Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Paddington 2 - Dospělí ocení výtvarnou stránku filmu, anglický humor a herecké výkony.

Paddington 2 - Dospělí ocení výtvarnou stránku filmu, anglický humor a herecké výkony.

Pad
Pad
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V Londýně žije něko­lik mili­o­nů růz­ných lidí, a s nimi žije i jeden nový oby­va­tel. Je to peru­án­ský med­ví­dek Paddington, kte­rý byd­lí u rodi­ny Brownových. Kromě něj se pan a paní Brownovi sta­ra­jí i o své dvě děti a byd­lí s nimi i své­rázná paní Birdová. Paddingtona mají všich­ni rádi, i lidé v jejich uli­ci. Jen nepří­stup­ný pan McGinty není Peddingtonem nad­šen, pro­to­že je pro něj pří­liš jiný. I když žije Paddington s Brownovými, neza­po­mí­ná na svo­ji tetu, kte­rá ho vycho­va­la. Proto když se blí­ží její naro­ze­ni­ny, hle­dá pro ni ten nej­lep­ší dárek. Ve sta­ro­žit­nic­tví pana Grubera naštěs­tí obje­ví tajem­né a sta­ré lepo­re­lo, kte­ré je jako děla­né pro tetu. Bohužel ale sto­jí dost peněz, a tak se musí Paddington sna­žit, aby si vydě­lal dost peněz. Daří se mu to v rám­ci svých mož­nos­tí a je jen kou­sek od spl­ně­ní své­ho snu. Bohužel sho­dou okol­nos­tí se při­ple­te do krá­de­že ve sta­ro­žit­nic­tví, je dopa­den a odsou­zen na mno­ho let ve věze­ní. Ale ani tam neztrá­cí svůj pověst­ný opti­mis­mus a nadě­ji v dob­ré lidi. Postupně si zís­ká­vá přá­te­le a pomo­cí nich a své rodi­ny se i za zdmi věze­ní dává do boje za očiš­tě­ní své­ho jmé­na.

Snímek je pokra­čo­vá­ním fil­mu Paddington, kte­rý byl nato­čen pod­le kniž­ní před­lo­ny. Scénář k fil­mu Paddington 2 napsa­li spo­leč­ně Michael Bond, Jon Croker, Simon Farnaby a Paul King. Podařilo se jim vytvo­řit zají­ma­vý, ale záro­veň akč­ní scé­nář, se spous­tou vti­pů a nará­žek, kte­ré pocho­pí děti a jejich dospě­lý dopro­vod. Děj je opět zasa­zen do Londýna, ale hlav­ní hrdi­no­vé se pro­je­dou vla­kem i nád­her­nou pří­ro­dou v oko­lí Londýna.

V hlav­ních rolích rodi­čů se opět obje­vu­jí Hugh Bonneville a Sally Hawkins, stej­ně jako Julie Waltersová v roli paní Birdové. Toto herec­ké trio dopl­ňu­je pan Gruber v podá­ní Jimiho Broadbenta a v hlav­ní­ho „zápo­rá­ka“ pře­kva­pi­vě hra­je Hugh Grant. Jeho hrdi­na je pro divá­ky zpo­čát­ku sym­pa­tic­kým chla­pí­kem, kte­rý ale v prů­bě­hu fil­mu odha­lí všech­ny své strán­ky, aby byl v závě­ru dopa­den. Hugh Grant si asi musel vel­mi vyhrát s pře­vlé­ká­ním a sty­li­zo­vá­ním do růz­ných postav, aby byl k nepo­zná­ní. Je to tro­chu jiná polo­ha, než jakou ho divá­ci, ale hlav­ně divač­ky, zna­jí. Konečně si zahrál zápor­nou posta­vu a daří se mu to oprav­du skvě­le.

Film uka­zu­je, že i když je někdo odliš­ný, nemu­sí být nepří­jem­ný či zlý. Jde hlav­ně o to, aby si kaž­dý udě­lal svůj názor na danou posta­vu a ne ji hned odsu­zo­val, ať už se jed­ná o „zví­ře“, při­stě­ho­val­ce, trestan­ce, apod. Zároveň dodá­vá nadě­ji, že i když se něco neda­ří nebo se sta­ne nega­tiv­ní věc, může se vše změ­nit k lep­ší­mu, ale musí se za tím jít.

Snímek se bude líbit malým divá­kům, pro kte­ré může být Paddington mlad­ším kama­rá­dem, a budou s ním zaží­vat jeho dob­ro­druž­ství. Dospělé pak oce­ní výtvar­nou strán­ku fil­mu, ang­lic­ký humor a herec­ké výko­ny.


Podívejte se na hodnocení Paddington 2 na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,04641 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72310 KB. | 24.05.2024 - 03:27:36