Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Goldfinger - Málokterý zločinec na světě dokáže se zlatem to, čeho je schopen Auric Goldfinger .

Goldfinger - Málokterý zločinec na světě dokáže se zlatem to, čeho je schopen Auric Goldfinger .

Gold
Gold
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

 Zároveň nesne­se, aby mu kdo­ko­liv stál v ces­tě. James Bond (Sean Connery) mu sice pře­ka­zí par­tič­ku karet, ale žena Jill Masterson (Shirley Eaton), kte­rou donu­til aby mu pomoh­la, zemře. Také Agent 007 nemá při honič­ce s Goldfingerem šan­ci. Dostane se do rukou muže při­pra­vu­jí­cí­ho útok na ame­ric­kou základ­nu Fort Knox. Kupodivu zla­to z pev­nos­ti nechce ukrást, ale ato­mo­vým výbu­chem jej na mno­ho let zne­hod­no­tit. Zlato by totiž zůsta­lo šede­sát let radi­o­ak­tiv­ní a nepo­u­ži­tel­né...

James Bond v roce 1964 dostal svůj tře­tí film. Poprvé bez reži­sé­ra Terence Younga, kte­ré­ho nahra­dil Guy Hamilton, opět se ovšem zvý­šil roz­po­čet (ten­to­krát byl roz­po­čet 3 mili­o­nů dola­rů, tedy troj­ná­so­bek Dr. No) a pře­de­vším až Goldfinger polo­žil zákla­dy pro­to jak si dnes před­sta­ví­me ide­ál­ní­ho Jamese Bonda.

James Bond zde popr­vé dostá­vá své parád­ní půso­bi­vé gade­ty, vůbec popr­vé se pro­jíž­dí v Aston Martinu a v souč­tu je Goldfinger vůbec neje­nom nej­lep­ší bon­dov­ka Conneryho éry, ale dost mož­ná i nej­zá­sad­něj­ší bon­dov­ka cel­ko­vě, kte­rá na del­ší dobu vysta­vi­la směr, kte­rý­mi se Bondovky vyda­li a více­mé­ně polo­ži­la zákla­dy pro nej­víc tra­de­mar­ků série, kdy násled­ná vět­ši­na padou­chů, bond girl a posko­ků hlav­ních zápo­rá­ků zůsta­la více­mé­ně podob­ná. Zároveň až zde také Sean Connery polo­žil zákla­dy pro­to, proč je z mno­ha důvo­dů dodnes brán jako neji­de­ál­něj­ší ztvár­ně­ní Jamese Bonda. Goldfinger je urči­tě když už ne bon­dov­skou nej­zá­sad­něj­ší, tak urči­tě jed­nou z nej­zá­sad­něj­ších a pře­de­vším sku­teč­ně nej­lep­ších a dodnes se jed­ná o sty­lo­vou ukáz­ku toho staré­ho akč­ní­ho řemes­la, kte­ré se ale neo­kou­ka­lo dodnes.

Goldfinger je vůbec prv­ní Conneryho bon­dov­ka, kte­rá neob­sa­hu­je orga­ni­za­ci SPECTRE a Bondův pro­tiv­ník Auric Goldfinger zde své činy koná zce­la jen pro své vlast­ní úče­ly. Filmové zpra­co­vá­ní 7. Flemingovy kni­hy (Ian Fleming se pre­mi­é­ry 3. bon­dov­ky bohu­žel nesti­hl dožít a zemřel měsíc před ní) samo sebou obsa­hu­je opro­ti kniž­ní před­lo­ze něko­lik změn, přes­to ale eska­pá­dy tohle cha­rizma­tic­ké­ho a sty­lo­vé­ho akč­ní­ho hrdi­ny zpra­co­vá­vá skvě­le. James Bond se zde sku­teč­ně stá­vá tou slav­nou iko­nou akč­ních fil­mů, jde o ces­tu, ke kte­ré měl nakro­če­no už u Dr. No i Srdečných pozdra­vů z Ruska a zde jí defi­ni­tiv­ně dosá­hl. Režisér Guy Hamilton tro­chu opus­til vítr rea­lis­tič­těj­ší­ho zpra­co­vá­ní Srdečných pozdra­vů z Ruska, zato ale sku­teč­ně nato­čil akč­ní pec­ku, kte­rou si divák bude rád pama­to­vat a jejichž scé­ny byť se na nich pode­psal zub času fun­gu­jí jako cool akč­ní sek­ven­ce dodnes.

