Kritiky.cz > Recenze knih > Veronica Rothová: Divergence

Veronica Rothová: Divergence

Divergence
Divergence
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Divergence je prv­ním dílem ze stej­no­jmen­né dysto­pic­ké tri­lo­gie. Jsme v budouc­nos­ti, ve zni­če­ném Chicagu, kde je spo­leč­nost roz­dě­le­na do pěti frak­cí – Odevzdanost, Neohroženost, Mírumilovnost, Upřímnost a Sečtělost. Ve věku 16ti let se „děti“ roz­ho­du­jí, zda zůsta­nou v té frak­ci, ve kte­ré se naro­di­li, nebo pře­jdou do jiné a razant­ně se jim tak změ­ní život, pro­to­že kaž­dá frak­ce je vel­mi roz­díl­ná od ostat­ních. Tak se musí nyní roz­hod­nout Beatrice Priorová. Vybere si zůstat s rodi­nou, nebo přestou­pí do jiné frak­ce?

Kdo ješ­tě nesly­šel o Divergenci? Předpokládám, že se najde jen vel­mi málo lidí, kte­ří nevi­dě­li fil­mo­vý pla­kát, nemě­li v ruce kni­hu, nebo nezhléd­li trai­ler na někte­rý z fil­mů. Divergentní svět je už tak proflák­nu­tý a zís­kal si spous­tu fanouš­ků po celém svě­tě jako málo­co v posled­ní době. Za to vdě­čí­me autor­ce Veronice Rothové, jejíž kni­ha Divergence byla popr­vé vydá­na, když jí bylo 23 let. Což je níz­ký věk na to, aby se Divergence sta­la spo­leč­ně s Hunger games jed­nou z nej­zná­měj­ších dysto­píí vůbec. Ale je to tak a já nad Veronicou sme­kám, jak bra­vur­ně a do malič­kos­tí vše vymys­le­la a doká­za­la psát tak, že svým sty­lem si pod­ma­ní snad kaž­dé­ho.

Já jsem z Divergence nad­še­ná. Je to pro mě kla­sic­ká, pořád­ná dysto­pie, kte­rá má hla­vu a patu a je kva­lit­ní (v rám­ci dysto­pií). Samozřejmě nemůžu tvr­dit, že young adult lite­ra­tu­ra a pře­de­vším dysto­pie je kva­lit­ní čte­ní, to je sro­zu­mi­tel­né. Ale když pad­ne slo­vo dysto­pie, prv­ní co je, tak mě vždyc­ky napad­ne Divergence a odváž­ná a sym­pa­tic­ká Tris.

Tris je hlav­ní hrdin­kou a asi kaž­dý se s ní po pár strán­kách zto­tož­ní a pro­ží­vá vše, jako by byl v její kůži. Tak tomu bylo i u mě, já jsem se od pří­bě­hu nemoh­la odpou­tat a bylo skvě­lé, jak jsem spo­leč­ně s Tris moh­la odha­lo­vat, co sto­jí za vše­mi frak­ce­mi, proč je Chicago zni­če­né, proč je někdo diver­gent­ní a co to vůbec zna­me­ná. Když jsem si kni­hu popr­vé vza­la do ruky, nápis Divergence jsem poma­lu ani nedo­ká­za­la pře­číst, natož abych vědě­la, co zna­me­ná. Teď se tomu jen směju a jsem ráda, že jsem pozna­la diver­gent­ní svět.

Doslova jsem si plný­mi douš­ky uží­va­la, jak se Tris měni­la, jak se sezna­mo­va­la s nový­mi lid­mi, vytvá­ře­la si kama­rá­dy, začle­ňo­va­la se do spo­leč­nos­ti, což vůbec neby­lo jed­no­du­ché. Připadala jsem si, jako by její život byl něja­ká tábo­ro­vá hra a nechtě­lo se mi ani věřit, že by to bylo sku­teč­né. Záměrně nechci pro­zra­zo­vat, co se v kni­ze dělo, pro­to­že tím bych vás ochu­di­la o čte­nář­ský záži­tek a různá pře­kva­pe­ní. A že jich bylo! Kolikrát jsem se při­stih­la, že jsem na strán­ky zíra­la s ote­vře­nou pusou, krou­ti­la hla­vou a říka­la si, že to už není mož­né.

Kniha je z vel­ké čás­ti zalo­že­na na zkou­má­ní lid­ské mys­li, jed­not­li­vých osob­nos­tí, ctnos­tí a vlast­nos­tí lidí. Lidé jsou vše­li­ja­cí a ten­to pří­běh to krás­ně doka­zu­je – jak umí­me být kru­tí, násil­ní a sobeč­tí, hlav­ně abychom se my měli dob­ře. Násilí, neče­ka­né momen­ty a akč­ní scé­ny – tako­vá je vět­ši­na kníž­ky, pro­to neče­kej­te něja­kou leh­kou dysto­pii, se zami­lo­va­nou a hloupou hlav­ní hrdin­kou. Jo, je tady taky tro­cha roman­ti­ky, ale oprav­du jen tak zleh­ka a celý pří­běh to dělá ješ­tě lep­ším. Obdivuju Tris, jak se umě­la vždyc­ky vhod­ně zacho­vat, byla klid­ná a chyt­rá.

