Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Dr. No - Úplně první James Bond

Dr. No - Úplně první James Bond

DrNo
DrNo
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Na Jamajce byl zavraž­děn agent brit­ské taj­né služ­by John Strangways (Timothy Moxon). Vyšetřování jeho násil­né smr­ti při­vá­dí Jamese Bonda (Sean Connery) stá­le blíž k záhad­né­mu věd­ci Dr. No (Joseph Wiseman). Ten má přís­ně stře­že­nou labo­ra­toř v Crab Key. Agent 007 se neo­be­jde bez agen­ta CIA Felixe Leitera (Jack Lord), ale pře­de­vším musí unik­nout vra­hům, kte­ří se ho sna­ží nej­růz­něj­ším způ­so­bem zba­vit. Od Honey (Ursula Andress), půvab­né lov­ky­ně mušlí, se Bond dozví o záhad­ném dra­ko­vi. Během noci pak spo­lu zaži­jí útok tan­ku chr­lí­cí­ho oheň a sta­nou se zajat­ci muže, kte­rý se chys­tá ovlád­nout svět...

Když Ian Fleming v roce 1953 napsal román Casino Royale, ve kte­rém před­sta­vil posta­vu Jamese Bonda, těž­ko jen mohl v té době počí­tat s tím, že se jeho hrdi­na sta­ne jed­ním z nej­slav­něj­ších fil­mo­vých hrdi­nů všech dob, jenž se sta­ne tvá­ří nových a nových sním­ků až do sou­čas­nos­ti. Zpracování jeho kni­hy Casino Royale už bylo vyu­ži­to v rám­ci pár epi­zod seri­á­lu Climax!, kde byl hlav­ním hrdi­nou muž jmé­nem Jimmy Bond, kte­rý pra­co­val pro CIA, časem se ale po Casinu Royale v letech 1954- 1962 James Bond obje­vil jako hlav­ní hrdi­na v dal­ších 9 kni­hách (a násled­ně Fleming vytvo­řil dal­ší 4, po jeho smr­ti násled­ně na jeho slav­né­ho lite­rár­ní­ho hrdi­nu navá­za­li dal­ší spi­so­va­te­lé) a stá­val se čím dál tím vět­ším feno­mé­nem, na což pocho­pi­tel­ně musel defi­ni­tiv­ně navá­zat pokus o zpra­co­vá­ní Jamese Bonda do podo­by fil­mo­vé­ho hrdi­ny. V roce 1962 tak vzni­kl film Dr. No, kte­rý adap­to­val pří­běh 6. Bondovy kni­hy a už teh­dy byl plán tako­vý, že se v pří­pa­dě úspě­chu sta­ne James Bond rov­nou hrdi­nou celé fil­mo­vé série.

Na roli Jamese Bonda se ale nejdří­ve musel sehnat ide­ál­ní herec- První vol­bou byl Cary Grant, hvězda Hitchockovy kla­si­ky Na sever seve­ro­zá­pad­ní lin­ku. Háček byl v tom, že mu byla role nabíd­nu ve věku 58 let a tudíž osob­ně hod­lal jít pou­ze do jed­no­ho fil­mu, tudíž Cary Grant jed­no­du­še nepro­šel jako ide­ál­ní výběr pro her­ce, jenž by se měl ide­ál­ně sku­teč­ně stát tvá­ří mini­mál­ně 5 fil­mů. Roli nako­nec zís­kal Sean Connery, kte­ré­mu teh­dy bylo 32 let a nešlo o vůbec zná­mé jmé­no. První James Bond/Dr. No vzni­kal jako níz­ko­roz­počto­vý film (do této kate­go­rie už teh­dy spa­dal roz­po­čet 1 mili­on dola­rů), kte­rý se sti­hl nato­čit za pou­hé dva měsí­ce a vět­ši­na fil­mo­vých ana­ly­ti­ků a kri­ti­ků už mu před pre­mi­é­rou v říj­nu 1962 věš­ti­la sta­tus pro­pa­dá­ku, kte­rý své plá­no­va­né ambi­ce na celou fil­mo­vou sérii nezú­ro­čí. Jenomže........... Z Dr. No se stal pře­kva­pi­vě obrov­ský hit, kte­rý defi­ni­tiv­ně polo­žil zákla­dy nejdéle trva­jí­cí Hollywoodské sérii, ze Seana Conneryho udě­lal hvězdu a defi­ni­tiv­ně stu­dio United Artists donu­til k tomu, aby dali pokra­čo­vá­ní zele­nou a roz­po­čet jed­nič­ky pro něj zdvoj­ná­so­bi­li. Dr. No pros­tě sehrál důle­ži­tou roli a bez něj by nevznik­li tako­vé poz­dě­jí pec­ky jako Zlaté oko, Casino Royale nebo Skyfall.

Dr. No polo­žil zákla­dy pro něko­lik tra­de­mar­ků, kte­ré jsou od té doby se sérii Jamese Bonda spjaté- Počínaje sty­lo­vý­mi úvod­ní­mi titul­ky, kte­ré v tomhle pří­pa­dě ješ­tě sáze­li zce­la čis­tě na James Bond Theme slo­že­nou Monty Normanem a na pís­ně vždy k libo­vol­ným bon­dov­kám jsme si ješ­tě teh­dy muse­li počkat. James Bond zde vůbec popr­vé vystře­lí do hle­dáč­ku a odstře­lí nejdel­ší a pořád jed­nu z nej­sty­lo­věj­ších akč­ních sérii všech dob.

