Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Jen pro tvé oči - Začínají 80. léta, což jsou pro Jamese Bonda hodně divoké roky.

Jen pro tvé oči - Začínají 80. léta, což jsou pro Jamese Bonda hodně divoké roky.

JenProTveOci
JenProTveOci
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Neznámí pacha­te­lé poto­pi­li u řec­kých ost­ro­vů brit­skou špi­o­náž­ní loď. Na její palubě se nachá­zí počí­tač na ovlá­dá­ní říze­ných střel. James Bond (Roger Moore) jej má zachrá­nit než pad­ne do rus­kých rukou. Zdá se však, že rejdař dvo­jí tvá­ře Krikatos (Julian Glover) spo­leč­ně s násil­nic­kým krá­lem paše­rá­ků Columbem (Chain Topol) smě­řu­jí ke stej­né­mu cíli. Melinda Havelock (Carola Bouquet), krás­ný anděl pomsty, se sta­ne Bondovi v posled­ní vte­ři­ně více než jen zachrán­ky­ní...

Začínají 80. léta, což jsou pro Jamese Bonda hod­ně divo­ké roky. Během téhle deká­dy vznik­ne cel­kem 5 ofi­ci­ál­ních bon­do­vek (+ Nikdy neří­kej nikdy, neo­fi­ci­ál­ní bon­dov­ka, kde se do hlav­ní role vrá­til Sean Connery), při­čemž po roce 1989 se James Bond na 6 let násled­ně odkli­dí ze stří­br­né­ho plát­na. V roce 1987 poté vůbec popr­vé od roku 1973 dojde k tomu, že v roli Jamese Bonda Rogera Moorea vystří­dá Timothy Dalton. Ještě prá­vě před Daltonem si Moore během 80. let sti­hl zahrát ješ­tě ve 3 bon­dov­kách. A všech­ny tyto bon­dov­ky v 80. letech mají jed­nu věc společnou- Režiséra Johna Glena!

Pro Johna Glena byla 12. bon­dov­ka s názvem Jen pro tvé oči režij­ním debu­tem, přes­to ale neměl s agen­tem 007 svou prv­ní zku­še­nost. Šlo totiž o stři­ha­če a reži­sé­ra dru­hé­ho štá­bu, kte­rý již před­tím stří­hal bon­dov­ky Ve služ­bách Jejího Veličenstva, Agent, kte­rý mne milo­val a Moonraker a slou­žil u nich prá­vě i jako reži­sér 2. štá­bu. Právě po před­cho­zí bon­dov­ce Moonraker dostal Glen pří­le­ži­tost bon­dov­ku reží­ro­vat a násled­ně se jako reži­sér ujmul všech bon­do­vek, kte­ré vznik­li do roku 1989. A hned u té prv­ní se prá­vě dalo tro­chu krou­tit hla­vou nad tím, proč prá­vě Glenovi byla svě­ře­na budouc­nost celé série na něko­lik násle­du­jí­cích letech.

Jen pro tvé oči není roz­hod­ně špat­ným fil­mem a ani špat­nou bon­dov­kou. Glen zvlá­dá akci, Moore i ve věku 54 let pořád doká­že půso­bit cel­kem svě­že a po Moonrakerovi se Mooreův Bond obje­vil ve rea­lis­tič­těj­ší bon­dov­ce, kde se navíc samot­ný úvod vra­cí k bon­dov­ce V taj­ných služ­bách Jejího Veličenstva a Bond si tak během úvod­ní sek­ven­ce vyří­dí všech­ny účty s jed­ním pleša­tým zápo­rá­kem, kte­rý má záli­bu v bílých kočič­kách (kvů­li pro­blé­mům s prá­vy nikdy nemoh­lo pad­nout, že to je Blofeld, chyt­rý divák si ovšem Bondova neji­ko­nič­těj­ší­ho zápo­rá­ka snad­no domy­sl a násled­ně ho zara­zí, že si s nej­slav­něj­ším Bondovým pro­tiv­ní­kem více­mé­ně vytře zádel). Právě úvod, kte­rý se je více­mé­ně pojat jako ces­ta odve­ty a záro­veň si udr­žu­je Mooreův styl men­ší komic­ké odleh­če­nos­ti (viz. samot­né zne­škod­ně­ní Blofelda) uka­zu­je, že se Bond po Moonrakeru více­mé­ně vra­cí k dří­věj­ším kole­jím a ten­to­krát se sku­teč­ně vra­cí­me k rea­lis­tič­těj­ší­mu poje­tí. A vět­ši­nu času to pře­ce jen fun­gu­je. Problém tkví v tom, že na Mooreovi už je ten věk pře­ce jen poznat, někte­ré akč­ní sek­ven­ce už půso­bí sku­teč­ně vel­mi směš­ně (lyže, čert vem tu nápa­di­tost) a Glen vět­ši­nu času pře­ska­ku­je mezi kla­sic­kou Mooreovou šíle­nou bon­dov­kou s gagy a záro­veň se sna­ží v pod­sta­tě naser­ví­ro­vat váž­ný film o pomstě, kte­rá v tomhle pří­pa­dě pra­me­ní z Bond girl Meliny Columbo v podá­ní Carole Bouquet. Právě tato Bond girl je díky sil­né­mu archu dost mož­ná jed­nou z nejlepších/rozhodně nej­za­jí­ma­věj­ších Bondových žen a navíc má atri­bu­ty, kte­ré snad­no agen­ta 007 donu­tí k její­mu svá­dě­ní. U Jen pro tvé oči je ale pořád pře­ce jen vět­ši­nu času cítit jis­tá nejis­to­ta v ohle­du smě­ru, kte­rá mě osob­ně pře­ce jen chví­le­mi výraz­ně­ji vyru­šo­va­la.

