Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Vyproštění 2: Chris Hemsworth kosí padouchy na českých kolejích

Vyproštění 2: Chris Hemsworth kosí padouchy na českých kolejích

Photo @ Netflix
Photo @ Netflix
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V roce 2020, kdy byl celý svět zavře­ný doma a mís­to kina jsme se díva­li na stre­a­mo­va­cí služ­by, při­stál na Netflixu sní­mek Vyproštění, akč­ní film s rela­tiv­ně rozum­ným roz­poč­tem a s Chrisem Hemsworthem nebo­li před­sta­vi­te­lem Thora v hlav­ní roli. A lidem se Vyproštění líbi­lo, pro­to­že Netflix měl najed­nou na kon­tě jeden ze svých nej­sle­do­va­něj­ších fil­mů vůbec - během čtyř týd­nů si jej pus­ti­lo bez­má­la 100 mili­o­nů divá­ků. A tak není divu, že i přes zdán­li­vou smrt hlav­ní posta­vy na kon­ci fil­mu se brzy roz­je­li pří­pra­vy pokra­čo­vá­ní. A nyní, po více než třech letech, je dvoj­ka koneč­ně zde.

Jak je tako­vým nepsa­ným pra­vi­dlem v tom­to žán­ru, i toto pokra­čo­vá­ní se sna­ží být ve všech roz­mě­rech vět­ší. V prv­ním dílu byla stře­dem pozor­nos­ti 12 minut dlou­há akč­ní scé­na na jeden záběr (respek­ti­ve s něko­li­ka nená­pad­ný­mi a chyt­rý­mi stři­hy). Režisér Sam Hargrave a jeho tým se roz­hod­li se pře­ko­nat, a ten­to­krát pro nás při­pra­vi­li hned 21 minut dlou­hý záběr nepře­tr­ži­té akce, během kte­ré­ho se vystří­dá hned něko­lik loka­cí, a kte­rá byla (ale­spoň čás­teč­ně) natá­če­na zde v České repub­li­ce - ovšem dějo­vě se neo­de­hrá­vá u nás, nýbrž v Gruzii. Je zde oprav­du nut­né vyzdvih­nout kom­bi­na­ci kame­ry a stři­hu, pro­to­že někte­ré stři­hy a pře­cho­dy mezi růz­ný­mi dru­hy kamer jsou oprav­du geni­ál­ní, ješ­tě více než v před­cho­zím fil­mu. A samot­ná akce, během této scé­ny i během zbyt­ku celé­ho fil­mu, je napros­to prvotříd­ní. Má solid­ní cho­re­o­gra­fii, je pře­hled­ně nasní­ma­ná, a je také doce­la bru­tál­ní - za někte­rá zabi­tí by se nemu­sel sty­dět ani John Wick. Vytknout lze snad jen jed­nu věc - jak se tvůr­ci sna­ži­li měřít­ko zvět­šit, obrá­ti­li se při­tom na vizu­ál­ní efek­ty a CGI, a to je zde bohu­žel někdy veli­ce vidi­tel­né a ne zrov­na nej­lep­ší, a tak to mís­ty tro­chu bije do očí. Ovšem stá­le nejde o něco, co by zka­zi­lo poži­tek z fil­mu, a stá­le se za vel­kou vět­ši­nou akce skrý­vá pocti­vé řemes­lo, za kte­ré může­me být vděč­ní Hargravově minu­los­ti coby fan­tas­tic­ké­ho kaska­dé­ra a koor­di­ná­to­ra. Zatím s z této série nestá­vá digi­tál­ní mon­strum jako napří­klad Rychle a zbě­si­le, tak­že může­me být v kli­du.

