Kritiky.cz > Recenze knih > PŮL SVĚTA MOCNÝCH

PŮL SVĚTA MOCNÝCH

content
content
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Kniha „Půl svě­ta moc­ných“ od Josefa Patery je zasa­ze­na do roku 2170, do doby, kdy celé­mu svě­tu hro­zí obrov­ská pří­rod­ní kata­stro­fa a zánik exis­ten­ce Země tako­vé, jakou ji zná­me dnes.

S tou­to hro­zi­vou před­po­vě­dí při­chá­zí před Radu Mocných tj. před insti­tu­ci řídí­cí taměj­ší chod celé­ho svě­ta, mla­dá a ambi­ci­óz­ní pro­fe­sor­ka a věd­ky­ně Cooperová, aby nastí­ni­la ože­ha­vou situ­a­ci, jež by moh­la mít fatál­ní důsled­ky nejen pro lid­stvo, ale i o pro celou naši pla­ne­tu.

S pomo­cí dvou sku­pin věd­ců jsou sesta­ve­ny a vytvo­ře­ny dva napros­to odliš­né pro­jek­ty, jež by tuto blí­ží­cí se kata­stro­fu měli odvrá­tit. Dle původ­ních před­po­kla­dů měl být zpra­co­ván pou­ze jeden z nich, ale Rada za zavře­ný­mi dveř­mi bohu­žel roz­hod­la jinak.

Rada „bez vědo­mí věd­ců i samot­né­ho lid­stva“ pota­jí zre­a­li­zu­je oba pro­jek­ty, díky nímž vytvo­ří dva růz­né svě­ty. Jeden na nerost­né suro­vi­ny boha­tý pro „Mocné“ a dru­hý v pod­sta­tě vyty­če­ný pro chudé, nemoc­né a kri­mi­nál­ní­ky. Dva svě­ty. Jeden svět pro boha­té bez chudých. Druhý svět pro chudé, bez jaké­ko­liv šan­ce na žití.

I když Zemi hro­zí abso­lut­ní zánik, hlav­ní před­sta­vi­tel Mocných si plá­nu­je spl­nit boha­tým jejich spo­leč­ný sen ve svůj vlast­ní pro­spěch a zisk. To, co se v jed­nu chví­li zdá­lo jako záchra­na a výcho­dis­ko z jed­né nebez­peč­né situ­a­ce, o to víc před­zna­me­na­lo blí­ží­cí se oprav­do­vou a nezvrat­nou zká­zu.... dru­hou hro­zí­cí kata­stro­fu, do kte­ré se svět dostal díky roz­ma­ru těch­to moc­ných....

„Bylo na čase si koneč­ně při­znat, že co se týče vývo­je situ­a­ce, svět na tom není dva­krát nej­líp. Možná mělo pře­ce jen zůstat pou­ze u toho prv­ní­ho záchran­né­ho pro­jek­tu. Nebo ale­spoň poslech­nout varo­vá­ní. Striktně se držet plá­nů a výpo­čtů pro­fe­sor­či­na týmu. To vše bylo pou­ze kon­sta­to­vá­ní. Hrozící kata­stro­fu, do kte­ré se zatím nic netu­ší­cí „Svět“ díky roz­ma­ru moc­ných dostal, to v žád­ném pří­pa­dě neře­ši­lo.... Podle nové tra­sy, po kte­ré se od této doby měl osud lid­stva vydat, skon­čil bez­sta­rost­ný a bez­peč­ný život jed­něch ješ­tě dřív, než si to sta­či­li sku­teč­ně užít. Těm dru­hým se o něco málo více zkom­pli­ko­val.“

Jak tohle všech­no dopad­ne, a zda se poda­ří i něko­mu zabrá­nit dru­hé nezvrat­né kata­stro­fě, a tak tro­chu oddá­lit její důsled­ky, to už si musí­te pře­číst sami v kni­ze „Půl svě­ta moc­ných“.

V samot­né kni­ze máme mož­nost sle­do­vat, jak jeden z nej­moc­něj­ších mužů z Rady Mocných (ano, ten nej­vyš­ší) doká­že být nelí­tost­ný a kru­tý nejen k oby­čej­ným lidem, svým pod­ří­ze­ným, ale hlav­ně i ke své­mu vlast­ní­mu syno­vi.