Sám Ian Fleming byl zpo­čát­ku pro­ti obsa­ze­ní Seana Conneryho do hlav­ní role, pro­to­že mu do role vůbec nese­dl, oka­mži­tě ale musel změ­nit názor, pro­to­že Sean Connery toho­to cha­rizma­tic­ké­ho, ale pře­de­vším chlad­no­krev­né­ho zabi­já­ka MI6, kte­ré­mu uvě­ří­te, že mu ženy pada­jí k nohám i tu jeho vra­žed­nou strán­ku. Spoustě lidem teh­dy fil­mo­vý James Bond dělal zle na žalu­dek, pro­to­že pro ně před­sta­vo­val ztě­les­ně­ní sexis­mu a sadis­mu, prá­vě i tyto drob­né názna­ky ale děla­jí Jamese Bonda tím čím vlast­ně svým způ­so­bem je. Na něja­ké hlub­ší psy­cho­lo­gic­ké roz­bo­ry jeho cha­rak­te­ru jsme si poté muse­li počkat až do éry Daniela Craiga (i když leh­ké názna­ky jde vypo­zo­ro­vat už u éry Timothyho Daltona), Conneryho Bond teh­dy ale pros­tě obstál jako sym­pa­tic­ký a uvě­ři­tel­ný akč­ní hrdi­na, kte­rý dodnes pro vět­ši­nu lidí zůstá­vá tím nej­lep­ším Bondem ze všech. Connery teh­dy vypouš­těl suché hláš­ky, chlastal, kou­řil, sou­lo­žil, zabí­jel, měl svůj jedi­neč­ný kukuč a cha­rizma a stal se tak fil­mo­vou legen­dou. Někdy pros­tě sta­čí málo.

Krom úvod­ních titul­ků a kla­sic­ké James Bond Theme zde dochá­zí i na dal­ší tra­de­mar­ky série- Vodka Martini pro­tře­pa­ná, nepí­cha­ná, sekre­tář­ka Moneypenny, kte­rá by hroz­ně moc chtě­la a Bond by se roz­hod­ně nebrá­nil, Bondovo jmé­no sty­lo­vě řeče­no jím samým a pře­de­vším ty sexy Bond Girls. První Bond Girl v his­to­rii se sta­la švý­car­ská model­ka Ursula Andress, kte­rá se již od prv­ní­ho zábě­ru v biki­nách sta­la sexu­ál­ní iko­nou a sta­la se před­po­kla­dem toho jak by měla Bond Girl půso­bit. Dodnes je posta­va Honey Ryder napros­tým prá­vem dává­na na ty nej­vyš­ší pocty v his­to­rii bon­do­vek a to zce­la po prá­vu, pro­to­že prá­vě ona pro ten­to feno­mén polo­ži­la zákla­dy.

Hlavního titul­ní­ho zápo­rá­ka Dr. No zde ztvár­nil kana­ďan Joseph Wiseman, kte­rý po celou dobu hra­je zápo­rá­ka, jenž by měl mít čín­ský původ a tak se Wiseman sna­ží co nej­ví­ce půso­bit jako čín­ský padouch poku­sem o leh­ký čín­ský dia­lekt, přes­to všech­no to ale není úpl­ně efek­tiv­ní. Dr. No pře­de­vším není jako zápo­rák tolik zají­ma­vý, což se navíc zuro­či­lo fak­tem, že má vět­ši­na násle­du­jí­cích Bondovek zápo­rá­ky roz­hod­ně zají­ma­věj­ší. Wiseman přes­to toho­to padou­cha zvlá­dl se ctí, pře­ce jen ale celou tu dobu než se Dr. No vlast­ně obje­ví na plát­ně čeká­te tak tro­chu víc.

Na Dr. No se samo sebou tak tro­chu pode­psal zub času, přes­to se ale poved­lo zaří­dit, aby byla zába­va napros­to zce­la efek­tiv­ní a epic­ká i přes odby­tá léta a i přes malý roz­po­čet ten film vypa­dá v rám­ci mož­nos­tí vel­ko­le­pě. James Bond pros­tě chlad­no­krev­ně zabí­jí a je při­tom cool. Poprvé má divák mož­nost setkat se s M v podá­ní Bernarda Lee, popr­vé s Q (kte­ré­ho až od příští­ho fil­mu až do Jeden svět nesta­čí hra­je Desmond Llewelyn, zde ho ztvár­nil Peter Burton) a popr­vé s Felixem Leiterem (více než Jack Lord byl v té roli cool až Jeffrey Wright).

Dr. No není akč­ním vrcho­lem, není nej­lep­ší bon­dov­kou a zub času se na něm pře­ce jen kus pode­psal, pořád jde ale o napros­to sty­lo­vou 60. akč­ní jízdu, kte­rá ze Seana Conneryho udě­la­la ide­ál­ní­ho Jamese Bonda, před­sta­vi­la něko­lik jas­ných tra­de­mar­ků celé série, před­sta­vi­la s mini­ma­lis­tic­kým roz­poč­tem pove­de­né akč­ní scé­ny a pře­de­vším doká­za­la, že je James Bond schop­ný utáh­nout celou fil­mo­vou sérii. A zby­tek už je his­to­rie.

Trailer:

Verdikt: 4 z 5


Photo © United Artists


Podívejte se na hodnocení Dr. No na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  James Bond


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,65250 s | počet dotazů: 249 | paměť: 73389 KB. | 24.05.2024 - 20:57:41