Kritiky.cz > Filmy > Zajímavosti > Nekompletní večeře s Beanem: Rozdíly mezi severoamerickým a mezinárodním vydáním filmu Bean

Nekompletní večeře s Beanem: Rozdíly mezi severoamerickým a mezinárodním vydáním filmu Bean

Photo © 1997 Gramercy Pictures
Photo © 1997 Gramercy Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Severoamerické vydá­ní fil­mu „Bean“ (1997) se od mezi­ná­rod­ní­ho liší tím, že obsa­hu­je doda­teč­nou scé­nu, ve kte­ré posta­va Davida navr­hu­je Beanovi (hra­je ho Rowan Atkinson), aby nacpal kro­ca­na, zatím­co on roz­pty­lu­je ostat­ní posta­vy během veče­ře. Poté, co Bean ztra­tí v kro­ca­no­vi hodin­ky, uvíz­ne mu v něm hla­va (recyklo­va­ný gag z fil­mu „Veselé Vánoce, pane Beane“) a sle­pě se potá­cí po kuchy­ni a jídel­ně.

Mezinárodní vydá­ní obsa­hu­je dvě alter­na­tiv­ní scé­ny po obou stra­nách vyma­za­né scé­ny s kro­ca­nem, aby se vysvět­li­la její absen­ce. Při pro­hle­dá­vá­ní led­nič­ky Bean nej­pr­ve najde dva pár­ky a poté cibu­li, kte­rou nabí­zí jako před­krm. Po nále­zu kro­ca­na se ho David zeptá, zda už někdy kro­ca­na vařil, a on odpo­ví: „Ach ano.“ V tom oka­mži­ku je kro­can uva­řen. Poté, co oba str­čí kro­ca­na do mik­ro­vln­né trou­by, Bean navrh­ne, aby ji spus­til na 20 minut opro­ti Davidem navr­ho­va­né pěti­ho­di­no­vé době vaře­ní, což způ­so­bí, že kro­can explo­du­je.

Podle Atkinsona v doku­men­tu „Beanovy nevi­dě­né scé­ny“ byly roz­díl­né scé­ny výsled­kem vel­mi roz­díl­ných reak­cí seve­ro­a­me­ric­ké­ho a mezi­ná­rod­ní­ho pub­li­ka při tes­to­va­cích pro­jek­cích.

Producenti původ­ně hle­da­li do role gene­rá­la Newtona nezná­mé­ho her­ce. Protože však byl fanouš­kem původ­ní­ho tele­viz­ní­ho seri­á­lu, požá­dal o roli Burt Reynolds, kte­rý byl poté do role Newtona obsa­zen. Steve Martin, kte­rý sám při­znal, že je vel­kým fanouš­kem seri­á­lu, chtěl hrát Davida Langleyho, kte­ré­ho nako­nec ztvár­nil Peter MacNicol. (Wikipedia/IMDb)

Všechno nej­lep­ší k naro­ze­ni­nám, Rowane Atkinsone!


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,37337 s | počet dotazů: 257 | paměť: 72407 KB. | 19.05.2024 - 06:40:20