A než aby ohro­zil svůj vel­ký sen a spo­ko­je­né žití mezi sobě rov­ný­mi, neští­tí se obě­to­vat štěs­tí své­ho syna a v nepo­sled­ní řadě i jeho život. Ostatně je to on, kdo hlá­sí vel­mi tvr­dé a nelí­tost­né hes­lo: „Život je boj. Jestli chceš něče­ho dosáh­nout v živo­tě, nemů­žeš brát na kaž­dé­ho ohle­dy, musíš být tvrd­ší než oni.“

V celé kni­ze nará­ží­me na vel­mi slo­ži­té vzta­hy, ať už je to vztah mezi otcem a synem, nebo mile­nec­ké vzta­hy čelí­cí své lás­ce na  poza­dí blí­ží­cí se pohro­my, či vnitř­ní dile­ma­ta někte­rých z postav, s nimiž si sami nevě­dí rady.

Jsme svěd­ky vel­ké­ho odhod­lá­ní, píle, tou­hy, nadě­je, ale i síly nevzdá­vat se tam, kde se jeví vše bez­na­děj­ně ztra­ce­né a hle­dat nové ces­ty a výcho­dis­ka, poprat se se vzniklou situ­a­cí. Pokud to budou chtít zvlád­nout, musí táh­nout za jeden pro­vaz, jen tak dá tato vel­mi těž­ká život­ní situ­a­ce vznik­nout šan­ci na novou spo­leč­nost, kde lidé budou žít skrom­ně­ji, ale o to šťast­ně­ji.

„Stěžovat si a nadá­vat na dru­hé nám oprav­du v naší situ­a­ci moc nepo­mů­že. Musíme se v prv­ní řadě posta­rat o své rodi­ny. Uspořádat si život v novém pro­stře­dí. Až poté se poku­sit roz­hod­nu­tí pana Harrise něja­kým způ­so­bem zvrá­tit. Myslím, že mi dáte za prav­du, když řek­nu, že začá­tek bude slo­ži­tý, ale roz­hod­ně ne nemož­ný. Vždyť co se tu změ­ni­lo? Odešlo odtud jen něko­lik bohá­čů. Zůstali tu však oby­čej­ní lidé, továr­ny, pole a vše, co k pře­ži­tí potře­bu­je­me. Život se neza­sta­ví, dál se bude vyrá­bět, dál se bude pra­co­vat. Dál se bude­me bavit a dál se budou rodit děti. Jako nej­vět­ší a nej­ná­roč­něj­ší úkol vidím, a to se mnou asi bude­te sou­hla­sit všich­ni, začle­nit a nebo se jen nau­čit žít se vše­mi těmi pře­su­nu­tý­mi kri­mi­nál­ní­ky. To jedi­né vidím jako hroz­bu....“

Celá kni­ha je zamě­ře­ná pře­váž­ně na popis usi­lov­né prá­ce věd­ců, jak zabrá­nit blí­ží­cím se kata­stro­fám, což by moh­lo někte­ré čte­ná­ře odra­dit, ale ty zapá­le­né pro vědu nao­pak navna­dit. 

Já osob­ně jsem postrá­da­la pro­pra­co­va­něj­ší cha­rak­te­ris­ti­ku jed­not­li­vých postav, u kte­rých mi občas uni­ka­lo, proč zrov­na jed­na­jí tak, jak jed­na­jí. Proč někte­ré bez­myš­len­ko­vi­tě na něko­lik týd­nů a měsí­ců rezig­nu­jí, aniž by se vůči bez­prá­ví posta­vi­li čelem a bojo­va­li.

A tím mys­lím pře­váž­ně posta­vu Grega, kte­rý se mi zpro­ti­vil svo­jí napros­tou pasi­vi­tou a tím, že se zacho­val jako malý kluk, niko­liv jako vyzrá­lá a dospě­lá oso­ba, kte­rá by se jen tak nene­cha­la na něko­lik týd­nů a měsí­ců zavřít do domá­cí­ho věze­ní, kde by jen vzdychal po své milo­va­né ženě, a utá­pěl se ve smut­ku, že s ní zrov­na nemů­že být.... to mi při­šlo dost kýčo­vi­té, a tak nějak mimo auten­tič­nost pří­bě­hu, zde bych uví­ta­la více boje, vzbou­ře­ní se kon­ven­cím a sna­hy vzít život do svých rukou.

Musím však auto­ra pochvá­lit, jak doko­na­le vysti­hl brou­še­ní hran vzta­hu mezi otcem a synem, tj. mezi Harrisem a Gregem. Na jed­né stra­ně otec, jež pro obě­to­vá­ní svých snů, vizí a plá­nů je ocho­ten hodit přes palu­bu i své­ho vlast­ní­ho syna, a na stra­ně dru­hé syn, jež váhá, zda se má nebo nemá pod­vo­lit vůli své­ho nelí­tost­né­ho otce, mož­ná i tak tro­chu tou­ží­cí po jeho uzná­ní. 

V závě­ru si pak čte­ná­ři mohou vychut­nat koneč­né zúčto­vá­ní Harrise a uvě­do­mě­ní si, jak sobec­ky se cho­val, a že díky svým chy­bám při­pra­vil o to nej­dů­le­ži­těj­ší a nej­cen­něj­ší, co kdy v živo­tě měl, a to své­ho vlast­ní­ho syna...

