Kritiky.cz > Horory > Fear Itself: Skin and Bones (2008)

Fear Itself: Skin and Bones (2008)

rp Fear Itself 2008.jpg
rp Fear Itself 2008.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Posedne-li vás Wendigo, bude­te mít pořád hlad, tak­že samo­zřej­mě nepo­hrd­ne­te ani lid­ským masem…


Rančer Grady vyra­zil s něko­li­ka muži do hor, ale měli se vrá­tit již před něko­li­ka dny a jeho žena Elena začí­ná poma­lu pro­pa­dat zou­fal­ství. Zůstala na ran­či sama jen s jejich dvě­ma syny, sta­rým indi­á­nem Eddiem a zra­ně­ným švagrem Rowdym. Jenže po výpra­vě jako­by se zem sleh­la. Až se jed­no­ho dne obje­ví na pozem­ku na kost vyhub­lý a pro­mrz­lý Grady. Její man­žel však vypa­dá poně­kud jinak a to nejen co se fyzic­ké zdat­nos­ti týče, ale hlav­ně té psy­chic­ké. Jakoby to snad ani nebyl on a z hor se vrá­til úpl­ně někdo jiný. Když násle­du­jí­cí večer někdo, nebo spíš něco doslo­va roz­tr­há jed­no­ho z koní, při­jde Eddie se sta­rou indi­án­skou his­tor­kou. V té se vypra­ví o démo­nu zva­ném Wendigo, kte­rý síd­lí v horách a „vstu­pu­je“ do vysí­le­ných lidí, kte­ří jsou pohl­ce­ni zlo­bou, křiv­dou nebo nená­vis­tí a násled­ně je ovlád­ne. Jeho obě­ti pak mají neu­ti­cha­jí­cí hlad a nepo­hrd­nou žád­ným masem. Ani lid­ským. Rowdy mu zpr­vu nevě­ří, ale pro­mě­na jeho bra­t­ra je oči­vid­ná a nelze si nevšim­nout, že se pře­stá­vá ovlá­dat. Jsou snad všich­ni na ran­či sku­teč­ně v nebez­pe­čí?


Český název: Podstata stra­chu 08: Kost a kůže

Režie: Larry Fessenden
Rok výro­by: 2008
Délka: 42 min
Země: USA / Kanada
Hrají:
Doug Jones...(Grady Edlund)
Molly Hagan...(Elena Edlund)
John Pyper-Ferguson...(Rowdy Edlund)
Gordon Tootoosis...(Eddie)
...a dal­šíOsmý díl je mno­hý­mi ozna­čo­ván za vůbec nelep­ší co nám Fear Itself mohl nabíd­nout a já musím pro­za­tím s tím­to tvr­ze­ním sou­hla­sit. Není to sice abso­lut­ní bom­ba, ale opro­ti někte­rým svým před­chůd­cům jde zce­la urči­tě o vel­mi kva­lit­ní podí­va­nou. Wendigo zřej­mě Larryho Fessendena muse­lo rov­něž posed­nout, pro­to­že se tomu­to mýtic­ké­mu stvo­ře­ní s kani­bal­ský­mi chout­ka­mi věno­val ve své tvor­bě opa­ko­va­ně. Je to však jen a jen dob­ře, pro­to­že v tom­to pří­pa­dě odve­dl oprav­du sluš­nou prá­ci a nejed­no­mu divá­ko­vi naser­ví­ro­val oprav­du chut­nou podí­va­nou se vše­mi potřeb­ný­mi ingre­di­en­ce­mi.
Lidského masíč­ka tu bylo dost, ponu­rá atmo­sfé­ra se nám zaže­re pod kůži již po úvod­ních pěti minu­tách a nepus­tí se nás až do samot­né­ho závě­ru. Samozřejmě nesmí chy­bět ani sluš­ná dáv­ka napě­tí a na ner­vy brn­ka­jí­cí závěr. Ten byl ze všech dílů nej­po­ve­de­něj­ší. Jen mě troš­ku zamr­ze­lo, že se sou­boj mezi bra­t­ry ode­hrál mimo záběr kame­ry. Přitom prá­vě to mě zají­ma­lo asi nej­víc. Což je z mého pohle­du tro­chu ško­da. Ale zas na dru­hou stra­nu jsem se dočkal kva­lit­ní­ho herec­ké­ho výko­nu Douga Jonese, kte­rý byl jas­ným tahou­nem celé­ho pří­bě­hu. V jeho podá­ní dostal celý děj punc neza­po­me­nu­tel­né podí­va­né. Doslova z něho šel mráz po zádech. Velmi dobrou prá­ci samo­zřej­mě odved­li i mas­ké­ři.

Skin and Bones tak spl­ni­lo mé oče­ká­vá­ní kva­lit­ní horo­ro­vé povíd­ky téměř na jed­nič­ku. Pár drob­ných nedo­stat­ků bych tu sice našel, ale i tak pře­vlá­dá hlav­ně spo­ko­je­nost. Kéž by bylo celé Fear Itself na stej­né úrov­ni jako ten­to díl. Jenže člo­věk nemů­že mít všech­no, co by si přál. Takže samo­zřej­mě nemůžu jinak, než dát nad­prů­měr­né hod­no­ce­ní. Co jiné­ho by si ho taky mělo zaslou­žit.

Hodnocení:
80% 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,33151 s | počet dotazů: 258 | paměť: 71495 KB. | 22.06.2024 - 17:11:12