Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Tron 3,Thor 2,The Avengers 2-3,Kickass 2 a Machette 2,The Expendables 2-3 čo o nich vieme?

Tron 3,Thor 2,The Avengers 2-3,Kickass 2 a Machette 2,The Expendables 2-3 čo o nich vieme?

exp1
exp1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Za posled­né roky sme si moh­li všim­n­úť trendu,že do kín pri­chá­d­za­jú sequely,prequely a všet­ky mož­né rebo­o­ty a zno­va naštar­to­va­né série,voľakedy ale­bo nedáv­no úspeš­ných filmov.Bohužiaľ je to tak,Hollywoodu(a nie­je len jemu!) dochá­d­za­jú nápa­dy a ori­gi­nál­ne fil­my sú v kinách čo raz zried­ka­vej­šie a vzácnejšie.Tento raz tomu nie­je inak,vrátia sa nám osved­če­né značky,niektoré aj také kto­ré na prvý raz nedo­pad­li podľa plánov,(tie dostá­vajú dru­hú šan­cu) a niek­to­ré kto­ré sa nám ešte ani nestih­li predstaviť,ale úspech je zaru­če­ný tak pre­čo neza­čať z prí­pra­va­mi v pred­sti­hu.

Tron 3Jednotka Tron v roku 1982 pri roz­poč­te 17 000 000 $ zaro­bi­la 33 000 000 $.Dvojka Tron Legacy v roku 2010 pri roz­poč­te 170 000 000 $ zaro­bi­la 400 000 000 $,pri obi­dvoch fil­moch sa jed­na­lo o výsled­ky nad­pri­e­mer­né a z finanč­né­ho hľadiska,zarobili fil­my aku­rát tak na náklady.O Tron 3 sa zmi­e­ni­la Olivia Wilde v jed­nom nedáv­nom roz­ho­vo­re kde spo­me­nu­la„Quorra bude v Tron 3 ako mor­ská pan­na vo fil­me Splash(Žblnk)´´.Pre tých kto­rý by neve­de­li o aký film sa jedná,je to film z roku 1984 v hlav­nej úlohe(vtedy ešte mla­dý fagan) Tom Hanks,kto­ré­ho zachrá­ni v det­stve mor­ská víla a on nevie či je to sku­toč­nosť ale­bo iba sen,neskôr ho víla vyhľa­dá v New Yorku,kde sa do seba zamilujú,no minu­losť ich pre­na­sle­du­je a nedá im pokoja.Uvidíme čo sa z toho vykľuje,no čo sa týka Tron Legacy bol aspoň v kine audio-vizuálny masaker,ktorým jedi­ným nedo­stat­kom bol miesta­mi nelo­gic­ký scenár.Ak by sa v pripravovanom(no zati­aľ stá­le ofi­ci­ál­ne nepo­tvr­de­nom)Tron 3 vyh­li sla­bé­mu scenáru,bola by to pec­ka ktorú by sme urči­te radi videli v kine.
Thor 2Je istý projekt,ktorý štúdio ženie do pro­duk­cie čo najskôr.Niet sa čomu čudo­vať Thor v roku 2011 pri roz­poč­te 150 000 000 $ zaro­bil sluš­ných 450 000 000 $.Alan Taylor(Hra o tró­ny)nový reži­sér kto­rý nahra­dil Kennetha Branagha(ten sa pre­su­nul do úlo­hy pro­du­cen­ta fil­mu) tvr­dí je že sa mu na fil­me páči hlav­ne mýtic­ký prvok,ktorý by chcel uro­biť hma­ta­teľ­nej­ší a reálnejší,hlavne vďaka tomu že sa bude točiť menej pred zele­ným poza­dím a bude viac kulís.Tým nebu­de film taký plochý,ako to niek­to­rý vyčí­ta­li posled­né­mu Thorovi.Thor 2 dora­zí do kín 14.11.2013.
The Avengers 2-3 Každému je jas­né že The Avengers budú hit,keď si doká­za­li na seba zaro­biť kaž­dý z hrdi­nov samostatne,spolu v jed­nom fil­me pri­lá­kajú do kina aj Václava Klausa.Presnejšie o čom bude The Avengers 2 sa zati­aľ nevie,Marvel má ale plá­ny pri­viesť na plát­na nových super hrdinov,najbližšie by to mal byť Ant-Man v roku 2014 tak­že rela­tív­ne tam by sa mohol pri­pliesť do týmu The Avengers.Jasnejšie infor­má­cie máme o tretom pokračovaní,kde by sa rie­ši­la Civil War (pre komi­xo­vých fanu­ší­kov nič nezná­me­ho) uda­losť kde sa všet­ci hrdi­no­via z nad­pri­rod­ze­ný­mi schopnosťami,musia regis­tro­vať a tým pádom