Kritiky.cz > Recenze knih > Dirigentka-inspirováno skutečným příběhem první úspěšné dirigentky

Dirigentka-inspirováno skutečným příběhem první úspěšné dirigentky

136513 Kniha Dirigentka Petersova Grada 350 0 fit
136513 Kniha Dirigentka Petersova Grada 350 0 fit
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Do rukou se mně dostá­vá zají­ma­vý román s názvem Dirigentka, jehož autor­kou je Maria Petersová. Vydala jej Grada pod znač­kou COMOPOLIS. Teď už se ale nenech­te rušit. Moc ráda bych se s vámi podě­li­la o čte­nář­ský záži­tek z toho­to romá­nu. 

Román Dirigentka vás zave­de do roku 1926, kdy se oci­tá­me v muž­ském svě­tě, čímž diri­go­vá­ní či hudeb­ní scé­na doteď byla. Antonia Bricková ali­as Willy má vel­kou tou­hu stát se diri­gent­kou. Je pro­to schop­ná udě­lat vše. I když je toho ryze muž­ské povo­lá­ní, Willy nevá­há, učí se hře na kla­vír, po veče­rech vystu­pu­je v jaz­zo­vém klu­bu. Seznámí se s vel­mi vliv­ným mužem jmé­nem Frank. Ten je vyso­ce posta­ve­ný, má i vliv­né kon­tak­ty, díky němuž se jí začnou ote­ví­rat dve­ře do její­ho snu. Klasická hud­ba, veli­ký orchestr, mno­ho mužů, to vše nyní Willy zaží­vá na vlast­ní kůži. Musí ledasco obě­to­vat, jde si odhod­la­ně za svým cílem stát se diri­gent­kou. Když Antonia má mož­nost stu­do­vat diri­gent­ský kurz, oci­tá se v situ­a­ci, kdy se musí roz­hod­nout a její roz­hod­nu­tí je vel­mi těž­ké. Poslechne své srd­ce nebo se vydá jinou ces­tou? Tak to už se nech­te pře­kva­pit a pusť­te se do pří­jem­né­ho čte­ní.

Příběh o úžas­ném odhod­lá­ní, lás­ce k hud­bě, tou­ze stát se diri­gent­kou, plný emo­cí, zvra­tů, bez­na­dě­je, ale i lás­ky. V kni­ze autor­ka neo­po­mně­la poza­dí lás­ky. Willy se zami­lu­je do vliv­né­ho muže Franka, ale jakou roli zde bude hrát Robin, umě­lec, kte­rý sice není tak boha­tý, ale přes­to sto­jí za to? Otázky týka­jí­cí se ryze muž­ské­ho povo­lá­ní zde autor­ka veli­ce dob­ře popsa­la. Myslím si, že je vel­mi důle­ži­té žít bez před­sud­ků, že i žena doká­že být dobrou diri­gent­kou. Nezáleží na tom, zda je žena, či muž, ale na talen­tu, kte­rý Antonii roz­hod­ně nechy­běl. Autorce se poda­ři­la popsat pro­past mezi rov­no­práv­nos­ti žen a mužů. Román je roz­dě­len na 60 kapi­tol, zakon­čen dodat­kem a podě­ko­vá­ním autor­ky. Taktéž pra­me­ny, ze kte­rých čer­pa­la. Román má něko­lik vypra­vě­čů, což si mys­lím, že je dob­ře a vůbec mně to při čte­ní neva­di­lo.

Román Dirigentka vás chyt­ne od prv­ní stra­ny a nebu­de­te chtít pře­stat. To odhod­lá­ní, ta síla, kte­rá se v hlav­ní hrdin­ce nachá­zí je napros­to báječ­ná. Kniha se čte vel­mi dob­ře, autor­čin styl psa­ní mě zau­jal a ráda bych si od ní pře­čet­la zase něja­kou knihu.Autorka dopl­ni­la do tex­tu i infor­ma­ce o tom, kdo vlast­ně Antonia Bricková byla, čemu se celý život věno­va­la. Určitě nevy­ne­chej­te i tuto část.

Ukázka z kni­hy:

Ale i tak mě to uvá­dí v úžas. Proč se lidé tolik diví, že na pódiu bude stát žena? Protože se to téměř nestá­vá? Nejde snad o to, jak si pove­de? Podle toho máme být hod­no­ce­ny, ne pod­le toho, že jsme ženy. A ješ­tě ani nemě­li pří­le­ži­tost její pro­ve­de­ní posou­dit.

Za oknem mého pod­krov­ní­ho poko­jí­ku pada­jí sně­ho­vé vloč­ky a vytvá­ře­jí stí­ny na zdi, jako by sně­ži­lo i uvnitř. Právě jsem si oblék­la své nej­lep­ší šaty a chys­tám se vyra­zit na kon­cert Lisy Marie Mayerové, když pod dve­ře vklouz­ne obál­ka. Paní byt­ná se už zjev­ně ani neob­tě­žu­je zakle­pat.

Jako prv­ní mě napad­ne, že to musí být dal­ší dopis z ban­ky. Ale jmé­no ode­sí­la­te­le na obál­ce je Robis Jones! Přestože při­jdu na kon­cert poz­dě, oka­mži­tě tu obál­ku ote­vřu. Usměji se nad fot­ka­mi, kte­ré mi poslal, sto­jí na nich celý roz­zá­ře­ný mezi čle­ny orchest­ru a taneč­ni­ce­mi. Pak roz­lo­žím jeho dopis.

Slova, kte­rá si pře­čtu, mi způ­so­bí napros­tý šok. Robin tu infor­ma­ci for­mu­lo­val dost opa­tr­ně, ale zprá­va zní, že Frank Thomsen se zasnou­bil s Emmou.

Několik slov o autor­ce:

Maria Petersová je nizo­zem­ská fil­mo­vá pro­du­cent­ka, reži­sér­ka a sce­nárist­ka. Na svém kon­tě má řadu úspěš­ných fil­mů, kro­mě jiných i film Dirigentka z roku 2018.

Životní pří­běh Antonie Bricové ji zau­jal nato­lik, že se po dokon­če­ní fil­mu roz­hod­la zpra­co­vat ho i do podo­by romá­nu.

Zatím její kni­ha vyšla v Německu, Francii, Španělsku, Itálii, Brazílii, Finsku, Jižní Koreji a v Bulharsku.

Autorka: Maria Petersová

Přeložila: Lucie Libovická

Žánr: román pro ženy

Vydáno: 2022, Vydala Grada pod znač­kou COSMOPOLIS, Praha

Počet stran: 272

Vazba kni­hy: pev­ná, šitá vaz­ba

ISBN: 978-80-271-3651-3

Knihu může­te kou­pit zde


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,42825 s | počet dotazů: 266 | paměť: 71969 KB. | 22.07.2024 - 15:24:07