi... Read more »

Viking City Builder je jako Manor Lords. Na hře pracuje pouze...

Viking City Builder je jako Manor Lords. Na hře pra­cu­je pou­ze jedi­ný člo­věk a také z Polska. Propracovaná stra­te­gii bude vůbec prv­ní, kte­rá bude pod­po­ro­vat tech­no­lo­gii ray­tra­cing. Jinak se má jed­nat... Read more »
Stránka načtena za 3,09222 s | počet dotazů: 180 | paměť: 47441 KB. | 24.02.2024 - 13:07:02