Kritiky.cz > Recenze knih > Čáry života

Čáry života

Cary zivota
Cary zivota
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Veronica Rothová, autor­ka Divergence - jed­né z nej­slav­něj­ších sérií vůbec, při­chá­zí na kniž­ní trh se svou novin­kou – Čárami živo­ta. Ocitáme se v gala­xii, ve kte­ré má kaž­dý člo­věk spe­ci­ál­ní dar. Je to svět, kde vlád­ne kru­tost, nási­lí a hlav­ní moc mají ti nej­sil­něj­ší a nej­bo­hat­ší. Najdou se však i tako­ví jedin­ci, jejichž dar není chlou­bou, ale zká­zou - půso­bí jim potí­že a jsou kvů­li svým schop­nos­tem vyu­ží­vá­ni.

Platí to nejen pro Cyru, sest­ru násil­ní­ka Ryzka, kte­rý vlád­ne celé­mu náro­du a její dar zne­u­ží­vá k týrá­ní ostat­ních. Podobně se svým darem je na tom i Akos, míru­mi­lov­ný hoch, kte­ré­ho se svým bra­t­rem Eijehem zajmou Ryzkovi vojác. Akos chce stůj co stůj zachrá­nit Eijeha a dostat ho do bez­pe­čí. Podaří se mu to ale, když má ved­le sebe Cyru – bytost, se kte­rou se mohou zni­čit navzá­jem, nebo své vzác­né dary mohou nao­pak vyu­žít tak, aby pomoh­li nejen sobě, ale celé­mu náro­du?

I když se vždy sna­žím vyva­ro­vat srov­ná­vá­ní s jiný­mi díly dané­ho auto­ra, tady si to neod­pus­tím. Divergence je pro mě jed­na z nej­lep­ších dysto­pií, jaké jsem kdy čet­la. Miluju na ní všech­no – geni­ál­ní myš­len­ku, roz­dě­le­ní do pěti frak­cí, autor­čin pou­ta­vý styl psa­ní a také to, že mě Veronica Roth při­mě­la hltat kaž­dé své slo­vo, kte­ré napsa­la. Akce, napě­tí, lás­ka a nejis­tá budouc­nost. To vše bylo v diver­gent­ní tri­lo­gii zpra­co­vá­no nesku­teč­ně dob­ře. Proto jsem na Čáry živo­ta byla zvě­da­vá a měla jsem jis­tá oče­ká­vá­ní. A přes­to­že neby­la nijak obrov­ská, Čárami živo­ta jsem byla zkla­ma­ná.

Rušilo mě nezná­mé pro­stře­dí dysto­pic­ké­ho vesmí­ru, kte­ré mi bylo cizí i po „pár“ sto strán­kách a zpr­vu jsem se nedo­ká­za­la moc dob­ře ori­en­to­vat v jed­not­li­vých rodi­nách, posta­vách, vzta­zích a cel­ko­vě celém pří­bě­hu. Rozdílné vyprá­vě­ní z dvou pohle­dů hlav­ních hrdi­nů, Cyry a Akose, taky nepři­spí­va­lo k něja­ké­mu čte­nář­ské­mu zážit­ku, kte­rý by stál za to. Místo napí­na­vé a akč­ní dysto­pie s tro­chou roman­ti­ky, jako byla Divergence, se mi tak dosta­lo jen její­ho sla­bé­ho a nud­něj­ší­ho odva­ru.

Čáry živo­ta dopo­ru­ču­ji všem mlad­ším čte­ná­řům, kte­ří neza­ne­vřou nad dysto­pi­e­mi a fan­ta­sy kni­ha­mi, ať už lépe či méně pove­de­ný­mi. Prostředí vesmí­ru bylo zají­ma­vé, ale pro mě bohu­žel bylo podá­no tak zvlášt­ně a nezá­živ­ně, že mi pří­běh nijak nepři­ros­tl k srd­ci a nebyl pro mě ničím jiným, než dal­ším sci-fi, o kte­rém vím, že na něj za chví­li zapo­me­nu. Pokud ale hle­dá­te něja­kou fajn nená­roč­nou a poho­do­vou kni­hu z jiné­ho svě­ta a nemá­te moc vel­ká oče­ká­vá­ní, do Čar živo­ta se může­te s chu­tí pus­tit!


  • Autor:Veronica Rothová
  • Žánr:fan­ta­sy, fan­ta­sy pro děti, dob­ro­druž­ství, dob­ro­druž­ství
  • Nakladatelstvi:COOBOO
  • Datum vydá­ní: 17.01.2017

Kniha ke kou­pi na Albatrosmedia.cz se sle­vou za 239 Kč.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Jsem velká milovnice čtení, psaní, knih a příběhů, díky kterým dokážu zapomenout na svět okolo a zároveň mu i lépe porozumět. Kromě literatury ještě hraju na klavír, ráda cestuju, peču a zdravě vařím, zajímám se o jógu, přírodní kosmetiku a zdravý životní styl. Doufám, že se vám mé články budou líbit a že si třeba i nějakou knihu na mé doporučení přečtete! ;)

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,46053 s | počet dotazů: 260 | paměť: 72076 KB. | 21.04.2024 - 19:47:51