Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Swing Kids (1993)

Swing Kids (1993)

Sweet
Sweet
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Swing Kids je ame­ric­ký film ode­hrá­va­jí­cí se v roce 1939 v nacis­tic­kém Německu. Matně si pama­tu­ji, že jsem jej už kdy­si viděl na obra­zov­kách čer­s­tvě se naro­di­vší TV NOVA v hlav­ním vysí­la­cím čase (20:00), což by dnes asi bylo nemož­né...
Pro našin­ce je mož­ná sluš­ným plu­sem to, že se film prak­tic­ky celý natá­čel v matič­ce Praze a na zábě­rech to je znát. Naštěstí to není znát prvo­plá­no­vě, neboť děj se ode­hrá­vá v Hamburku (a tam by se pano­ra­ma Hradčan asi vyjí­ma­lo dost podiv­ně). Následkem fil­mo­vá­ní v Praze je i to, že si ve sním­ku Swing Kids střih­lo vět­ší i men­ší role něko­lik našich her­ců. Za všech­ny může­me jme­no­vat tře­ba Naďu Konvalinkovou, kte­rá má moc hezkou scé­nu s Christianem Balem. Kdo by to dnes řekl, že sou­čas­ný popu­lár­ní před­sta­vi­tel Batmana se kdy­si (a to doslo­va) válel po Konvalinkové? 🙂
Inu, her­ci obec­ně je to,co fil­mu urči­tě pomá­há. Krom výše zmi­ňo­va­né­ho Christiana (a Konvalinkové) tu má skvě­lou hlav­ní roli Robert Sean Leonard a v roli nacis­ty se před­sta­vil i Kennet Branagh (zná­mý herec Shakespearovských rolí). Za zmín­ku sto­jí Barbara Hersey... Prostě a jed­no­du­še, po herec­ké strán­ce je to vel­mi sluš­ný základ.
Ani pří­běh samot­ný ale nesto­jí v poza­dí a jsem rád, že se tím­to oslím můst­kem k němu koneč­ně dostá­vám, konec­kon­ců her­ci mohou být sebe­lep­ší a podá­vat výko­ny jako Olivier s Brandonem, ale když je mizer­ný scé­nář a záplet­ka, tak z toho asi těž­ko něco uple­tou..
Jak už jsem tedy naťu­kl výše, roku 1939 v Hamburku exis­tu­je komu­ni­ta mla­dých lidí, kte­ří ten všu­dypří­tom­ný nacis­mus a árij­skou hrdost lido­vě řeče­no „moc neže­rou“ a dale­ko rad­ši se oddá­va­jí posle­chu své hud­by, což je - jak název nazna­ču­je - swing. Vzhlížejí ke svým ido­lům jaký­mi jsou tře­ba Benny Goodman (ehm...Žid), Django Reinhardt (cikán), či tře­ba Duke Ellington (čer­noch), což jsou všech­no moc fajn muzi­kan­ti, ale nacis­té jejich hud­bu pova­žu­jí z ide­o­lo­gic­ké­ho hle­dis­ka za jeden vel­ký žido­bol­še­vic­ký hnus. Jak v tako­vém svě­tě pře­žít? Jak pře­žít ve svě­tě, kde se nej­snad­ně­ji jeví kon­for­mi­ta s kru­tým reži­mem a zapad­nu­tí to „šedé zóny“ oby­va­tel?
Swing Kids jsou i přes někte­ré drob­né nedo­stat­ky (tře­ba, ač jinak vel­mi sil­ný, závěr, kte­rý mi moc auten­tic­ký nepři­šel) výbor­ným fil­mem, kte­rý by jen tak neměl unik­nout pozor­nos­ti.

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,31809 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72293 KB. | 21.05.2024 - 12:08:32