V kni­ze je také spous­ta momen­tů a pří­hod, kte­ré mi utkvě­ly v hla­vě a dlou­hou dobu tam ješ­tě zůsta­nou. Ať už šlo o něja­ké dob­ro­druž­ství, scén­ku či coko­liv jiné­ho – vždy mi to dalo něco do živo­ta a kaž­dá kapi­to­la byla něčím zají­ma­vá a pouč­ná.

Četba pro mě zna­me­na­la pře­de­vším únik před rea­li­tou a skvě­lé odre­a­go­vá­ní. Zasmála jsem se, stra­cho­va­la jsem se, obá­va­la jsem se o živo­ty Tris a jejích přá­tel a jak vše dopad­ne. To je asi to, co čeká­me od čet­by něja­ké sci-fi lite­ra­tu­ry pro mlá­dež, pro­to pokud je Vám young adult lite­ra­tu­ra sym­pa­tic­ká, nevá­hej­te a sáh­ně­te po Divergenci.

 • Autor:Veronica Rothová
 • Žánr:fan­ta­sy pro děti, dysto­pie, dob­ro­druž­ství
 • Nakladatelstvi:COOBOO
 • Datum vydá­ní:29.02.2016

Kniha ke kou­pi na Albatrosmedia.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Listování Letní dny a noci: Dvanáct prázdninových políbení1. října 2017 Listování Letní dny a noci: Dvanáct prázdninových políbení Léto nás v posledních dnech začíná opouštět, a to je podle mě nejlepší doba na to, abychom si ho připomenuli. Jak jinak než nějakou tematickou letní knihou! Letní dny a noci, 12 […] Posted in Recenze knih
 • Čáry života19. dubna 2017 Čáry života Veronica Rothová, autorka Divergence - jedné z nejslavnějších sérií vůbec, přichází na knižní trh se svou novinkou – Čárami života. Ocitáme se v galaxii, ve které má každý člověk speciální […] Posted in Recenze knih
 • Veronica Rothová: Aliance26. dubna 2016 Veronica Rothová: Aliance Aliance je třetím, závěrečným dílem trilogie Divergence. Aliance tedy navazuje na druhý díl – Rezistenci. Společnost založená na frakcích je v troskách, a když se Tris Priorové společně […] Posted in Recenze knih
 • Veronica Rothová: Rezistence24. března 2016 Veronica Rothová: Rezistence Rezistence je druhý díl trilogie Divergence od úspěšné spisovatelky Veronicy Roth. Když jsem dočetla Divergenci, byla jsem ráda, že jsem hned po ruce měla Rezistenci, protože konec byl […] Posted in Recenze knih
 • Július Satinský by se dnes dožil 80. let20. srpna 2021 Július Satinský by se dnes dožil 80. let Jeho herecký talent se projevil již během školních let; v roce 1958 vyhrál soutěž v recitaci básní "Hviezdoslavův Kubín". Přestože získal pedagogické vzdělání, nikdy tuto profesi […] Posted in Profily osob
 • Evil Dead (2013)28. února 2015 Evil Dead (2013) Hodně nepovedený remake dnes již legendárního hororu. Mia nedávno neúspěšně proděla odvykací kůru, ale brzy do všeho toho svinstva opět spadla a jen zázrakem přežila […] Posted in Horory
 • Umění starých herbářů. Od renesance po 19. století s předmluvou od Chiary Nepiové21. ledna 2020 Umění starých herbářů. Od renesance po 19. století s předmluvou od Chiary Nepiové Chcete-li se nechat okouzlit velmi křehkou, něžnou krásou a i léty prověřenou moudrostí starých herbářů, určitě si nenechte mezi prsty proklouznout nádhernou publikaci "Umění starých […] Posted in Recenze knih
 • O Cemitério das Almas Perdidas (2020)12. února 2021 O Cemitério das Almas Perdidas (2020) Brazilská šílenost pro okrajové publikum.Středověký hrad, hřbitov, satanská bible, brazilští koloniálisté a look jak z 80. tých let.Jsem trochu zklamaný. Tohle je rozhodně film od kterého […] Posted in Krátké recenze
 • Dokáže se Braňo vzchopit? | Survivor CZ&SK15. února 2022 Dokáže se Braňo vzchopit? | Survivor CZ&SK Posted in Videa
 • ROZHOVOR S REŽISÉREM OLMEM OMERZU29. února 2012 ROZHOVOR S REŽISÉREM OLMEM OMERZU Vystudoval jste pražskou FAMU, ale narodil jste se ve Slovinsku. Jaká byla vaše cesta do Čech? Do České republiky jsem přišel studovat. Český film měl velký vliv jak na […] Posted in Rozhovory

Jsem velká milovnice čtení, psaní, knih a příběhů, díky kterým dokážu zapomenout na svět okolo a zároveň mu i lépe porozumět. Kromě literatury ještě hraju na klavír, ráda cestuju, peču a zdravě vařím, zajímám se o jógu, přírodní kosmetiku a zdravý životní styl. Doufám, že se vám mé články budou líbit a že si třeba i nějakou knihu na mé doporučení přečtete! ;)

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,44901 s | počet dotazů: 256 | paměť: 72303 KB. | 24.05.2024 - 13:04:07