Kritiky.cz >

Listování Letní dny a noci: Dvanáct prázdninových políbení

Léto nás v posled­ních dnech začí­ná opouš­tět, a to je pod­le mě nej­lep­ší doba na to, abychom si ho při­po­me­nu­li. Jak jinak než něja­kou tema­tic­kou let­ní kni­hou! Letní dny a noci, 12... Read more »

Čáry života

Veronica Rothová, autor­ka Divergence - jed­né z nej­slav­něj­ších sérií vůbec, při­chá­zí na kniž­ní trh se svou novin­kou – Čárami živo­ta. Ocitáme se v gala­xii, ve kte­ré má kaž­dý člo­věk spe­ci­ál­ní dar.... Read more »

Veronica Rothová: Aliance

Aliance je tře­tím, závě­reč­ným dílem tri­lo­gie Divergence. Aliance tedy nava­zu­je na dru­hý díl – Rezistenci. Společnost zalo­že­ná na frak­cích je v tros­kách, a když se Tris Priorové spo­leč­ně s její­mi přá­te­li naskyt­ne... Read more »

Veronica Rothová: Rezistence

Rezistence je dru­hý díl tri­lo­gie Divergence od úspěš­né spi­so­va­tel­ky Veronicy Roth. Když jsem dočet­la Divergenci, byla jsem ráda, že jsem hned po ruce měla Rezistenci, pro­to­že konec byl ote­vře­ný a já... Read more »

Veronica Rothová: Divergence

Divergence je prv­ním dílem ze stej­no­jmen­né dysto­pic­ké tri­lo­gie. Jsme v budouc­nos­ti, ve zni­če­ném Chicagu, kde je spo­leč­nost roz­dě­le­na do pěti frak­cí – Odevzdanost, Neohroženost, Mírumilovnost, Upřímnost a Sečtělost. Ve věku 16ti let se... Read more »
Stránka načtena za 2,56331 s | počet dotazů: 186 | paměť: 47580 KB. | 18.05.2024 - 06:05:07