Kritiky.cz > Profily osob > Terry Pratchett

Terry Pratchett

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Sir Terence David John „Terry“ Pratchett, OBE (28. dub­na 1948 – 12. břez­na 2015) byl ang­lic­ký spi­so­va­tel věnu­jí­cí se pře­váž­ně žán­ru fan­ta­sy. Je zná­mý pře­de­vším svou sérií knih Úžasná Zeměplocha. Do češ­ti­ny jeho dílo pře­klá­dal Jan Kantůrek.

Životopis

Pratchett se naro­dil v Beaconsfieldu v ang­lic­kém hrab­ství Buckingham Davidovi a Eileen Pratchettovým. Své vzdě­lá­ní při­pi­su­je High Wycombe Technical High School a Beaconsfieldské veřej­né knihov­ně.

Prvním vyda­ným dílem byla krát­ká povíd­ka The Hades Business (Kšeft v Hádesu), uve­řej­ně­ná v jeho škol­ním časo­pi­se když mu bylo 13 a poté, v roce 1963, zno­vu v časo­pi­se Science Fantasy, za což obdr­žel 14 liber. Druhá uve­řej­ně­ná prá­ce se jme­no­va­la Night Dweller (Noční tvor) a obje­vi­la se v 156. čís­le časo­pi­su New Worlds v lis­to­pa­du 1965.

Po odcho­du ze ško­ly v roce 1965 zís­kal prá­ci v míst­ních novi­nách Bucks Free Press a poz­dě­ji půso­bil v něko­li­ka dal­ších regi­o­nál­ních novi­nách v jiho­zá­pad­ní Anglii včet­ně Western Daily Press a Bath Chronicle.

V tom­to novi­nář­ském obdo­bí byl vyslán udě­lat inter­view s Petrem Bander van Durenem, jed­ním z ředi­te­lů malé­ho vyda­va­tel­ství, kde prá­vě vychá­ze­la nová kni­ha. V prů­bě­hu roz­ho­vo­ru se zmí­nil, že sám napsal kni­hu The Carpet People (čes­ky Kobercové). Ta byla nako­nec vydá­na v roce 1971 a slav­nost­ně před­sta­ve­na v oddě­le­ní kober­ců obchod­ní­ho domu Heal’s na Tottenham Court Road v Londýně.

V roce 1980 se Pratchett stal tis­ko­vým mluv­čím elek­trá­ren­ské spo­leč­nos­ti Central Electricity Generating Board, kde v jeho působ­nos­ti bylo něko­lik jader­ných elek­trá­ren. Později vtip­ko­val o tom, že před­ve­dl svůj smy­sl pro doko­na­lé nača­so­vá­ní, pro­to­že změ­na zaměst­ná­ní násle­do­va­la brzy po jader­né havá­rii v elek­trár­ně Three Mile Island v Pensylvánii v USA.

Práci pro CEGB opus­til v roce 1987, kdy začal vydě­lá­vat víc peněz pří­le­ži­tost­ným psa­ním. To mu umož­ni­lo zvý­šit tem­po a ve svém nej­pro­duk­tiv­něj­ším obdo­bí napsat dvě kni­hy roč­ně.

V roce 1998 obdr­žel Řád brit­ské­ho impé­ria v hod­nos­ti Officer za služ­bu lite­ra­tu­ře. Se sobě vlast­ní iro­nií to komen­to­val pro­hlá­še­ním ve smys­lu „mám pode­zře­ní, že „služ­bu lite­ra­tu­ře“ pro­ká­žu, když se zdr­žím dal­ších poku­sů něja­kou napsat“. V roce 1999 mu byl udě­len čest­ný dok­to­rát lite­ra­tu­ry na uni­ver­si­tě ve Warwicku.

Jeho dce­ra Rhianna Pratchett (naro­ze­na 1976) je autor­kou fan­ta­sy a novi­nář­kou.

Jako svo­je záli­by Pratchett uvá­děl „psa­ní, pro­chá­ze­ní, počí­ta­če, život“. Dobře je znám také díky své zvlášt­ní záli­bě v pokrýv­kách hla­vy, což je vidět na zad­ních stra­nách obá­lek ori­gi­nál­ních vydá­ní vět­ši­ny jeho knih.

Ke kon­ci roku 2007 bylo Pratchettovi dia­gnos­ti­ko­vá­no one­moc­ně­ní Alzheimerovou cho­ro­bou.

