Kritiky.cz > Seriály > Reality show > Survivor-25.epizóda(SK-45.,46,)-Rysuje sa nám zatiaľ najlepšia epizóda?

Survivor-25.epizóda(SK-45.,46,)-Rysuje sa nám zatiaľ najlepšia epizóda?

rN4Y.survivor cesko slovensko logo jpg 3
rN4Y.survivor cesko slovensko logo jpg 3
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

rN4Y.survivor cesko slovensko logo jpg 3

Dominika po due­li kon­čí a nám osta­lo posled­ných 8 hrá­čov z kto­rých vzí­jde víťaz tej­to show. Finále sa blí­ži a podľa posled­ných správ by malo byť v prvej polo­vi­ci mája.

SK-45.epizóda

Na zači­at­ku dostá­va­me 20 min­út výle­vu emó­cií. Začíname Xéniou a jej emó­ci­a­mi po due­li, potom Vladimír, Veve a postup­ne sa pre­to­čia sko­ro všet­ci. Po nud­nom zači­at­ku sa dostá­va­me k súbo­ju o odme­nu, kde sme sa dočka­li odme­ne v podob­ne čes­ké­ho šef­ku­chá­ra Jána Punčochářa. Ten spo­lu s víťa­zom mal nava­riť menu a násled­ne iba víťaz si mal užiť túto odme­nu a dokon­ca na to Novotný dával dôraz. No zno­va nie všet­ko je vždy tak ako Ondra povie, ale to až neskôr.

Súboj o odme­nu bol ten­to­krát v nalo­so­va­nom pav­úku. A dočka­li sme sa via­ce­rých prekva­pe­ní. Braňo pora­zil Johy, Veronika Vladimíra či Veve Chilli. Jediná Xénia potvr­di­la úlo­hu favo­rit­ky pro­ti Nicol. V semi­fi­ná­le vyra­di­la Veronika Braňa a Xénia pre­šla cez Veve, no tá počas dráhy neprí­jem­ne spadla a zra­ni­la si rame­no. Vyzeralo to zle, ale neskôr sa vrá­ti­la a vyze­rá to, že bude pokra­čo­vať aj keď bude zjav­ne indis­po­no­va­ná tou pra­vou rukou.

Pred finá­le nám už kla­sic­ky zme­ni­li pra­vi­dlá a šlo sa na 2 víťaz­né body a aby toho nebo­lo málo, tak nám na Slovensku to roz­de­li­li lebo to už tých 5 min­út navy­še by bolo veľa.... Videli sme len prvý bod, kto­rý zís­ka­la Xénia.

SK-46.epizóda

Pokračovania finá­le sme sa dočka­li až v stre­daj­šej čas­ti a nako­niec to Veronika oto­či­la a vyhra­la odme­nu. Trošku v tom­to závi­dím Čechom, že im to neroz­de­li­li. Ale poď­me k odme­ne, ktorú vyhra­la Veronika a mala ju mať len a len pre seba ako nie­koľ­ko­krát Novotný zdôraz­nil, no zra­zu si moh­la vybrať postup­ne až ďal­ších troch ľudí. Vybrala si Chilli, Nicol a Johy, kto­ré si tak uži­li skve­lé jed­lo spo­lu s ňou.

Zároveň sa nasky­tol pries­tor pre Vladimíra rie­šiť tak­ti­ku s Braňom a Xéniou a samozrej­me ten­to pries­tor vyu­žil. A vyze­rá to, že sa rysu­je mini­mál­ne na ďal­šie hla­so­va­nie ali­an­cia Braňo, Vladimír, Johy, Xénia a Veve. Ak niek­to z tých­to pia­tich vyhrá imu­ni­tu, tak nasle­duj­úca kme­ňo­vá rada môže byť veľ­mi veľ­mi zau­jí­ma­vá.

Braňo aj Xénia podľa mňa už pocho­pi­li, že Nicol sa nedá veriť a pôjdu pro­ti nej. Aj keď na záver sa Braňo roz­prá­val s Nicol, ale ak je rozum­ný a vyze­rá to, že sa aj tak­tic­ky posúva tak pôjde pro­ti nej.

Potom sa bavia hlav­ne títo pia­ti med­zi sebou a Johy v roz­ho­vo­re s Xéniou povie, že pôjde za svä­tou tro­ji­cou (Nicol, Chilli a Veronika) a povie im, že pôjde pro­ti nim. To je totál­na blbosť najmä v tej­to fáze. Ak by mala niek­to­rá z nich skry­tú imu­ni­tu, tak sa to môže ška­re­do obrá­tiť pro­ti nej. Síce my vie­me, že ju má Vladimír, no ona nie a nor­mál­ne by s tým mala rátať a nie tak­to bez roz­mys­lu to hrať na ich hla­sy v poro­te.

Záver: Táto epi­zó­da bola dúfam taký pred­krm pred tou nasle­duj­úcou a snáď sa konečne dočkám epi­zó­dy kto­rej budem môcť dať plné hod­no­te­nie. Nábeh to má skve­lý, ale pre túto epi­zó­du dávam lep­ší pri­e­mer a to 6/10.

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,93373 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71600 KB. | 19.06.2024 - 18:22:25