Kritiky.cz > Recenze knih > Světlo nad oceánem-když se z hlubin vynoří ztroskotaná loď, vyplouvají i dávná tajemství

Světlo nad oceánem-když se z hlubin vynoří ztroskotaná loď, vyplouvají i dávná tajemství

151066 kniha Svetlo nad oceanem Taylor Grada 350 0 fit
151066 kniha Svetlo nad oceanem Taylor Grada 350 0 fit
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte rádi tajem­ství? Milujete romá­ny Mary Ellen Taylor a hukot moře? Román Světlo nad oce­á­nem je vel­mi pří­jem­né čte­ní, kte­ré se ode­hrá­vá ve dvou časo­vých rovi­nách. 

Ivy se vra­cí do své­ho rod­né­ho měs­ta, kde žila i její babič­ka Ruth. Ta totiž zemře­la a Ivy při­je­de vyře­šit její dědic­tví. Nejen ona se vra­cí, ale i její vzpo­mín­ky na dět­ství, i na sple­ti­tost vzta­hů, kte­ré v té době měla a pak odje­la. Do měs­teč­ka se při­že­ne vel­ká bouř­ka, kte­rá při­ne­se dáv­no ztra­ce­nou loď. Ivy se dozví­dá řadu tajem­ství, kte­ré sou­vi­sí s tou­to lodí, ale i hote­lem, kte­rý jejich babič­ka Ruth vlast­ni­la. Jaká prav­da ji zde čeká? Dokáže se s tím vším Ivy vyrov­nat? Jakým tajem­stvím je opře­de­na ztros­ko­ta­ná loď?

Román Světlo nad oce­á­nem vel­mi dob­ře odha­lu­je sple­ti­tost vzta­hů, líčí zají­ma­vé dějo­vé lin­ky. Autorka má oprav­du zají­ma­vý a oso­bi­tý styl psa­ní. Kniha je napsa­ná vel­mi pou­ta­vou for­mou. Od této autor­ky jsem pro­za­tím nic nečet­la a roz­hod­ně to musím napra­vit. Kniha se mně moc líbi­la. Čtení jsem si moc uži­la a pře­čet­la ji během dvou dní. Zaujala mě ano­ta­ce i její obsa­ho­vé zamě­ře­ní. Kniha má cel­kem tři­cet čty­ři kapi­tol, 384 stran, na začát­ku je pro­log, zakon­če­na epi­lo­gem. Román se ode­hrá­vá ve dvou časo­vých lini­ích, to v roce 1950 a v roce 2022. Vůbec jsem nemě­la pro­blém se v nich ori­en­to­vat. Ba nao­pak jsem si díky nim dotvá­ře­la celý děj. Tajemství, kte­rým je opře­de­na ztros­ko­ta­ná loď mě vel­mi zau­ja­lo a pře­kva­pi­lo. Chtěla jsem se dozvě­dět, jak moc to ovliv­ni­lo Ruth i její celý život. Na titul­ní obál­ce je žena, kte­rá sto­jí v moři a dívá se do dál­ky. Tento román chyt­ne za srd­ce kaž­dou roman­tic­kou duši, i tu, kte­rá ráda čte romá­ny s tro­chou his­to­rie.

Ukázka z kni­hy:

Dani se roze­smá­la. „Nechápej mě špat­ně. On je hod­ný chlap. Ale neho­dí­me se k sobě.“

Ivy pomys­le­la na blí­ží­cí se spo­leč­nou veče­ři. Kupodivu ji nadchlo, že ji Matthew pozval, a těši­la se na něj. Pořád ji při­ta­ho­val, ale dou­fa­la, že už je star­ší, moud­řej­ší a nedo­vo­lí, aby o jejích činech roz­ho­do­va­ly vaječ­ní­ky. „Klidně si ten obraz nech.“

„Cože? Ne.“

„Vážně. Hned jsi po něm sáh­la a byly jste s Ruth dob­ré pří­tel­ky­ně. O umě­ní si poví­da­la s tebou, ne se mnou. Vezmi si ho, pověs si ho na zeď a s lás­kou na nás obě mys­li.“

„Jak roky ubí­ha­ly, vklá­da­la do obra­zů čím dál víc emo­cí. Nakonec už byly tak osob­ní, že by je nedo­ká­za­la nikdy pro­dat. Jako by do nich otisk­la svo­ji duši. A navíc se svých věcí nera­da vzdá­va­la.“

Ivy zno­vu zača­ly hry­zat výčit­ky svě­do­mí. „Jako máma. A jako já.“

„Ona ale od prv­ní chví­le chá­pa­la, proč chceš ode­jít. Nikdy ti pře­ce nevy­čet­la, že sis šla za svým snem.“

„Kéž by to udě­la­la. Kéž by mi vyna­da­la a odra­zo­va­la mě. Mohla bych se na ni za to zlo­bit. Vždycky je snaz­ší žít se vzte­kem než s lítos­tí.“

Dani se zasmá­la. „Tak se vzte­kej aspoň na mě. Jinak se budeš jenom uží­rat.

„Ale já nemám důvod se vzte­kat. Máš krás­né dítě a stej­ně jsi s Matthewem nezů­sta­la.“

„Každý má své pro­blémy.“

 

Několik slov autor­ce:

Mary Ellen Taylor

Ze všech romá­nů rodi­lé jižan­ky Mary Ellen Taylor je patr­ná lás­ka k Virginii. Pevně věří, že prá­vě pří­běhy mají sílu spo­jo­vat.
Pod jmé­nem Mary Burton píše napí­na­vé pří­běhy s kri­mi­nál­ní záplet­kou. Její kni­hy se pra­vi­del­ně obje­vu­jí v žeb­říč­cích New York Times a USA Today.

Pokud se nevě­nu­je psa­ní, tak s obli­bou peče, vaří a cho­dí na výle­ty se svý­mi tře­mi trpas­li­čí­mi jezev­čí­ky.

„Mary Ellen Taylor zkou­má dopad minu­los­ti na sou­čas­nost, mis­tr­ně odha­lu­je slo­ži­tost mezi­lid­ských vzta­hů. Čtenáře ohro­mí.“

Autorka: Mary Ellen Taylor

Přeložila: Michaela Klevisová

Žánr: belet­rie, spo­le­čen­ský román

Vydáno: Vydala Grada a.s., pod znač­kou COSMOPOLIS, Praha, 2024

Počet stran: 384

Vazba kni­hy: pev­ná šitá vaz­ba

ISBN: 978-80-2715106-6

Knihu může­te kou­pit zde:

Světlo nad oce­á­nem - Taylor Ellen Mary | Knihy Grada


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,00042 s | počet dotazů: 267 | paměť: 71751 KB. | 14.07.2024 - 02:53:46