Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Chris Hemsworth dokončil natáčení filmu Extraction 2 v Praze a pozdravil fanoušky z Pražského hradu

Chris Hemsworth dokončil natáčení filmu Extraction 2 v Praze a pozdravil fanoušky z Pražského hradu

Photo © Netflix
Photo © Netflix
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Keanu Reeves a Ana de Armas jsou v sou­čas­né době v Praze, kde pra­cu­jí na fil­mu Ballerina, kte­rý se bude v čes­ké met­ro­po­li natá­čet v zim­ních měsí­cích. Nedávno se však ve měs­tě obje­vi­la i hvězda, kte­rá Prahu nazva­la svým domo­vem minu­lou zimu.

Chris Hemsworth, kte­rý v Praze a oko­lí natá­čel Extraction 2 od loň­ské­ho lis­to­pa­du do letoš­ní­ho břez­na, se do čes­ké met­ro­po­le vrá­til začát­kem toho­to měsí­ce na dotáč­ky pro­jek­tu, kte­ré po krát­kém týden­ním natá­če­ní skon­či­ly o víken­du.

O svém návra­tu dal vědět fanouškům pro­střed­nic­tvím Facebooku a Instagramu.

„Právě jsem dokon­čil dotáč­ky Extraction 2 v Praze!“ (Just finished up some resho­ots for Extraction 2 in Prague) Hemsworth o víken­du zve­řej­nil na soci­ál­ních sítích spo­lu s videem poří­ze­ným před vstup­ní bra­nou Pražského hra­du.

„Fanoušci mě při­ví­ta­li zpět s ote­vře­nou náru­čí,“ zažer­to­val v naráž­ce na napros­tý nedo­sta­tek lidí u praž­ské památ­ky. Zdá se, že video bylo poří­ze­no v brz­kých ran­ních hodi­nách, mož­ná po noč­ním tahu. Extraction 2 pod­le vše­ho žád­né scé­ny na Pražském hra­dě nena­tá­čel.

Extraction 2, kte­rý reží­ro­val Sam Hargrave, je pokra­čo­vá­ním jed­no­ho z nej­sle­do­va­něj­ších původ­ních fil­mů Netflixu. Původně se měl natá­čet v Sydney, ale po kom­pli­ka­cích s před­pi­sy Covid-19 plat­ný­mi v Austrálii se na posled­ní chví­li pře­su­nul do Prahy.

Hemsworth se vra­cí jako Tyler Rake, nájem­ný žol­dák, kte­rý se spe­ci­a­li­zu­je na vyso­ce rizi­ko­vé extrak­ce. Tentokrát se poku­sí dostat gru­zín­ské­ho pod­ni­ka­te­le z věze­ní s maxi­mál­ní ost­ra­hou.

Místa v Praze a jejím oko­lí nahra­dí v Extraction 2 ta v Gruzii a poten­ci­ál­ně i v dal­ších evrop­ských loka­li­tách.

Netflix v září debu­to­val trai­le­rem k napja­tě oče­ká­va­né­mu pokra­čo­vá­ní, ale prá­ce na fil­mu zjev­ně neskon­či­ly, pro­to­že Hemsworth a spol. se téměř rok po začát­ku natá­če­ní vrá­ti­li do Prahy, aby pro­jekt dokon­či­li.

Zatímco u holly­wo­od­ských fil­mů, kte­ré pro­chá­ze­jí tes­to­va­cí­mi pro­jek­ce­mi a zohled­ňu­jí zpět­nou vazbu od divá­ků, jsou dotáč­ky běž­né, u pro­duk­ce Netflixu jsou neob­vyk­lé. Skutečnost, že stre­a­mo­va­cí služ­ba inves­to­va­la dal­ší pro­střed­ky, aby byl Extraction 2 v pořád­ku, je prav­dě­po­dob­ně dob­rým zna­me­ním.

Mezi praž­ský­mi zastáv­ka­mi pro Extraction 2 natá­če­la hvězda Hemsworth v Austrálii spin-off Mad Max Furiosa pro reži­sé­ra George Millera.

Očekávejte, že Extraction 2 bude mít na Netflixu pre­mi­é­ru na jaře nebo v létě 2023.


Zdroj: Facebook: Chris Hemsworth


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,39779 s | počet dotazů: 268 | paměť: 71931 KB. | 23.07.2024 - 15:50:59