Kritiky.cz > Recenze knih > Ty chladné oči- mráz přichází z duše

Ty chladné oči- mráz přichází z duše

A10150F0006286 ty chladne oci 2d
A10150F0006286 ty chladne oci 2d
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Chcete zažít sil­ný pří­běh z váleč­né­ho obdo­bí? Hledáte zají­ma­vý román pro vaše veče­ry? Scarlett Wilková je autor­kou kni­hy Ty chlad­né oči, tak­též best­selle­ru Až uvi­díš moře. Pojďte se na to spo­leč­ně se mnou podí­vat. 

Ruská dív­ka Neonila s výraz­ně chlad­ný­ma oči­ma, tak mra­zi­vé, jaké jste nikdy nevi­dě­li se sezná­mí s mla­dí­kem Emilem, kte­rý pochá­zí z Čech, ale musí bojo­vat na němec­ké stra­ně za wehr­macht. Dají se spo­lu dohro­ma­dy, pak se jejich ces­ty roze­jdou a zase sve­dou. Kniha je roz­dě­le­na na tři obdo­bí od 40.let, až po 90.léta. Osudy třech gene­ra­cí v mra­zi­vé době oku­pa­ce Smolenska. Válka ude­ři­la tou nej­vět­ší silou, cha­os, bolest, strach, nemoc, bída i utr­pe­ní, to vše je vál­ka. Neonila najde malou hol­čič­ku Světlanku, i když je čer­ná jako uhel, vydá­vá ji za svou dce­ru. Stanou se rodi­nou. Celý život pak strá­vi­li spo­leč­ně v Československu se stra­chem, že někdo odha­lí jejich osud a jaká je jejich minu­lost.

Citlivě napsa­ný pří­běh, krás­ná kni­ha, kte­rá naše emo­ce roz­hod­ně roz­žha­ví a jen tak nezklid­ní. Těžký osud rus­ké dív­ky a čes­ké­ho chlap­ce vás nene­chá jen tak chlad­ný­mi. Prvotinu autor­ky jsem dopo­sud nečet­la, ale roz­hod­ně si ji pře­čtu. Jsem zvě­da­vá, jak na mě zapů­so­bí. Na této kni­ze si nesmír­ně vážím toho, že časo­vý sled udá­los­tí je od 40.let až po 90.léta. Řada knih s podob­nou téma­ti­kou se pomo­cí retrospek­ti­vy vra­cí zpět. Autoři se stří­da­vě vra­cí do minu­los­ti a žijí sou­čas­nos­tí. Někdy s tím mám pro­blém všech­ny sou­vis­los­ti pocho­pit. Tento román roz­hod­ně před­čil moje oče­ká­vá­ní a mohu ho jen dopo­ru­čit. Všem, co mají rádi sil­né pří­běhy o sil­ných ženách, kte­ří milu­jí his­to­ric­ké romá­ny, kte­ré nejsou pou­hé love-story, ale auten­tic­ké pří­běhy, o bídě, utr­pe­ní, tak jak je napsa­la sama vál­ka. Pojďte se spo­leč­ně se Scarlett Wilkovou vrá­tit do obdo­bí nacis­tic­ké oku­pa­ce Smolenska i jaké stig­ma s sebou nese kola­bo­ra­ce. Kniha zachy­cu­je život­ní pří­běh jed­né posta­vy. Část kni­hy se ode­hrá­vá ve Smolensku, část v Beskydech.

Silný román, o sil­ných lidech, kte­rý se vám vry­je pod kůži a jen tak vás nene­chá spát.

Ukázka z kni­hy:

Když ote­vře­la oči a někdo se nad ní sklá­něl, vydě­si­la se. Bylo ticho. Vlak stál. Musela usnout krát­ce poté, co Světlanka zača­la vřís­kat a ona jí vymě­ni­la ple­ny. Asi spa­la dlou­ho, pro­to­že teď už byla tma.

„Nebojte se, jen jsem si říkal, abys­te nepře­je­la. kam to vlast­ně jede­te?“ ptal se ten muž. Uvědomila se, že ačko­li má uni­for­mu, není voják. Vždyť to jen ten pán, kte­rý jí kon­t­ro­lo­val jíz­den­ky, když nastou­pi­la.

„Slovensko. Prešov,“ vyslo­vi­la název měs­ta, kte­rý si pama­to­va­la, pro­to­že z něj pochá­ze­la jed­na z žen v porod­ni­ci.

„Slovensko. Prešov,“ vyslo­vi­la název měs­ta, kte­rý si pama­to­va­la, pro­to­že z něj pochá­ze­la jed­na z žen v porod­ni­ci.

„Prokristapána, mla­dá paní, co to říká­te? Na Slovensko? Tam chce­te jet? Tam nemů­že­te. A my bude­me zane­dlou­ho na koneč­né. Tenhle vlak tam neje­de. Už nepo­je­de dál.

Světlanka se roz­bre­če­la. Neonila si uvě­do­mi­la, že deka, ve kte­ré ji drží, je pro­mo­če­ná. Musela spát oprav­du tvr­dě, vždyť si ani nevšimla, že se vagón úpl­ně vyprázd­nil, že je v něm sama, že vlak sto­jí.

„Někdo vás tam čeká?“ zají­mal se prů­vod­čí.

„Ne. Já chci jet pak dál.“

„Kam?“

„Do Smolenska.“

„Do Smolenska? Do Sovětského sva­zu?

Kývla hla­vou a ten muž si utřel dla­ní čelo.

 

Několik slov u autor­ce:

Scarlett Wilková je novi­nář­ka, kte­rá se psa­ní se věnu­je od chví­le, kdy po matu­ri­tě nastou­pi­la do redak­ce pod­ni­ko­vé­ho časo­pi­su v Ostravě. Poté pra­co­va­la pro různá média, posled­ních dva­cet let píše pře­de­vším pro Magazín DNES, kde se zamě­řu­je na roz­ho­vo­ry a téma­ta týka­jí­cí se spo­le­čen­ských tren­dů. Je autor­kou kni­hy Málokdo ví o zpě­vač­ce Haně Zagorové a pra­cu­je také na nezisko­vých pro­jek­tech týka­jí­cích se pro­ble­ma­ti­ky živo­ta lidí v seni­or­ském věku. Spolupracuje se spo­leč­nos­tí Post Bellum pro­vo­zu­jí­cí data­bá­zi Paměť náro­da. Pro ni zazna­me­na­la vzpo­mín­ky řec­kých pamět­ní­ků, kte­ré inspi­ro­va­ly její romá­no­vý debut Až uvi­díš moře. Ve své kni­ze Ty chlad­né oči se dotý­ká téma­tu kola­bo­ra­ce s nacis­tic­kým reži­mem během dru­hé svě­to­vé vál­ky.

Autor: Scarlett Wilková

Žánr: his­to­ric­ký román, spo­le­čen­ský román

Vydáno: 2022,  Nakladatelství Motto ve spo­leč­nos­ti Albatros media, Praha

Počet stran: 288

Vazba kni­hy: váza­ná s lami­no­va­ným pota­hem

ISBN: 978-80-267-2280-9

Knihu může­te kou­pit zde


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,40268 s | počet dotazů: 256 | paměť: 71676 KB. | 14.06.2024 - 21:55:54