Kritiky.cz > Recenze knih > Nový domov

Nový domov

novy domov
novy domov
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte rádi romá­ny z obdo­bí vál­ky? Chcete pro­žít veli­ce emo­tiv­ní pří­běh s váleč­nou tema­ti­kou? Tak prá­vě vám je určen román  Lizzie Page s názvem Nový domov. 

Sedmiletá Pearl Posnerová je z Londýna poslá­na vla­kem stov­ky mil do ves­ni­ce Hinckley, kde se musí při­způ­so­bit dia­me­t­rál­ně odliš­né­mu způ­so­bu živo­ta. Vivienne si není jis­tá, zda se vůbec doká­že posta­rat o eva­ku­o­va­né dítě. Učí se žít spo­leč­ně, zjiš­ťu­jí, že je spo­ju­je mno­hem více, než si jsou schop­ny uvě­do­mo­vat. Jak se Vivienne posta­ví k situ­a­ci své­ho man­žel­ství, jak to vše vyře­ší? Jakou roli v jejím živo­tě hrá­la její sest­ra? Kdy ji Vivi potře­bo­va­la nej­ví­ce? Dokáže malá Pearl Vivi změ­nit? Tak to už se dozví­te, pokud se začte­te do romá­nu Nový domov, jejíž autor­kou je Lizzie Page.

Román vás zce­la vtáh­ne do děje, je to pří­běh plný emo­cí, váleč­né­ho utr­pe­ní v kon­tex­tu s milost­ným pří­bě­hem.

Příběh má něko­lik časo­vých linií. Autorka se vra­cí do roku 1917 a za sou­čas­nost bere rok 1939, což mě nesmír­ně zau­ja­lo. Většinou jsem se setka­la s romá­ny, kdy autor­ka popi­so­va­la sou­čas­nost, ale pomo­cí růz­ných dení­ků se vra­ce­la v čase do let dáv­ných. Tento způ­sob vyprá­vě­ní byl veli­ce zají­ma­vý a zau­jal mě. Zpočátku jsem měla pro­blém se do kni­hy začíst. Některé pasá­že do sebe pří­liš neza­pa­da­ly a dějo­vé lin­ky byly slo­ži­té. Podařilo se mně ale doslo­va pro­kou­sat začát­kem, pak už to šlo snad­no a vlast­ně se i ke kon­ci uká­za­lo, jak to bylo od začát­ku. Kniha má 368 stran, cel­kem 58 kapi­tol, zakon­če­na epi­lo­gem a podě­ko­vá­ním autor­ky všem, co se na kni­ze nějak podí­le­ly.

Moje sub­jek­tiv­ní hod­no­ce­ní romá­nu je urči­tě pozi­tiv­ní. Titul dopo­ru­čím všem, co mají rádi zají­ma­vou záplet­ku, emo­tiv­ní pří­běh na poza­dí váleč­né doby. Čtení toho­to romá­nu není jed­no­du­ché, pro­to jej nedo­po­ru­čím těm, co hle­da­jí snad­né, odpo­čin­ko­vé čte­ní. Tím román Nový domov roz­hod­ně není. Pokud se pro něj ale roz­hod­ne­te, urči­tě nebu­de­te lito­vat.

Na titul­ní strán­ce je malá hol­čič­ka s kufrem, při­chys­ta­ná na ces­tu. Tento obrá­zek vysti­hu­je pod­sta­tu celé­ho romá­nu, co doká­že tak­to malá hol­čič­ka změ­nit v živo­tě jed­né ženy. Působí na mě tro­chu smut­ným dojmem, kam asi ta hol­čič­ka při­jde, co s ní bude, kam se vlast­ně asi dosta­ne?

Několik slov autor­ce:

Lizzie Page je pseu­do­nym brit­ské autor­ky Sam Lierens, kte­rá se naro­di­la v úno­ru 1971 v ang­lic­kém Essexu. Po stu­diu poli­to­lo­gie na Warwické uni­ver­zi­tě pra­co­va­la jako uči­tel­ka ang­lič­ti­ny v Paříži a pak pět let v Tokiu. Potom odje­la žít do Londýna, kde pro­šla něko­lik nein­spi­ra­tiv­ních zaměst­ná­ní.  Studovala tvůr­čí psa­ní v Goldsmiths a před pár lety se vrá­ti­la do Essexu a od té doby se věnu­je mar­ke­tingu a vzdě­lá­vá­ní. Podle jejich vlast­ních slov se její part­ner Steve, tři děti a coc­ka­poo - kří­že­nec kokr­špa­ně­la a pud­la - spik­li, aby jí zabrá­ni­li psát.

Autor: Lizzie Page

Žánr: román pro ženy

Vydáno: 2020, Vydala Euromedia Group a.s. Ikar, Praha

Počet stran: 368

Vazba kni­hy: pev­ná s papí­ro­vým pře­ba­lem

ISBN: 978-80-249-4261-2


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,69423 s | počet dotazů: 259 | paměť: 71788 KB. | 29.02.2024 - 23:28:34