Jedním z aspek­tů, díky kte­rým prv­ní film fun­go­val tak dob­ře, byla také jeho jed­no­du­chost - pří­běh byla v pod­sta­tě jen základ­ní kost­ra, prv­ní hous­le hrá­la akce. Tento díl se již sna­ží mít o něco pro­kres­le­něj­ší děj a hlav­ně posta­vy, a více nasti­ňu­je svět, ve kte­rém se ode­hrá­vá, ale naštěs­tí stá­le nejde nic zby­teč­ně slo­ži­té­ho, co se sna­ží být víc, než je. Pouze dia­log je občas sku­teč­ně trist­ní, scé­náris­té (nebo­li brat­ři Russoovi, mimo jiné reži­sé­ři Avengers: Infinity War a Endgame) se oprav­du moc nepřed­ved­li. Zároveň se vra­cí něko­lik postav z prv­ní­ho dílu a film tak nějak počí­tá, že si k nim divák vytvo­řil vazbu a že mu na nich zále­ží. Pokud je to i Váš pří­pad, urči­té scé­ny pro Vás asi budou veli­ce emo­ci­o­nál­ní, ale já osob­ně jsem si posta­vy z jed­nič­ky vůbec nepa­ma­to­val, a tak ve mě žád­ný vel­ký dojem neza­ne­cha­ly.

Více na Kritiky.cz
Když se setmí - Pierce Brosnan a Salma Hayek kradou diamanty Co ve mně zanechal film Když se setmí? Vzpomínám si na moře, slunce, koktejly, krásnou Salmu ...
Pražské vinice Praha je nejen krásná a stovežatá. Taky to není jenom kulturní město. je také úrodná a po...
Jak jsem se zamilovala do gangstera (2022) Raději budu žít rok jako Tygr, než 20 let jako želva! Maciej Kawulski po svém minuloročním g...
Family Man Asi žádná jiná hra ve mně v poslední době nevyvolala tolik emocí, jako právě tahle. A to p...
John Wick [80%] Následující článek berte trochu s rezervou. Málokdy se totiž v poslední době stane, že ...

Chrisi Hemsworthovi se dlou­ho neda­ři­lo najít úspěch mimo Marvel - zkou­šel to u zna­ček jako Krotitelé duchů či Muži v čer­ném, obje­vil se v akč­ních fil­mech i psy­cho­lo­gic­kých thrille­rech, ale až na něko­lik málo výji­mek byly jeho pro­jek­ty při­ja­ty vesměs vlaž­ně. V nedáv­né době byl navíc on sám také kri­tic­ký vůči tomu, jak je s jeho posta­vou Thora zachá­ze­no v MCU. Celkově by se moh­lo zdát, že se mu v posled­ní době pra­cov­ně ne zce­la daři­lo, ovšem Vyproštění 2 je důka­zem toho, že prv­ní díl nebyl pou­ze oje­di­ně­lým zábleskem štěs­tě­ny, ale že Chris Hemsworth má na kon­tě svou vlast­ní kva­lit­ní a popu­lár­ní fran­ší­zu, a že ji doká­že bez­peč­ně utáh­nout. Kvůli zdra­vot­ním pro­blé­mům chce sice herec ome­zit počet rolí, kte­ré bude brát, ovšem Vyproštění tu pro něj vždy bude, a ješ­tě mini­mál­ně jeden díl na uza­vře­ní pří­pad­né tri­lo­gie by si tato znač­ka zaslou­ži­la. A závěr toho­to fil­mu nazna­ču­je zají­ma­vé mož­nos­ti do budouc­na...

Vyproštění 2 se ve všech ohle­dech sna­ží být vět­ší než prv­ní díl, a až na něja­ké pro­blémy na poli scé­ná­ře a vizu­ál­ních efek­tů se mu to daří výbor­ně. Akce je ten­to­krát ješ­tě lep­ší a nebo­jí se být bru­tál­ní, kame­ra a střih spo­lu fun­gu­jí napros­to exce­lent­ně, a v Česku nato­če­ná 21 minut dlou­há akč­ní sek­ven­ce na jeden záběr je dechbe­rou­cí. Série si zacho­vá­vá svou jed­no­du­chost a oso­bi­tost, a vylo­že­ně z ní čiší pocti­vé řemes­lo. Chris Hemsworth opět potvr­zu­je, že doká­že být akč­ním hrdi­nou i mimo Marvel, a má na kon­tě veli­ce pove­de­nou fran­ší­zu.

80 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,53736 s | počet dotazů: 282 | paměť: 69676 KB. | 01.12.2023 - 21:59:26