Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Agent, který mne miloval - První výskyt slavného „Čelisťáka“.

Agent, který mne miloval - První výskyt slavného „Čelisťáka“.

SpionMiloval
SpionMiloval
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Dvě ato­mo­vé ponor­ky zmi­ze­ly beze sto­py a svě­dec­tví na mik­ro­fil­mu nasvěd­ču­je, že jejich přís­ně uta­je­né tra­sy byly naru­še­ny tepel­ně navá­dě­cím sys­té­mem. James Bond (Roger Moore), kte­rý dostal roz­kaz aby se spo­jil se sovět­skou agent­kou Anjou Amasovou (Barbara Bach), se potý­ká s mocí posed­lým Karlem Strombergem (Curd Jürgens). Ten má v úmys­lu odpá­lit rake­ty na Moskvu a New York, aby mohl ovlád­nout svět z jeho nové říše Atlantis, situ­o­va­né pod hla­di­nou oce­á­nu. Ve sna­ze vypro­vo­ko­vat III. svě­to­vou vál­ku a celo­svě­to­vou destruk­ci Stromberg nasa­dí na agen­ta 007 své­ho nej­vý­kon­něj­ší­ho kata - Jawse (Richard Kiel). Jeho kovo­vý chrup je smr­tí­cí zbra­ní schop­nou pro­kou­sat se oce­lí... i masem!

Třetí bon­dov­ka s Rogerem Moorem v hlav­ní roli dora­zi­la 3 roky po té před­cho­zí a po pro­mar­ně­né pří­le­ži­tos­ti jmé­nem Muž se zla­tou zbra­ní dora­zi­la ide­ál­ní bon­dov­ka, kte­rá defi­ni­tiv­ně před­ved­la, že ve fak­tu, že Moore není Connery tkví to pra­vé kouz­lo, kte­ré Bonda defi­ni­tiv­ně vydá­vá tak tro­chu jiným smě­rem, kte­rý ale záro­veň není vylo­že­ně urá­že­jí­cí.

Mooreovi už je sice v době pre­mi­é­ry této bon­dov­ky 50 let, přes­to ale ze sebe dostá­vá všech­no a cel­ko­vě se čím dál tím blí­ží tomu ide­ál­ní­mu ztě­les­ně­ní Bonda a přes­to nadá­le vyu­ží­vá svůj kome­di­ál­ní talent, kte­rý defi­ni­tiv­ně Bonda odvá­dí na odleh­če­něj­ší kolej. A dělá to s tako­vou grá­cií, že je to fakt zába­va.

Režisér Lewis Gilbert, kte­rý už před­tím točil bon­dov­ku Žiješ jenom dva­krát se vrá­til a Bonda před­sta­vil v bon­dov­ce, kte­rá se defi­ni­tiv­ně z ješ­tě pořád komor­ních bon­do­vek pře­ta­vi­la do bon­do­vek vel­ko­le­pých. Záporákovo síd­lo, pře­hna­ní zápo­rá­ci (nejen šíle­ný hlav­ní zápo­rák Stromberg v podá­ní Curt Jürgense, ale pře­de­vším Jaws v podá­ní Richarda Kiela, kte­rý to jako jeden z mála zápo­rá­ků dotá­hl do dal­ší­ho fil­mu a je jed­ním z těch pří­kla­dů co je na téhle éře Bonda straš­ně sym­pa­tic­ké). Mooreův Bond se pros­tě ve své 3. bon­dov­ce dostal do situ­a­cí, kte­ré si Conneryho inkar­na­ce ješ­tě o deká­du dří­ve nedo­ká­za­la před­sta­vit. A prá­vě ve fak­tu, že se tvůr­ci roz­hod­li jít ješ­tě o kus dál a při­tom si pořád necha­li zapnu­tou brz­du na pra­hu sne­si­tel­nos­ti tkví jed­no ze základ­ních kou­zel Mooreovo éry. Špión, kte­rý mě milo­val při­tom není v rám­ci Mooreovy éry nej­pře­hna­něj­ší (To až ten Moonraker vše­mu nasa­dil koru­nu), přes­to ale defi­ni­tiv­ně po Žít a nechat zemřít a Muži se zla­tou zbra­ni vytvo­řil směr, kte­rým se bon­dov­ky v dal­ších pár letech vyda­li. Ne vždyc­ky to poté bylo ide­ál­ní, vět­ši­nou to ale stá­lo za to.

Tahle bon­dov­ka je jinak v době své­ho vydá­ní jed­na z vizu­ál­ně nej­krás­něj­ších a po vzo­ru bon­dov­ky Thunderball se vydá­vá­me pod vodu a pod­vod­ní zábě­ry se vyrov­na­jí prá­vě zábě­rům z Thunderballu. Bond girl Anja Amas v podá­ní Barbary Bach je jed­na z nej­lep­ších v celé his­to­rii série, akč­ní sek­ven­ce parád­ní a cel­ko­vě téhle bon­dov­ce v zása­dě k doko­na­los­ti moc nechy­bí. Finální dojem jí kazí jen už někte­ré sku­teč­ně za vla­sy při­ta­že­né momen­ty, fakt spo­čí­va­jí­cí v tom, že se i přes jis­tou sna­hu neda­ří Agent, kte­rý mě milo­val úpl­ně pro­dat jako roman­tic­ký film a ty hláš­ky jsou na můj vkus v Mooreově éře pořád cel­kem suché. Přesto všech­no je ale Agent, kte­rý mě milo­val dru­há nej­lep­ší bon­dov­ka s Moorem v jeho éře. Jaká, že je ta prv­ní? Jasně, že Moonraker!

Trailer:

Verdikt: 4 z 5


Photo © United Artists


Podívejte se na hodnocení Agent, který mne miloval na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  James Bond


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,42781 s | počet dotazů: 241 | paměť: 72738 KB. | 16.06.2024 - 13:26:23