Kritiky.cz > Filmy > Zajímavosti > Christian Bale: Cesta k ikonickému Batmanovi a vývoj jeho temného obleku na filmovém plátně

Christian Bale: Cesta k ikonickému Batmanovi a vývoj jeho temného obleku na filmovém plátně

Photo © Warner Bros.
Photo © Warner Bros.
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Christian Bale ve fil­mu Batman začí­ná (2005): „Zpočátku jsem s rolí tro­chu váhal. Batman je pře­ce iko­na. Ale vzpo­mí­nám si, že jsem byl v den pre­mi­é­ry fil­mu v obcho­dě s potra­vi­na­mi a uvi­děl mě tam malý kluk. Nemohlo mu být víc než pět let. Přišel ke mně a objal mě. Objal mě a mě to tak doja­lo, že jsem mu to opla­til. Pak se na mě podí­val a řekl: „Jsi můj hrdi­na. A v tu chví­li jsem věděl, že jsem nejen jako herec odve­dl svou prá­ci, ale že jsem se správ­ně roz­ho­dl hrát Batmana. A od té doby jsem se na své roz­hod­nu­tí hrát Batmana nikdy neo­hlé­dl.“

Bale se už na začát­ku kon­kur­zu roz­ho­dl, že nechce hrát Batmana pří­mo, ale že ho chce hrát jako zuři­vé mon­strum, pro­to­že si mys­lel, že by to moh­lo scé­náris­tu a reži­sé­ra Christophera Nolana pola­ri­zo­vat. K jeho rados­ti byl Nolan jeho nestan­dard­ní inter­pre­ta­cí nad­še­ný.

V počát­cích vývo­je toho­to fil­mu se uva­žo­va­lo o Heathu Ledgerovi pro roli Bruce Waynea/Batmana, než se Ledger s Nolanem shod­li, že se pro tuto roli neho­dí. Poté byl obsa­zen do role Jokera ve fil­mu Temný rytíř (2008), kte­rá mu vynes­la Oscara za nej­lep­ší muž­ský herec­ký výkon ve ved­lej­ší roli.

Pověstné vrče­ní v Baleově podá­ní bylo v „Temném rytí­ři“ mno­hem drs­něj­ší než v „Batman začí­ná“ a pro svou extrém­nost bylo nesčet­ně­krát paro­do­vá­no. Obecně však panu­je myl­ná před­sta­va, že za ten­to hlas je plně zod­po­věd­ný Bale. Jeho sku­teč­ný hlas byl během natá­če­ní spí­še zjem­něn a násled­ně zesí­len na drs­něj­ší a drs­něj­ší atmo­sfé­ru během post­pro­duk­ce na zákla­dě roz­hod­nu­tí scé­náris­ty, pro­du­cen­ta a reži­sé­ra Nolana.

Bruce Wayne má ve fil­mu „Temný rytíř“ na sobě nový neto­pý­ří oblek. Tento Batmanův oblek byl vylep­še­ním oble­ku z fil­mu „Batman začí­ná“ a Bale v něm byl poho­dl­něj­ší a agil­něj­ší. Byl zkon­stru­o­ván ze dvou set uni­kát­ních kusů gumy, skel­ných vlá­ken, kovo­vé síťo­vi­ny a nylo­nu (což vytvá­ře­lo dojem sofis­ti­ko­va­né tech­no­lo­gie), při­čemž byly při­dá­ny elas­tic­ké pás­ky pro uta­že­ní kos­tý­mu tak, aby Baleovi padl. Rukavice měly zata­ho­va­cí břitvy, kte­ré se daly vystře­lo­vat. Kryt oble­ku vychá­zel z moto­cy­klo­vé hel­my a byl oddě­len od krč­ní čás­ti, což Baleovi umož­ni­lo pohy­bo­vat hla­vou doleva/doprava/nahoru/dolů, a je vyba­ven bílý­mi oční­mi čočka­mi pro pří­pad, že Batman zapne Bat-sonar. Bale si po natá­če­ní mohl pone­chat mas­ku Batmana z fil­mu.

Pro film „Temný rytíř povstal“ (2012) se Batmanův oblek sklá­dal ze sto dese­ti samo­stat­ných čás­tí. Základní vrst­va byla vyro­be­na z poly­este­ro­vé síťo­vi­ny, kte­rou díky její pro­dyš­nos­ti a schop­nos­ti zadr­žo­vat vlh­kost vyu­ží­vá armá­da a výrob­ci špič­ko­vých spor­tov­ních potřeb. K síťo­vi­ně byly násled­ně při­pev­ně­ny tva­ro­va­né kusy pruž­né­ho ure­ta­nu, kte­ré tvo­ři­ly cel­ko­vý pan­cíř. Uvnitř čás­tí na nohách, hrud­ní­ku a bři­še byly umís­tě­ny pane­ly z uhlí­ko­vých vlá­ken. Nový krk byl vytva­ro­ván z odlit­ku Baleova obli­če­je a hla­vy, aby se stal pro Balea doko­na­lou vol­bou. (IMDb)

Všechno nej­lep­ší k naro­ze­ni­nám, Christiane Bale!


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Zdroj článku: Cinema Shorthand Society

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,21834 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72178 KB. | 18.04.2024 - 04:16:55