Půl svě­ta moc­ných je pří­běh plný neo­če­ká­va­ných zvra­tů a udá­los­tí, ale i nepřed­ví­da­tel­né­ho cho­vá­ní jed­not­li­vých hrdi­nů, jež bude­te číst s vel­kou dáv­kou zvě­da­vos­ti, jak to vlast­ně všech­no nako­nec dopad­ne, a zda „pomy­sl­ná“ dob­ro­ta v lidech nako­nec zví­tě­zí nad mocí a hamiž­nos­tí „boha­tých a nej­moc­něj­ších“.

Kniha „Půl svě­ta moc­ných“ se mi líbi­la a pomoh­la mi při­po­me­nout si, co je v našich živo­tech to nej­dů­le­ži­těj­ší, a to mít kolem sebe blíz­ké a rado­vat se z nejmen­ších malič­kos­tí, pro­to­že se může stát, že jed­no­ho dne při­jde soud­ný den a my o to všech­no při­jde­me....

 

PŮL SVĚTA MOCNÝM

Autor: Josef Patera 

Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 1. el. vydá­ní 

Praha, 2023 

ISBN 978-80-281-1130-4


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Prezident Blaník – Recenze – 60%1. února 2018 Prezident Blaník – Recenze – 60% Možná jste před prvním kolem letošních prezidentských voleb zaznamenali ve svém okolí i kandidátskou kampaň lobbisty Tondy Blaníka, který sliboval důchody srovnatelné s Německem, dostatek […] Posted in Filmové recenze
  • Vřískot9. ledna 2022 Vřískot Když bylo po všem a zvedal jsem se z křesla, napadlo mne, že ve filmu vlastně ani nikdo moc nevřískal. Všechno ječení obstaralo publikum. Pokud jste se do kina nepřišli […] Posted in Retro filmové recenze
  • Solomon Kane [71%]26. června 2010 Solomon Kane [71%] http://www.csfd.cz/film/233940-solomon-kane/ Česká premiéra 24.06.2010 Solomon Kane, dlouho odkládaný projekt založený na příbězích stejnojmeného hrdiny z pera Roberta E. Howarda, […] Posted in Filmové recenze
  • Úklid Domácnosti: Tipy a Triky pro Bezchybný Dům6. září 2023 Úklid Domácnosti: Tipy a Triky pro Bezchybný Dům Každý z nás touží po útulném a čistém domově, který nás vítá po náročném dni. Úklid domácnosti však může být někdy zdlouhavý a otravný úkol. S tímto článkem vám přinášíme užitečné tipy a […] Posted in Ze života
  • Ples Příšer4. listopadu 2002 Ples Příšer Když jsem poprvé slyšel název tohoto filmu, říkal jsem si, že patrně půjde o nějakou hororovou podívanou. No, možná jsem nebyl daleko od pravdy.Režie Marca Forstera nás totiž od prvních […] Posted in Filmové recenze
  • Koně se také střílejí20. září 2021 Koně se také střílejí Koně se také střílejí je americké psychologické drama z roku 1969, které natočil režisér Sydney Pollack podle scénáře Roberta E. Thompsona a Jamese Poea, natočeného podle stejnojmenného […] Posted in Speciály
  • VÍTĚZNÉ FILMY ROKU 20121. června 2012 VÍTĚZNÉ FILMY ROKU 2012 Ceny udělované statutárními porotami/ Prizes awarded by the statutory juries Mezinárodní mládežnická porota pro hraný film pro mládež/ International Children’s Jury for Feature Films […] Posted in Články
  • Million Dollar Baby - Eastwood v nejlepší formě!9. srpna 2005 Million Dollar Baby - Eastwood v nejlepší formě! Abych se přiznal, z oscarových titulů mám vždycky tak trošku nahnáno a trvá mi i několik měsíců, než se odhodlám k jejich zhlédnutí. Což o to, že takovéto snímky mají v drtivě většině […] Posted in Filmové recenze
  • Medvídek –8. března 2010 Medvídek – Medvídek – Recenze 24.September.2007 Recenze Autor: Zdeněk Vévoda […] Posted in Recenze
  • Dálniční hlídka28. října 2023 Dálniční hlídka Tento film je dlouhý a rozlehlý jako celý Texas s jeho nekonečně rovnými silnicemi. Než někam dojedete, tak to hrozně dlouho trvá a tak je to i s tímto filmem. Po svižném začátku se […] Posted in Krátké recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,76736 s | počet dotazů: 256 | paměť: 71956 KB. | 20.07.2024 - 22:34:12