1. led­na 2009 jej Alžběta II. jme­no­va­la rytí­řem, díky čemuž může Pratchett pou­ží­vat titul sir.

V roce 2009 Pratchett ozná­mil, že hod­lá pod­stou­pit euta­ná­zii před­tím, než nemoc doros­te do kri­tic­ké­ho stá­dia. 1. úno­ra 2010 byl vybrán, aby na toto téma před­ne­sl před­náš­ku Richarda Dimblebyho (od roku 1972 před­ná­ší něja­ká význam­ná osob­nost před­náš­ku na aktu­ál­ní téma). Přednáška se jme­no­va­la Shaking Hands With Death (Potřást si rukou se smr­tí / Smrtěm). Pratchett před­náš­ku napsal, ale vzhle­dem ke své­mu zdra­vot­ní­mu sta­vu ji nemohl před­nést osob­ně, mís­to něj ji pro­to pře­če­tl Pratchettův pří­tel herec Tony Robinson (Baldrick ze seri­á­lu Černá zmi­je).

Zemřel ve svém domě 12. břez­na 2015.


Detaily o článku Terry Pratchett


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Home Sweet Home (2013)24. ledna 2014 Home Sweet Home (2013) Další psychopat dostal chuť si trošku zalaškovat s nebohým manželským párem… Mladý manželský pár se vrací domů. Chtějí si užít romantický večer, syna dali k […] Posted in Horory
  • Zlatý podraz - 111. května 2023 Zlatý podraz - 1 Posted in Videa
  • 77 pražských legend24. ledna 2018 77 pražských legend Praha je město s bohatou historií – a v té mají místo i legendy, které sesbírala Alena Ježková. Praha je město s tisíciletou tradicí. Město, v jehož ulicích se dotknete historie. Dlažba, […] Posted in Recenze knih
  • Ant-Man a Wasp - film o filmu - Tým spojuje síly3. července 2018 Ant-Man a Wasp - film o filmu - Tým spojuje síly Posted in Zajímavosti
  • Chuck Palahniuk: Něco si vymysli – 90 %26. července 2017 Chuck Palahniuk: Něco si vymysli – 90 % Odečíst ji, osprchovat ze sebe tuto povídkovou knihu nelze, to by člověk musel do chemické čistírny, do sterilizační myčky, do deratizační místnosti, do kláštera pro pokání, pro akt […] Posted in Recenze knih
  • JAK VYCVIČIT DRAKA 25. června 2014 JAK VYCVIČIT DRAKA 2 Z dílny DreamWorks Animation, kde vznikly snímky jako Shrek, Kung Fu Panda a Croodsovi, přichází do kin druhý díl filmu Jak vycvičit draka(nominovaného na Oscara®) podle dětské knižní […] Posted in Články
  • William Hill a Joe Coral - první bookmakeři13. března 2017 William Hill a Joe Coral - první bookmakeři To byla doba, kdy se začaly objevovat důležité postavy hazardních her, jako jsou William Hill a Joe Coral. Oficiálně byla skupina Coral založena poprvé v roce 1926, ale mladý Joe zahájil […] Posted in Domácí rady
  • Homeless Guide - Bezďáci, houmlesáci, socky, trosky..13. listopadu 2019 Homeless Guide - Bezďáci, houmlesáci, socky, trosky.. říká se jim všelijak, ale jedno mají společné. Nemají stýlou střechu nad hlavou, místo, kterému by mohli a často i chtěli říkat domov. Jak se žije této specifické skupině obyvatel. Pohled […] Posted in Recenze knih
  • Assassin's Creed Odyssey – PC 4K Low vs. High vs. Ultrahigh8. října 2018 Assassin's Creed Odyssey – PC 4K Low vs. High vs. Ultrahigh V pátek vyšla hra Assassin's Creed Odyssey. Vlastníci PC si můžou dle své sestavy (procesoru a grafiky) nastavit kvalitu jak potřebují. Podívejte se na porovnání nejhoršího nastavení […] Posted in Zajímavosti
  • Silent Hill: Revelation 3D (2012)21. května 2017 Silent Hill: Revelation 3D (2012) Silent Hill tě volá, Silent Hill tě chce! Neschováš se, neutečeš… Rose se nakonec podařilo dostat svou adoptivní dceru Sarah ze spárů temného Silent Hillu, ale jen za cenu […] Posted in Horory

Články převzaté z české Wikipedie.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,01991 s | počet dotazů: 259 | paměť: 71481 KB. | 22.06.2024 - 19:00:10