Gert Fröbe byl sice ve své roli pře­da­bo­ván, jeho zápo­rák Auric Goldfinger ale hod­ně těží se samot­né­ho her­co­va zevnějš­ku a dodnes jde o jed­no­ho z nej­zná­měj­ších bon­do­vých pro­tiv­ní­ků. Egoistický zápo­rák, kte­rý se sice Bondovi nemů­že rov­nat fyzic­ky, pro tyto úče­ly má ale své­ho nohsle­da Oddjoba, kte­rý má smr­tí­cí klo­bouk, jenž vás po zása­hu zabi­je a debu­tu­jí­cí Harold Sataka sku­teč­ně půso­bí jako člo­věk se kte­rým by Bond ten­to­krát mohl pro­hrát. Právě zde se polo­žil základ pro kuri­óz­ní nohsle­dy a pře­de­vším ukáz­ku toho typu padou­chů, kte­ří po Bondovi jdou jako vyš­ší moc a jejich fyzic­ké atri­bu­ty dohá­ní prá­vě ti bou­cha­či jako Oddjob.

I Bond Girls toho­to fil­mu Shirley Eaton a a Honor Blackman napl­ni­li ide­á­ly pro kla­sic­kou Bond Girl, kte­rá musí být pře­de­vším pěk­ná, ale záro­veň nesmí být zby­teč­nou posta­vou. Bond Girls zde mají šan­ci zazá­řit a prá­vě tyto dvě sleč­ny by se i v sezna­mu půvab­nos­ti umís­ti­li na hod­ně vyso­kých pozi­cích.

Goldfinger je mil­ní­kem akč­ní­ho fil­mu, kte­rý tak tro­chu zestárl v tom dob­rém slo­va smys­lu. Akční scé­ny jsou ako­rát tak pře­pá­le­né a šíle­né, lase­ro­vá scé­na je dodnes parád­ní a celé finá­le je jed­no­du­še skvě­lý. Goldfinger pros­tě dodnes slou­ží jako ide­ál­ní pří­klad bon­dov­ky v nej­kla­sič­těj­ším význa­mu ter­mí­nu. Jen je tak tro­chu smut­né, že reži­sér Guy Hamilton se k bon­dov­kám poté vrá­til ješ­tě tři­krát (ve fil­mu Žít a nechat zemřít před­sta­vil Bonda v podá­ní Rogera Moorea) a v pří­pa­dě Diamantů jsou věč­né nebo Muže se zla­tou zbra­ní se bohu­žel dá zase nao­pak mlu­vit o jed­něch z nej­slab­ších bon­do­vek. Přesto prá­vě Hamilton polo­žil pro ide­ál­ní bon­dov­ku zákla­dy a pro­to dost mož­ná sku­teč­ně pat­ří mezi nej­vý­znam­něj­ší jmé­na celé série. A navíc má ten film ty úžas­né úvod­ní titul­ky se stej­no­jmen­ným son­gem od Shirley Basseyové, kte­rý pat­ří mezi nej­lep­ší bon­dov­ské son­gy his­to­rie. Goldfingera je pros­tě nut­no si pama­to­vat!

Trailer:

Verdikt: 5 z 5


Photo © United Artists


Podívejte se na hodnocení Goldfinger na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  James Bond


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,54697 s | počet dotazů: 246 | paměť: 72642 KB. | 24.06.2024 - 14:28:53