Kritiky.cz > Recenze knih > Kdopak to tu běžel? zvířecí stopy ve skutečné velikosti

Kdopak to tu běžel? zvířecí stopy ve skutečné velikosti

kdopak to tu bezel
kdopak to tu bezel
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Víte, že se jezev­čím norám říká hrad? A že liš­čí sto­py se podo­ba­jí psím? Nebo že sto­py jele­na mohou být od sebe vzdá­le­né až jede­náct met­rů? Nevěděli jste to? Opět se mi do rukou dostá­vá dal­ší z novi­nek Nakladatelství Kazda Kdopak to tu běžel?, na kte­rou jsem se moc těši­la a roz­hod­ně mě nezkla­ma­la. Laskavé a pou­ta­vé vyprá­vě­ní o zví­řa­tech, dále milé ilu­stra­ce i sto­py zví­řat v život­ní veli­kos­ti mě oprav­du zau­ja­ly.

Tato kni­ha obsa­hu­je mno­ho zají­ma­vos­tí ze živo­ta zví­řat, detail­ně popsa­né kaž­dé z nich např. sto­py liš­ky, zají­ce pol­ní­ho, krá­lí­ka divo­ké­ho, jezevce, divo­čá­ka, ptá­ků, koč­ky, psa, vever­ky, myši, kry­sy, jele­na. Dále boha­té ilu­stra­ce stop jed­not­li­vých zví­řá­tek ve sku­teč­né veli­kos­ti. Dozvíte se v ní řadu infor­ma­cí. Než vyra­zí­te do lesa za dob­ro­druž­stvím, pořád­ně se tep­le oblék­ně­te a měj­te oči, jak se říká „na stop­kách“. Pokud bude­te pěk­ně poti­chu, věř­te, že na vás čeká nád­her­ná podí­va­ná, nejen sto­py, ale i mno­ho oby­va­tel lesa.

Nauč se v pří­ro­dě bez­peč­ně roze­znat, když se budeš pozor­ně dívat kolem sebe, dal­ší indi­cie to pro­zra­dí, kdo kolem vlast­ně běžel.

Velkoformátová kni­ha plná nád­her­ných ilu­stra­cí i zají­ma­vos­tí ze živo­ta les­ní zvě­ře. Myslím si, že na čes­kém kniž­ní trhu tako­vá kni­ha urči­tě chy­bě­la. Děti i dospě­lí se v této kni­ze dozví, jak sto­py jed­not­li­vých zví­řat vypa­da­jí a mno­ho dal­ších fak­tů.

Tuto kni­hu bych dopo­ru­či­la, jak malým, tak vel­kým milov­ní­kům pří­ro­dy, uči­tel­kám mateř­ských škol, kte­ré hle­da­jí zají­ma­vé kni­hy pro své svě­řen­ce.

Velké plus dávám této pub­li­ka­ci za vel­ký for­mát, kte­rý má, kni­ha se krás­ně drží v ruce a umož­ňu­je opa­ko­va­ně pro­hlí­žet boha­té ilu­stra­ce.

Tato kni­ha zau­ja­la i mé dva syny. Často cho­dí­me do pří­ro­dy, do lesa, pozo­ru­je­me sto­py na sně­hu a hádá­me, kdo tudy asi běžel, cupi­tal či ská­kal. Každá díra nebo nora je zají­má, kdo tam asi tak byd­lí. Tyto vzru­šu­jí­cí ces­ty mám moc ráda a chci, aby klu­ci nikdy nevy­rost­li a cho­di­li se mnou a man­že­lem pořád. Aby ty krás­né oka­mži­ky v pří­ro­dě nikdy neskon­či­ly.

Publikace je urče­na dětem od 4 let.

Autor: Svenja Ernsten

Ilustrace: Christine Henkel

Přeložila: Barbora Špundová

Žánr: popu­lár­ně – nauč­né  pro děti

Počet stran: 28

Vydáno: 2019, Nakladatelství KAZDA, Brno

Vazba kni­hy: pev­ná

ISBN: 978-80-88316-39-8


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,01921 s | počet dotazů: 254 | paměť: 71562 KB. | 24.06.2024 - 05:25:10