Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Všiváci [45%]

Všiváci [45%]

rp 08.jpg
rp 08.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Opět nastal jeden z těch vzác­ných momen­tů a pro­stor na tom­to blo­gu dostal sní­mek, kte­rý pochá­zí z tuzem­ské pro­duk­ce. Dnes totiž bude řeč o fil­mu Všiváci, kte­rý se natá­čel před dvě­ma lety a nyní se po něko­li­ka prů­ta­zích koneč­ně dostá­vá do čes­kých kin. Stojí ale tohle za vaši návště­vu nebo se žád­ný svě­ží vítr do zatuchlé­ho čes­ké­ho pro­sto­ru neko­ná?

Miki (Ondřej Vetchý) a Mikuláš (Jiří Langmajer) sice vyrůs­ta­li jako brat­ři, nicmé­ně díky jed­no­mu momen­tu v živo­tě se nyní nemo­hou vystát. Zatímco jeden vystu­do­val vyso­kou ško­lu a stal se z něj špič­ko­vý neu­ro­chi­rurg, dru­hý se stal vojá­kem a část své­ho živo­ta strá­vil na vojen­ských misích, napo­sle­dy v Afghánistánu, odkud se před něja­kou dobou vrá­til domů, ke svým dvě­ma dce­rám. Finanční pro­blémy jej ovšem nutí hle­dat způ­sob, jak zajis­tit Róze (Tereza Voříšková) pení­ze na vyso­ko­škol­ská stu­dia. To jej sve­de dohro­ma­dy s jeho býva­lým kole­gou s vojen­ské jed­not­ky Oldou (Ondřej Malý), se kte­rým při­pra­vu­jí akci, při kte­ré se zao­pat­ří na zby­tek živo­ta. Zatímco se však upí­ná k této mož­nos­ti jak vyře­šit všech­ny své pro­blémy, jeho život se začí­ná kom­pli­ko­vat a zane­dlou­ho jej osud sve­de dohro­ma­dy s jeho bra­t­rem. 
To co ve vás Všiváci po shléd­nu­tí jsou pře­de­vším roz­pa­ky. Důvod? Zpracováním totiž tenhle tuzem­ský film vypa­dá doo­prav­dy dob­ře a doká­zal by sám sebe pro­dat jako béč­ko­vá pro­duk­ce svě­to­vé­ho for­má­tu. Tvlrci totiž apli­ku­jí zku­še­nos­ti štá­bu se zahra­nič­ní­mi vel­ko­pro­duk­ce­mi a Všiváci tak vypa­da­jí na čes­ké pomě­ry parád­ně (podob­ně jako nedáv­ný slo­ven­ský Kandidát). Problém ale je, že podob­ně jako slo­ven­ský sní­mek sto­jí a pada­jí na scé­ná­ři. A ten je tu trestu­hod­ně špat­ný. Příběh spo­le­há na spous­tu neprav­dě­po­dob­ných a nelo­gic­kých zvra­tů a cho­vá­ní postav, kte­ré jsou záro­veň do urči­té míry kari­ka­tu­ry samy sebe. To vše pod­tr­hu­jí nevy­rov­na­né herec­ké výko­ny vět­ši­ny hlav­ních postav a nesku­teč­ně otrav­ný Kryštof Hádek, kte­ré­mu se tuhle polo­hu neda­ří pro­dat, i přes­to, že to neu­stá­le zkou­ší přes Bobule, Signál a já nevím co ješ­tě. 
Takže zatím­co se Všivákům daří pro­dat jak akci, tak atmos­fe­ric­ké obra­zy ze živo­ta Mikuláše, se zbyt­kem už to tak slav­né není. Filmová ilu­ze se díky frag­men­tár­nos­ti vytrá­cí a film tak fun­gu­je spí­še jako něko­lik samo­stat­ných sek­ven­cí, spí­še než jako jed­na celist­vá zku­še­nost. A něko­lik dob­rých nápa­dů neza­chrá­ní jinak ve všech ohle­dech prů­měr­nou a vykon­stru­o­va­nou sto­ry se vše­mi její­mi podiv­ný­mi zákru­ty ve tře­tím aktu fil­mu. 
Ve výsled­ku je tahle čes­ká pro­duk­ce jas­ným uka­za­te­lem toho, že i u nás se dají točit sty­lo­vé podí­va­né, kte­ré mohou vypa­dat svě­to­vě, nicmé­ně sce­náris­tic­ky tak zbabra­ná, že málo­kdo ji bude chtít při­jít na jmé­no. Pořád se ovšem jed­ná o roz­hod­ně zají­ma­vý pokus, kte­rý je vždy lep­ší, než zby­teč­né lpě­ní na době minu­lé a pro­chá­ze­ní těch už něko­li­krát pro­ji­tých ces­ti­ček s tou­hou jít na jis­to­tu. Jen by se zkrát­ka hodi­lo příš­tě tro­chu víc prá­ce se scé­ná­řem.        

Roman Kašparovský při­chá­zí koneč­ně se svým celo­ve­čer­ním debu­tem, kte­rý více než coko­liv jiné­ho, budí roz­pa­ky. Parádně nato­če­ná podí­va­ná, kte­rá svým vizu­á­lem str­čí do kapsy vět­ši­nu tuzem­ské pro­duk­ce, je ovšem taky nesku­teč­ně špat­ně napsa­ným pří­bě­hem plným kari­ka­tur a nelo­gič­nos­tí, kte­ré výsled­ný dojem z fil­mu srá­ží na hra­ni­ci prů­mě­ru. Nicméně ale­spoň ta sna­ha se cení. 

 Koktejl: 

25% Světový vizu­ál
25% Pár zají­ma­vých nápa­dů
50% Špatný scé­nář 

Všiváci
(Lousy Bastards)
Drama / Komedie
Česko, 2014, 98 min

Režie: Roman Kašparovský
Scénář: Roman Kašparovský
Kamera: Vladimír Smutný
Hudba: Miroslav Chyška
Hrají: Tereza Voříšková, Jiří Mádl, Kryštof Hádek, Jiří Langmajer, Ondřej Malý, Ondřej Vetchý, Iva Janžurová, Marek Taclík, Andrea Kerestešová, Tatiana Vilhelmová, Nikol Moravcová, Sabina Remundová, Aneta Krejčíková, Matěj Převrátil, Filip Antonio, Eliška Křenková

Nevhodný mlá­de­ži do 12 let
V kinech od: 19.06.2014 Bontonfilm CZ


http://www.csfd.cz/film/318450-vsivaci/
http://www.imdb.com/title/tt2211106/


Podívejte se na hodnocení Všiváci na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,82856 s | počet dotazů: 257 | paměť: 71693 KB. | 13.07.2024 - 14:28:49