Více na Kritiky.cz
Walk the Line I walk the line – znám svou míru - zpíval Johnny Cash v jedné ze svých písniček. A věřte...
Far Cry 5 - DLC Hodiny temnoty Dnes vyšlo první DLC pro hru Far Cry 5 - Hodiny temnoty ...
„Moonage Daydream“ KVIFF 2022 recenze: Dokument Davida Bowieho je pastvou pro smysly i duši Neuvěřitelná sbírka všeho, co se týká Davida Bowieho, Moonage Daydream, je kompilací koncert...
Bojovník (2019) (seriál) Filmům se letos až tak moc nedaří, ale definitivně rok 2019 patří Seriálům! Krom Chernobylu...
Už 15. Dubna začíná na Finále Plzeň přehlídka nejlepších filmu z Čech a Slovenska 29. ročník filmového festivalu Finále Plzeň zahájí 15. dubna programem v  Měšťanské bese...

Julian Glover je jako hlav­ní zápo­rák Aristotle Kristatos super a Glover doka­zu­je, že je do role zápo­rá­ků ide­ál­ní. Ze všech bon­do­vých pro­tiv­ní­ků sice ve finá­le pat­ří do té dru­hé půl­ky v rám­ci výraz­nos­ti, je to ale mož­ná pře­ce jen pro­to, že pořád pla­tí, že od Goldfingeru po posled­ní Mooreovu bon­dov­ku jsou vyty­če­ná jis­tá klišé, kte­rá se prá­vě od Goldfingera opa­ku­jí až po Vyhlídku na vraž­du. Kvalitu Glovera výko­nu to ale roz­hod­ně nesni­žu­je.

Dech živo­ta má nej­vět­ší pro­blém pře­ce jen v tom, že se sna­ží být tro­chu kom­plex­něj­ším a dospě­lej­ším fil­mem, kte­rý si ale pořád drží výraz­né tra­de­mar­ky Mooreovy roz­pa­rá­dě­né éry. Už teh­dy se ale uká­za­lo, že by někte­ré váž­né moti­vy moh­li ve spo­ji­tos­ti s Bondem oprav­du fun­go­vat a o něko­lik let poz­dě­ji se sku­teč­ně poda­ři­lo vymlá­tit. Dech živo­ta roz­hod­ně není špat­ný film a pořád by se našlo pár hor­ších bon­do­vek. Zároveň jde bohu­žel o prv­ní bon­dov­ku od Dr. No, kde se v roli M neob­je­ví Bernard Lee, kte­rý zemřel těs­ně před pre­mi­é­rou a už v době natá­če­ní nebyl schop­ný si roli M zopa­ko­vat. (Nový M se obje­ví až v násle­du­jí­cí bon­dov­ce Chobotnička, kde se vra­cí herec Robert Brown, kte­rý si před­tím ve Špion, kte­rý mne milo­val zahrál vice­ad­mi­rá­la Hargreavese a je dost mož­né, že jde v pod­sta­tě o stej­nou posta­vu). Jen pro tvé oči tak bylo prv­ní bon­dov­kou, kte­rá doká­za­la fakt, že čas běží nesku­teč­ným tem­pem (ale­spoň původ­ní Q poté vydr­žel do roku 1999) a pře­de­vším, že i když se Moore sna­ží, jeho blí­ží­cí se šede­sát­ka je vel­mi snad­no roz­po­zna­tel­ná. Přesto se Moore pořád doká­zal v akč­ních sek­ven­cích před­vést a sérii ve finá­le defi­ni­tiv­ně opus­til až ve věku 58 let. Režisér John Glen už zde nicmé­ně doká­zal, že bon­dov­ky ale­spoň čás­teč­ně reží­ro­vat umí. Pak už byla pou­ze otáz­ka, zda to doká­že před­vést ješ­tě lépe u těch násle­du­jí­cích......

Trailer:

Verdikt: 3 z 5


Photo © United Artists


Podívejte se na hodnocení Jen pro tvé oči na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Více na Kritiky.cz
Balení kufru na dovolenou na horách - kompletní průvodce Dovolená na horách je pro milovníky přírody a outdoorových aktivit skutečným zážitkem. Nez...
Vánoce v průřezu ročníků ...
Hádej, kdo je vrah Nový "Slasher" od studia A24 nedopadl úplně dle mých představ. Bylo jasné, že A24 zkusí...
Vojtěch Kubašta: Mistře trojrozměrných knih a tvůrce betlémů Od roku 1919 žil v Praze. V roce 1938 dostudoval architekturu na ČVUT v Praze, jeho pedagogy byli ...
Obi-Wan Kenobi - Část I Klasicky úvodní epizoda, takže nic světoborného se tu nestane, ovšem na úvodní epizodu je to...

Části seriálu:  James Bond


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,07191 s | počet dotazů: 271 | paměť: 71135 KB. | 04.12.2023 - 20:27:51