Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > V Praze natočený film Vyproštění 2 má první oficiální trailer před červnovou premiérou

V Praze natočený film Vyproštění 2 má první oficiální trailer před červnovou premiérou

Photo © Netflix
Photo © Netflix
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Netflix zve­řej­nil prv­ní upou­táv­ku na film Vyproštění 2, kte­rý se natá­čel v Praze a oko­lí (s krát­kou exkur­zí do Vídně) minu­lou zimu. Produkce pokra­čo­vá­ní jed­no­ho z nej­na­vště­vo­va­něj­ších původ­ních fil­mů stre­a­mo­va­cí plat­for­my pro­bí­ha­la v čes­ké met­ro­po­li od lis­to­pa­du 2021 do břez­na 2022, při­čemž natá­če­ní pokra­čo­vá­ní skon­či­lo loni v lis­to­pa­du.

Akční tea­ser na Vyproštění 2 uka­zu­je sek­ven­ci vězeň­ské vzpou­ry s hvězdou Chrisem Hemsworthem natá­če­nou na okra­ji Prahy spo­lu s honič­kou vrtu­l­ní­ku a vla­ku natá­če­nou na čes­kých ven­kov­ských želez­ni­cích. Záběry nabí­ze­jí prv­ní ofi­ci­ál­ní pohled na bloc­kbus­ter poté, co Netflix loni na pod­zim před­sta­vil prv­ní pohled do záku­li­sí.

Ve Vyproštění 2 se Hemsworth vra­cí jako žol­dák čer­né ope­ra­ce Tyler Rake, kte­rý na kon­ci prv­ní­ho fil­mu zřej­mě zemřel, ale je opět v akci. Teaser trai­ler nás infor­mu­je, že Rake byl po udá­los­tech prv­ní­ho fil­mu sku­teč­ně pro­hlá­šen za kli­nic­ky mrt­vé­ho, ale bojo­val zpět, aby se obje­vil v pokra­čo­vá­ní. Film se ode­hrá­vá devět měsí­ců po udá­los­tech prv­ní­ho fil­mu, po Rakeově uzdra­ve­ní.

Podrobnosti o ději Vyproštění 2 byly zatím drže­ny pod poklič­kou, ale jde o smr­tel­ně nebez­peč­nou misi podob­nou udá­los­tem z minu­lé­ho fil­mu: ten­to­krát byl Rake nyní najat, aby zachrá­nil dce­ru (Tinatin Dalakišvili) bez­o­hled­né­ho gru­zín­ské­ho gan­gs­te­ra. Teaser se zamě­řu­je na Rakeovy poku­sy dostat ji z věze­ní s maxi­mál­ní ost­ra­hou.

Místa v oko­lí Prahy zřej­mě pro pokra­čo­vá­ní Netflixu nahra­dí ta na gru­zín­ském ven­ko­vě.

Vyproštění 2 V hlav­ní roli Golshifteh Farahani, Daniel Bernhardt, Justin Howell, Adam Bessa, Tornike Gogrichiani, Megan, Anderson, Patrick Newall a Anthony J. Vorhies.

Sam Hargrave se vrá­til k režii pokra­čo­vá­ní a jako pro­du­cen­ti se k němu vrá­ti­li Joe a Anthony Russo (kte­ří v Praze natá­če­li i Šedého muže). Joe Russo je také auto­rem scé­ná­ře k fil­mu Vyproštění 2, kte­rý vzni­kl pod­le gra­fic­ké­ho romá­nu Ciudad od Ande Parks, Fernando León González, Eric Skillman a brat­ři Russoovi.

Vyproštění vytvo­řil při svém uve­de­ní v dub­nu 2020 rekord v nej­sle­do­va­něj­ším debu­tu ori­gi­nál­ní­ho fil­mu spo­leč­nos­ti Netflix, když si jej během prv­ních čtyř týd­nů nala­di­lo 99 mili­o­nů domác­nos­tí. Do kon­ce téhož roku se stal čtvr­tým nej­sle­do­va­něj­ším původ­ním fil­mem všech dob na této stre­a­mo­va­cí plat­for­mě.

Vyproštění 2 bude mít na Netflixu pre­mi­é­ru 16. červ­na 2023.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,09431 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72314 KB. | 19.05.2024 - 19:38:52