Kritiky.cz > Recenze knih > V lásce a válce- román o lásce a odvaze

V lásce a válce- román o lásce a odvaze

A101D0F0002683 v lasce a valce 2d
A101D0F0002683 v lasce a valce 2d
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte rádi váleč­né romá­ny? Chcete pro­žít vel­mi emo­tiv­ní pří­běh mla­dé dob­ro­vol­ni­ce? Maggie Brookes vás zave­de do roku 1937 do váleč­né Anglie. Čeká vás nesku­teč­ný pří­běh o lás­ce, o obě­to­vá­ní, o síle, i odva­ze inspi­ro­va­né sku­teč­ný­mi udá­lost­mi. 

Píše se rok 1937 a jed­n­a­dva­ce­ti­le­tá Lucy se vydá­vá do vál­kou sužo­va­né­ho Španělska, chce pomá­hat jako dob­ro­vol­ni­ce ve vál­ce. Chce najít své přá­te­le z dět­ství Tomiho a Jamieho. Oba boju­jí ve vál­ce. Lucy zaží­vá boles­ti, stras­ti vál­ky v cen­t­ru dění, chu­do­bu i vel­kou nejis­to­tu. S obě­ma bra­t­ry se setká, i když boju­jí kaž­dý na jiné stra­ně, nepo­da­ří se ji ale pře­svěd­čit, aby se vrá­ti­li. Prostřednictvím dopi­sů se s nimi setká­vá, zjiš­ťu­je, jak oni pro­ží­va­jí vál­ku kaž­dý jin­de. Láska pře­ko­ná vše hroz­né. Snaží si v sobě ujas­nit, ke kte­ré­mu co vlast­ně cítí. Jak to nako­nec vše dopad­ne? To už se nech­te pře­kva­pit a pusť­te se do vel­mi sil­né­ho čte­ní.

Tématem této autor­ky je pře­de­vším odva­ha a síla žen, kte­ré pro­ži­li vel­ké neštěs­tí.

Román o vel­ké odva­ze, síle i odhod­lá­ní mla­dé ženy, kte­rá chce ve vál­ce pomá­hat, kte­rý vás chyt­ne za srd­ce.

Kniha má 392 stran, je roz­dě­le­na na 26 kapi­tol, zakon­če­na podě­ko­vá­ním autor­ky. Čtení mě bavi­lo, mís­ty mě oprav­du mra­zi­lo a říka­la jsem si, co vše si muse­la Lucy pro­žít, to je oprav­du nesku­teč­né. Román byl nád­her­ný. Jsem moc ráda, že jsem si ho moh­la pře­číst. Určitě ve mně bude dlou­ho dozní­vat. Autorka mě nene­cha­la ani chvi­lič­ku vydech­nout.

Ukázka z kni­hy:

Dorazil nákla­ďák a při­ve­zl slad­ké pome­ran­če z jihu, ale nemoh­li při­jít na to, jak je vylo­žit. Lucy si všimla, že zad­ní deska vozu je v jed­né úrov­ni s okny kan­ce­lá­ře v prv­ním pat­ře. A tak nákla­ďák zacou­val k domu a deset tun pome­ran­čů vylo­ži­li ruč­ně na pod­la­hu kan­ce­lá­ře. Zapojili se všich­ni a byla u toho spous­ta smí­chu, zvlášť když se Kanty pokou­še­la žong­lo­vat se tře­mi pome­ran­či.

Lucy napl­ni­la dvě síťov­ky a odnes­la je do kolo­nie Los Cipreses v Pedralbesu, kde pořád žije Jorge. Tentokrát vza­la Conchu s sebou a před­sta­vi­la ji tomu váž­né­mu chlap­ci se zla­tý­mi skvrn­ka­mi v očích. při­šel o dal­ší před­ní zub a Concha mu před­ved­la, že se jí vik­lá řezák.

„Ten půjde brzo ven, “ pro­hlá­sil zna­lec­ky a to zřej­mě zpe­če­ti­lo jejich vztah.

Oznámil jim, že má teď na sta­ros­ti tis­kař­ský lis, pro­to­že už je mu sedm. Nabídl se, že uká­že Conche, jak zaří­ze­ní pra­cu­je. Lucy se díva­la, jak se ty dvě tma­vé hla­vy sklá­ně­jí k sobě, a pro­jel jí nápor lás­ky.

Několik slov u autor­ce:

Než se Maggie Brookes sta­la spi­so­va­tel­skou a bás­níř­kou, pra­co­va­la jako novi­nář­ka a také jako pro­du­cent­ka his­to­ric­kých pořa­dů pro BBC Tv. Ráda na svět­lo svě­ta při­vá­dí pří­běhy o tom, jakou roli hra­je síla žen, přá­tel­ství a lás­ky v těch nej­ostřes­něj­ších situ­a­cích. Například román V lás­ce a vál­ce vyprá­ví o lás­ce a odva­ze za bru­tál­ní špa­něl­ské občan­ské vál­ky. Vězňova žena zase vychá­zí z výji­meč­né­ho sku­teč­né­ho pří­bě­hu, kte­rý se stal za dru­hé svě­to­vé vál­ky.

Maggie tři­cet let půso­bi­la na Middlesex University, kde vyu­čo­va­la kre­a­tiv­ní psa­ní, a pod jmé­nem Maggie Butt vyda­la šest bás­nic­kých sbí­rek.

Autor: Maggie Brookes

Přeložila: Dana Chodilová

Edice: Společenský román

Žánr: his­to­ric­ká pró­za, román

Vydáno: 2023,  Vydalo nakla­da­tel­ství Domino, ve spo­leč­nos­ti Albatros media, Praha

Počet stran: 392

Vazba kni­hy: pev­ná s lami­no­va­ným pota­hem

ISBN: 978-80-7498-640-6

Knihu může­te kou­pit zde


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,50424 s | počet dotazů: 258 | paměť: 71682 KB. | 14.06.2024 - 20:16:51