odha­liť svo­ju identitu.Pre Tonyho Starka to neni problém,každý vie kto je Iron Man ale napr:taký Spiderman by si odha­le­ním svo­jej totožnosti,maximálne zni­čil osob­ný život.Samozrejme že by niek­to­rý s tým súhla­si­li a niek­to­rý nie,tým pádom sa všet­ci med­zi sebou pobi­li vo veľ­kom finále,celkom prí­jem­ná pred­sta­va.The Avengers 2 prav­de­po­dob­ne prí­du do kín v roku 2014 a The Avengers 3 o dva roky neskôr v roku 2016,to sú zatial ale dohady,možno sa bude The Avengers 2-3 natá­čať naraz a tým pádom by sa moh­la troj­ka dostať do kín už v roku 2015.
Kickass 2 o tom fil­me sa zača­lo vyprávať,už pred pre­mi­é­rov prvé­ho dielu.No ale nastal men­ší problém,Kickass bol síce výbor­ní film ale v kinách až tak výbor­né výsled­ky nemal.Pri roz­poč­te 30 000 000 $ zaro­bil 96 000 000 čo nie­je zlé,dokonca pro­du­cen­tom zaro­bil aj na nejakú novú vilu,predsa len boli väč­šie očakávania.Kedy sa ho dočká­me nie­je zati­aľ jasné,jediná infor­má­cia je od zapo­rá­ka Christophera Mintza-Plassea kto­rý sa tro­š­ka twet­tol na twit­te­ri kde napísal:že Kickass 2 je na dlh­šiu dobu.Je nám úpl­ne jas­né že Matthew Vaughn,naj­prv nato­čí X-Men-druhú trie­du a potom mož­no Kickass 2,čiže počí­tajme naj­skôr v roku 2014.
Machette 2 ale­bo ak chce­te Machette Kills bude ho reží­ro­vať zase Robert Rodriquez,mal by ho točiť tes­ne po ale­bo tene pred Cin City 2 poprí­pa­de bude Machette Kills dotá­čať dru­hý režisér,ako to bolo v prí­pa­de jed­not­ky Machette.Film stál 10 500 000 $ a zaro­bil v kinách 45 000 000 $ dvoj­ka by mala stáť 20 000 000 $ no z roz­počtom to bude ťaž­ké,Robert Rodriquez pôjde oň pro­sí­kať do Cannes na festival,hlavným láka­dlom by mohol byť pre spon­zo­rov Mel Gibson,kto­rý je údaj­ne tes­ne pred pod­pí­sa­ním zmlu­vy.Machette Kills by mal prísť do kín v roku 2013.
The Expendables 2-3 Ide o jenu z mala sérií v kto­rej je viac menej jed­no o čom bude ale dôle­ži­té je kto v nej bude!Vrátia sa všet­ci z jed­nič­ky a pri­dajú sa k ním Arnie,Chuck Norris,JCVD ‚mla­dý nezná­mi Liam Hemsworth(Thorov brat)a aj tenis­ta Novak Djokovič!Koho odpá­li Novak teni­so­vou raketóv?,to sme fakt zvedavý.Jednotka mala úspech,pri roz­poč­te 80 000 000 $ zaro­bi­la celo­sve­to­vo 280 000 000 $ to je sluš­né na začiatok.Dvojka by mala byť o pomste,po zabi­tí Mickeho Rourka sa ho bude sna­žiť pomstiť jeho dcéra,ktorá ale vie že sama to zvlád­nuť nedokáže,tak si zavo­lá na pomoc Barneho partu,ktorá sa pok­ú­si pro­blém vyriešiť.Režírovať ten­to­krát bude Simon West(Con Air,Lára Croft)no síce posled­né roky točil viac menej samé nepo­ze­ra­teľ­né srač­ky ale obá­vať sa nemusíme,je úpl­ne kaž­dé­mu jas­né kto bol Bossom(Sly) počas natá­ča­nia.Sly si je úspe­chom taký istý,že The Expendables 3 sa začnú natá­čať hneď po pre­miére dvojky.Do troj­ky sa sna­žia zís­kať toho posled­né­ho vete­rá­na,Stevena Seagala a o záuj­me zahrať si v tej­to hviezd­nej tes­tos­teró­no­vej sérií nazna­čil Dwayne The Rock Johnson a keby sa k nemu pri­dá aj Vin Diesel troj­ka by bola Rolls Royce med­zi fil­ma­mi z luxus­ný­mi herec­ký­mi obsa­de­ni­a­mi.The Expendables 2 prí­di do kín 06.09 2012 a troj­ka o rok neskôr.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,34462 s | počet dotazů: 256 | paměť: 72260 KB. | 20.05.2024 - 05:20:29