Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Vyproštění 2: Chris Hemsworth kosí padouchy na českých kolejích

Vyproštění 2: Chris Hemsworth kosí padouchy na českých kolejích

Photo @ Netflix
Photo @ Netflix
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V roce 2020, kdy byl celý svět zavře­ný doma a mís­to kina jsme se díva­li na stre­a­mo­va­cí služ­by, při­stál na Netflixu sní­mek Vyproštění, akč­ní film s rela­tiv­ně rozum­ným roz­poč­tem a s Chrisem Hemsworthem nebo­li před­sta­vi­te­lem Thora v hlav­ní roli. A lidem se Vyproštění líbi­lo, pro­to­že Netflix měl najed­nou na kon­tě jeden ze svých nej­sle­do­va­něj­ších fil­mů vůbec - během čtyř týd­nů si jej pus­ti­lo bez­má­la 100 mili­o­nů divá­ků. A tak není divu, že i přes zdán­li­vou smrt hlav­ní posta­vy na kon­ci fil­mu se brzy roz­je­li pří­pra­vy pokra­čo­vá­ní. A nyní, po více než třech letech, je dvoj­ka koneč­ně zde.

Jak je tako­vým nepsa­ným pra­vi­dlem v tom­to žán­ru, i toto pokra­čo­vá­ní se sna­ží být ve všech roz­mě­rech vět­ší. V prv­ním dílu byla stře­dem pozor­nos­ti 12 minut dlou­há akč­ní scé­na na jeden záběr (respek­ti­ve s něko­li­ka nená­pad­ný­mi a chyt­rý­mi stři­hy). Režisér Sam Hargrave a jeho tým se roz­hod­li se pře­ko­nat, a ten­to­krát pro nás při­pra­vi­li hned 21 minut dlou­hý záběr nepře­tr­ži­té akce, během kte­ré­ho se vystří­dá hned něko­lik loka­cí, a kte­rá byla (ale­spoň čás­teč­ně) natá­če­na zde v České repub­li­ce - ovšem dějo­vě se neo­de­hrá­vá u nás, nýbrž v Gruzii. Je zde oprav­du nut­né vyzdvih­nout kom­bi­na­ci kame­ry a stři­hu, pro­to­že někte­ré stři­hy a pře­cho­dy mezi růz­ný­mi dru­hy kamer jsou oprav­du geni­ál­ní, ješ­tě více než v před­cho­zím fil­mu. A samot­ná akce, během této scé­ny i během zbyt­ku celé­ho fil­mu, je napros­to prvotříd­ní. Má solid­ní cho­re­o­gra­fii, je pře­hled­ně nasní­ma­ná, a je také doce­la bru­tál­ní - za někte­rá zabi­tí by se nemu­sel sty­dět ani John Wick. Vytknout lze snad jen jed­nu věc - jak se tvůr­ci sna­ži­li měřít­ko zvět­šit, obrá­ti­li se při­tom na vizu­ál­ní efek­ty a CGI, a to je zde bohu­žel někdy veli­ce vidi­tel­né a ne zrov­na nej­lep­ší, a tak to mís­ty tro­chu bije do očí. Ovšem stá­le nejde o něco, co by zka­zi­lo poži­tek z fil­mu, a stá­le se za vel­kou vět­ši­nou akce skrý­vá pocti­vé řemes­lo, za kte­ré může­me být vděč­ní Hargravově minu­los­ti coby fan­tas­tic­ké­ho kaska­dé­ra a koor­di­ná­to­ra. Zatím s z této série nestá­vá digi­tál­ní mon­strum jako napří­klad Rychle a zbě­si­le, tak­že může­me být v kli­du.

Jedním z aspek­tů, díky kte­rým prv­ní film fun­go­val tak dob­ře, byla také jeho jed­no­du­chost - pří­běh byla v pod­sta­tě jen základ­ní kost­ra, prv­ní hous­le hrá­la akce. Tento díl se již sna­ží mít o něco pro­kres­le­něj­ší děj a hlav­ně posta­vy, a více nasti­ňu­je svět, ve kte­rém se ode­hrá­vá, ale naštěs­tí stá­le nejde nic zby­teč­ně slo­ži­té­ho, co se sna­ží být víc, než je. Pouze dia­log je občas sku­teč­ně trist­ní, scé­náris­té (nebo­li brat­ři Russoovi, mimo jiné reži­sé­ři Avengers: Infinity War a Endgame) se oprav­du moc nepřed­ved­li. Zároveň se vra­cí něko­lik postav z prv­ní­ho dílu a film tak nějak počí­tá, že si k nim divák vytvo­řil vazbu a že mu na nich zále­ží. Pokud je to i Váš pří­pad, urči­té scé­ny pro Vás asi budou veli­ce emo­ci­o­nál­ní, ale já osob­ně jsem si posta­vy z jed­nič­ky vůbec nepa­ma­to­val, a tak ve mě žád­ný vel­ký dojem neza­ne­cha­ly.

Chrisi Hemsworthovi se dlou­ho neda­ři­lo najít úspěch mimo Marvel - zkou­šel to u zna­ček jako Krotitelé duchů či Muži v čer­ném, obje­vil se v akč­ních fil­mech i psy­cho­lo­gic­kých thrille­rech, ale až na něko­lik málo výji­mek byly jeho pro­jek­ty při­ja­ty vesměs vlaž­ně. V nedáv­né době byl navíc on sám také kri­tic­ký vůči tomu, jak je s jeho posta­vou Thora zachá­ze­no v MCU. Celkově by se moh­lo zdát, že se mu v posled­ní době pra­cov­ně ne zce­la daři­lo, ovšem Vyproštění 2 je důka­zem toho, že prv­ní díl nebyl pou­ze oje­di­ně­lým zábleskem štěs­tě­ny, ale že Chris Hemsworth má na kon­tě svou vlast­ní kva­lit­ní a popu­lár­ní fran­ší­zu, a že ji doká­že bez­peč­ně utáh­nout. Kvůli zdra­vot­ním pro­blé­mům chce sice herec ome­zit počet rolí, kte­ré bude brát, ovšem Vyproštění tu pro něj vždy bude, a ješ­tě mini­mál­ně jeden díl na uza­vře­ní pří­pad­né tri­lo­gie by si tato znač­ka zaslou­ži­la. A závěr toho­to fil­mu nazna­ču­je zají­ma­vé mož­nos­ti do budouc­na...

Vyproštění 2 se ve všech ohle­dech sna­ží být vět­ší než prv­ní díl, a až na něja­ké pro­blémy na poli scé­ná­ře a vizu­ál­ních efek­tů se mu to daří výbor­ně. Akce je ten­to­krát ješ­tě lep­ší a nebo­jí se být bru­tál­ní, kame­ra a střih spo­lu fun­gu­jí napros­to exce­lent­ně, a v Česku nato­če­ná 21 minut dlou­há akč­ní sek­ven­ce na jeden záběr je dechbe­rou­cí. Série si zacho­vá­vá svou jed­no­du­chost a oso­bi­tost, a vylo­že­ně z ní čiší pocti­vé řemes­lo. Chris Hemsworth opět potvr­zu­je, že doká­že být akč­ním hrdi­nou i mimo Marvel, a má na kon­tě veli­ce pove­de­nou fran­ší­zu.

80 %


Podívejte se na hodnocení Vyproštění 2 na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,72335 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71738 KB. | 14.07.2024 - 21:10:52