Kritiky.cz > Recenze knih > Fotografie - rodinná tajemství, lásky, ztráty a tajemná fotografie

Fotografie - rodinná tajemství, lásky, ztráty a tajemná fotografie

250673 350 0 fit
250673 350 0 fit
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Ráda bych se s vámi podě­li­la o čte­nář­ský záži­tek z kni­hy Fotografie, kte­rý byl roz­hod­ně sil­ný a neza­po­me­nu­tel­ný. Máte rádi romá­ny z pro­slu­ně­né Itálie? Pojďte se začíst do romá­nu Debbie Rixové. Děj kni­hy vás pohl­tí a jen tak nepus­tí. 

Celý román má dvě dějo­vé linie. Píše se rok 1958, ode­hrá­vá se v Itálii, napro­ti tomu rok 2017 v Anglii. Dvě ženy, kte­ré hle­da­jí štěs­tí, lás­ku i radost.

1958 - Rachel je mla­dá vdo­va, kte­rá po smr­ti své­ho man­že­la, kte­ré­ho jí vza­la vál­ka, se musí posta­vit na vlas­tí nohy. Odjíždí se svou dce­rou a otcem, jenž je arche­o­log do krás­ných míst slun­né Sardinie, kde nalé­zá lás­ku i klid, ale jen na chví­li. Bude mít už koneč­ně štěs­tí?

2017 - Sophie, veli­ce úspěš­ná žena, man­žel­ka ješ­tě úspěš­něj­ší­ho léka­ře, kte­ří se mar­ně sna­ží o dítě, za cenu umě­lé­ho oplod­ně­ní jejich vztah začne mít znač­né trh­li­ny. Nachází foto­gra­fii sym­pa­tic­ké­ho muže a nára­mek z bys­so­vé­ho hed­vá­bí ve starém sekre­tá­ři po své babič­ce Rachel. Najde Sophie koneč­ně své štěs­tí v podo­bě dítě­te? Má nára­mek z bys­so­vé­ho hed­vá­bí oprav­du tak vel­kou cenu?

Román o lás­ce, štěs­tí i tou­ze, kte­rá vás chyt­ne hned od začát­ku a nebu­de­te vůbec chtít skon­čit. U kni­hy jsem se vůbec nenu­di­la. I když má 464 stran, pře­čet­la jsem jí oprav­du rych­le, čte se totiž veli­ce dob­ře. Je roz­dě­le­na na čty­ři čás­ti, má 33 kapi­tol, zakon­če­na podě­ko­vá­ním autor­ky. Moje sub­jek­tiv­ní hod­no­ce­ní romá­nu je roz­hod­ně pozi­tiv­ní. Hned po pře­čte­ní ano­ta­ce jsem se na čte­ní moc těši­la. Obálky kni­hy - mla­dá žena s kufrem, v poza­dí blan­kyt­ně mod­ré moře, ve mě evo­ko­va­la ces­to­vá­ní, moře, ale také hle­dá­ní štěs­tí i lás­ky trni­tou ces­tou. Od této autor­ky je to prv­ní kni­ha a roz­hod­ně jí budu vyhle­dá­vat čas­tě­ji. Moc se mě líbil způ­sob psa­ní této autor­ky. Nekomplikovaný děj, zají­ma­vé scé­ny, dvě dějo­vé linie, jed­na v sou­čas­nos­ti a dru­há v poza­dí vál­ky, to je to co mám ráda. Rozhodně bych ten­to román dopo­ru­či­la všem, co mají rádi Itálii, ale i Anglii, ti co vyhle­dá­va­jí romá­ny se dvě­ma dějo­vý­mi lin­ka­mi.

Debbie Rixová je brit­ská spi­so­va­tel­ka, tele­viz­ní mode­rá­tor­ka zpráv, doku­men­tár­ních i zábav­ných pořa­dů a pro­du­cent­ka. Je autor­kou čtyř his­to­ric­kých romá­nů. Za před­po­sled­ní titul Hedvábníkova žena se v roce 2018 dosta­la do užší­ho výbě­ru na cenu brit­ské Asociace auto­rů roman­tic­kých romá­nů v kate­go­rii Historický román.

Autor: Debbie Rixová

Vydáno: 2019, Vydala Grada pod znač­kou Metafora, Praha

Žánr: svě­to­vá belet­rie

Počet stran: 464

Vazba kni­hy: pev­ná s papí­ro­vým pře­ba­lem

ISBN: 978-80-7625-067-3


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,42201 s | počet dotazů: 254 | paměť: 72034 KB. | 25.02.2024 - 21:03:35