Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Shrek 5: Co víme o očekávaném pokračování animované ságy

Shrek 5: Co víme o očekávaném pokračování animované ságy

Photo © 2001 Dreamworks Pictures
Photo © 2001 Dreamworks Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Shrek 5 je film, na kte­rý čeka­jí mili­o­ny fanouš­ků po celém svě­tě. Od posled­ní­ho dílu Shrek: Zvonec a konec uply­nu­lo už více než deset let, a přes­to se zdá, že pří­běh zele­né­ho obra a jeho kama­rá­dů ješ­tě není u kon­ce. Co se ví o tom­to pro­jek­tu a kdy by se mohl dostat do kin?

Shrek 5 je pátým dílem ani­mo­va­né ságy o Shrekovi, kte­rý žije v pohád­ko­vém svě­tě plném bizar­ních postav. Hlavními hrdi­ny jsou Shrek (Mike Myers), jeho man­žel­ka Fiona (Cameron Diaz), jeho nej­lep­ší pří­tel Oslík (Eddie Murphy) a jeho spo­leč­ník Kocour v botách (Antonio Banderas). První film Shrek byl uve­den v roce 2001 a stal se vel­kým hitem, kte­rý zís­kal Oscara za nej­lep­ší ani­mo­va­ný film. Následovaly tři pokra­čo­vá­ní - Shrek 2 (2004), Shrek Třetí (2007) a Shrek: Zvonec a konec (2010), kte­ré také sklí­ze­ly úspěch u divá­ků i kri­ti­ků. Kromě toho byly nato­če­ny i dva vánoč­ní spe­ci­á­ly - Shrekovy Vánoce (2007) a Shrek stra­ší (2010).

Původně bylo plá­no­vá­no, že sága o Shreku bude mít pět fil­mů, ale po vydá­ní čtvr­té­ho dílu se zdá­lo, že je to defi­ni­tiv­ní konec. Producent Jeffrey Katzenberg teh­dy pro­hlá­sil: „Všechno, co jsme milo­va­li na Shreku v prv­ním fil­mu, jsme pře­nes­li do posled­ní­ho fil­mu.“ Scenárista Josh Klausner dodal: „Když jsem se při­po­jil k pro­jek­tu, neby­lo to urče­no jako posled­ní kapi­to­la - původ­ně mělo být pět fil­mů o Shreku. Pak, asi po roce vývo­je, Jeffrey Katzenberg roz­ho­dl, že pří­běh, kte­rý jsme vymys­le­li, je správ­ný způ­sob, jak ukon­čit Shrekovu ces­tu.“

Nicméně v roce 2014 Katzenberg nazna­čil, že pátý film by se mohl stát rea­li­tou. „Rádi jim dává­me tro­chu času na odpo­či­nek,“ řekl o posta­vách. „Ale mys­lím, že může­te být jis­ti, že bude­me mít dal­ší kapi­to­lu v sérii Shrek. Ještě jsme neskon­či­li a co je důle­ži­těj­ší, ani on ne.“ Poté v roce 2016 došlo k pro­de­ji stu­dia DreamWorks Animation spo­leč­nos­ti NBCUniversal, sou­čás­ti Comcastu, kte­rá ozná­mi­la plá­ny na oži­ve­ní fran­ší­zy Shreku. Podle The Hollywood Reporter byl pátý film naplá­no­ván na rok 2019. Herec Eddie Murphy potvr­dil, že film je v pří­pra­vě a že už četl hoto­vý scé­nář.

OOd té doby se ale o Shreku 5 moc nesly­še­lo a datum pre­mi­é­ry se neu­stá­le posou­va­lo. V roce 2020 bylo ozná­me­no, že film by měl vyjít v září 2022, ale kvů­li pan­de­mii koro­na­vi­ru se prav­dě­po­dob­ně zpoz­dí. Zatím není jas­né, v jaké fázi pro­duk­ce film sku­teč­ně je. Pozitivní zprá­vou je, že pro­jekt nebyl zru­šen a stá­le se na něm pra­cu­je.

O čem bude Shrek 5? I když název nazna­ču­je, že dal­ší film bude pokra­čo­vá­ním toho, co bylo před­tím, Shrek 5 je spí­še restar­tem, kte­rý sli­bu­je při­nést něco nové­ho. Tvůrci nechtě­jí opa­ko­vat zná­mé moti­vy. Ale jak toho dosáh­nou, zůstá­vá otáz­kou. „Výzvou pro nás bylo najít něco, co sku­teč­ně půso­bí tak, že to není jen dal­ší film v řadě pokra­čo­vá­ní,“ řekl Chris Meledandri v roz­ho­vo­ru pro Variety. Zároveň super­pro­du­cent nechce zapo­me­nout na to, co bylo dří­ve, a při­pus­til, že je stá­le „nos­tal­gic­ký“ za sta­rý­mi cha­rak­te­ry a hla­so­vý­mi her­ci, kte­ří jim pro­půj­či­li život. Podobné komen­tá­ře zazně­ly i od Mikea McCullerse, kte­rý popsal restart jako „doce­la vel­ký“.

Kdo se obje­ví ve Shreku 5? Meledandri také nazna­čil mož­nost spin-offu Oslíka v podob­ném duchu jako Kocour v botách, pokud by se plán na Shreka 5 posu­nul vpřed. Chris Meledandri sdí­lel, jak byl povzbu­zen komen­tá­ři Eddieho Murphyho o tom, že by se chtěl vrá­tit k roli Oslíka. V led­nu Murphy řekl Etalk: „Kdyby [Dreamworks] kdy při­šli s dal­ším Shrekem, udě­lal bych to za dvě sekun­dy. Miluju Oslíka. Udělali fil­my o Kocourovi v botách. Já jsem si řekl: „Měli by udě­lat film o Oslíkovi.“ Oslík je vtip­něj­ší než Kocour v botách. Myslím si, že mám rád Kocoura v botách, ale není tak vtip­ný jako Oslík.“ Tato slo­va potě­ši­la i fanouš­ky, kte­ří by rádi vidě­li více dob­ro­druž­ství toho­to sym­pa­tic­ké­ho osla a jeho rodi­ny. Oslík je jed­nou z nej­ob­lí­be­něj­ších postav z celé série a jeho humor a ener­gie jsou neza­mě­ni­tel­né.


Zdroj: gamespot.com


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,22227 s | počet dotazů: 242 | paměť: 71718 KB. | 24.06.2024 - 16:17:35