Kritiky.cz > Recenze knih > Tvorba strategie a strategické plánování

Tvorba strategie a strategické plánování

Planovani
Planovani
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jedním ze základ­ních pilí­řů dlou­ho­do­bé firem­ní pro­spe­ri­ty jsou kva­lit­ní stra­te­gie a stra­te­gic­ké plá­no­vá­ní. Tato odbor­ná pub­li­ka­ce by měla mana­že­rům a dal­ším pra­cov­ní­kům pomo­ci zvý­šit kva­li­tu tvor­by stra­te­gie a stra­te­gic­kých plá­nů, a to s důra­zem na inves­tič­ní pro­gram a stra­te­gic­ký finanč­ní plán, jejich rea­li­za­ci, kon­t­ro­lu, říze­ní rizik a zvlá­dá­ní kri­zo­vých situ­a­cí.

Zkušení auto­ři při­pra­vi­li dru­hé vydá­ní pub­li­ka­ce, kte­ré se věnu­je vyu­ži­tí scé­ná­řů budouc­nos­ti pro tvor­bu vari­ant stra­te­gie a pro vol­bu nej­vhod­něj­ší vari­an­ty z hle­dis­ka rizik i pří­le­ži­tos­tí budou­cí­ho vývo­je. Oproti prv­ní­mu vydá­ní je kni­ha roz­ší­ře­na o stra­te­gic­ké říze­ní ino­va­cí. Do čás­ti věno­va­né opti­ma­li­za­ci pro­jek­to­vých port­fo­lií se pro­mí­ta­jí aktu­ál­ní výzkum­né akti­vi­ty autor­ské­ho kolek­ti­vu.

Kniha je roz­dě­le­na do dvou čás­tí. První je zamě­ře­na na základ­ní aspek­ty stra­te­gic­ké­ho říze­ní a plá­no­vá­ní, dru­há část se věnu­je vybra­ným význam­ným oblas­tem této pro­ble­ma­ti­ky.

První část kni­hy je roz­dě­le­na do pěti kapi­tol. Nejrozsáhlejší z nich je prv­ní kapi­to­la, věno­va­ná základ­ním okru­hům stra­te­gic­ké­ho manage­men­tu. Druhá kapi­to­la před­sta­vu­je tren­dy stra­te­gic­ké­ho plá­no­vá­ní v hos­po­dář­ské pra­xi. Třetí kapi­to­la se zabý­vá tvor­bou a říze­ním inves­tič­ní­ho pro­gra­mu, čtvr­tá tvor­bou stra­te­gic­ké­ho finanč­ní­ho plá­nu, pátá kapi­to­la při­bli­žu­je hod­no­ce­ní stra­te­gie a con­t­rol­ling stra­te­gie.

Druhá část kni­hy se zabý­vá říze­ním růstu, fúze a akvi­zi­ce, stra­te­gic­kým manage­men­tem rizi­ka a kri­zo­vým říze­ním, ino­vač­ní stra­te­gií, pří­stu­py ke stra­te­gic­ké­mu plá­no­vá­ní v hos­po­dář­ské pra­xi a nástro­ji finanč­ní­ho con­t­rol­lin­gu. Nechybí shr­nu­tí jak v čes­kém tak v ang­lic­kém jazy­ce a rejstřík.


Autoři: Jiří Fotr, Emil Vacík, Ivan Souček, Miroslav Špaček, Stanislav Hájek
Vydala: Grada Publishing, a.s.
Rok vydá­ní: 2020
Počet stran: 416
Hodnocení: 100 %


Foto: Grada Publishing, a.s.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,93167 s | počet dotazů: 261 | paměť: 71593 KB. | 19.06.2024 - 00:03:45