Kritiky.cz > Hudba > Vojtěch Dyk a B-SIDE BAND připravili pro nové turné speciální program i pití

Vojtěch Dyk a B-SIDE BAND připravili pro nové turné speciální program i pití

image001
image001
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Zpěvák Vojtěch Dyk a kape­la B-SIDE BAND s ban­dlea­de­rem Josefem Buchtou se vrá­ti­li na kon­cert­ní pódia v celé České repub­li­ce.  Nové  tur­né má za sebou osm vypro­da­ných vystou­pe­ní a  vstu­pu­je do dru­hé polo­vi­ny. Kapelu a zpě­vá­ka čeka­jí tři dub­no­vé kon­cer­ty v Brně a pře­de­vším vrchol – praž­ský kon­cert  10. květ­na v hale Forum v Karlíně. Pro ten­to kon­cert byl sál dopl­něn spe­ci­ál­ní tri­bu­nou, kte­rá nabíd­ne 360 exklu­zív­ních míst k seze­ní navíc.

Koncerty při­ná­še­jí zce­la nový reper­toár slo­že­ný z původ­ních skla­deb a nových aran­ží zná­mých hitů. Největší ohlas na dosa­vad­ních kon­cer­tech skli­di­la napří­klad píseň Vihorlat nebo  „sli­zo­tva­ro­vi­tá dis­ko píseň“ Hladím si své tělo. I sedí­cí divá­ky pak doslo­va vybí­zí k tan­ci ori­gi­nál­ní úpra­va svě­to­vě úspěš­né pís­ně Justina Timberlakea Can´t Stop the Feeling. „Chtěli jsme, aby nála­da všech kon­cer­tů byla uvol­ně­ná, jako když jde­te s přá­te­li pose­dět do oblí­be­né­ho baru, a to se zatím na všech kon­cer­tech poda­ři­lo, lidé naše pozvá­ní při­ja­li se vším všu­dy, atmo­sfé­ra je oprav­du skvě­lá,“ říká Vojtěch Dyk. V rám­ci pro­gra­mu pak divá­kům pří­mo v sále nabíd­ne mimo jiné i ochut­náv­ku dvou  koktej­lů, jejichž recep­tu­ru spo­leč­ně s kape­lou osob­ně schvá­li­li.  První se jme­nu­je VELKEJ DYK. A jaké bylo zadá­ní:  „Velkej Dyk neměl být slad­ký jak cecek, ale vel­mi osvě­žu­jí­cí,  jako spr­cho­vá­ní stu­de­nou vodou v par­ném létě na zahradě...barevný při­ro­ze­ně a ne jak někte­rý kole­go­vé koktej­lo­vé, kte­rých se i bojíš napít... Ať si ten koktejl na nic nehra­je a při­tom je hravej...Ať má v sobě rock´n´roll a s ničím se nese­re...(-: Hawk“ přál si zpě­vák. Druhý koktejl  vzni­kl pod­le chu­ťo­vých buněk kape­ly a jme­nu­je se B-SIDE.  „Recepty na oba koktej­ly jsou veřej­né, nicmé­ně, před domá­cí výro­bou je lep­ší zajít je ochut­nat na někte­rý z kon­cer­tů, pro­to­že k nim dosta­ne­te ješ­tě dvou­ho­di­no­vou por­ci skvě­lé muzi­ky, kte­rá vznik­la nově prá­vě pro letoš­ní tur­né,“ říká ban­dlea­der B-SIDA BANDU Josef Buchta.

Turné Vojtěcha Dyka  B-SIDE BANDU bude v let­ních měsí­cích pokra­čo­vat na let­ních fes­ti­va­lech.

Recepty na koktej­ly k TOUR 2017

Koktejl VELKEJ DYK

50 ml Chivas Regal 12 (blen­ded scotch whis­ky)

20 ml citró­no­vá šťá­va (fre­sh)

2 baro­vé lžič­ky pome­ran­čo­vé mar­me­lá­dy

10 ml medo­vá voda v pomě­ru 1:1

10 (cca) hrst máto­vých líst­ků

3  kap­ky Campari z kapát­ka

Koktejl  B-SIDE

50 ml Chivas Regal 12 (blen­ded scotch whis­ky)

15 ml pome­ran­čo­vý likér

15 ml citró­no­vá šťá­va (fre­sh)

2 zastřík­nu­tí pome­ran­čo­vým bit­ters

5 ml cuk­ro­vá voda v pomě­ru 1:1

40 ml zázvo­ro­vé pivo Videopozvánku je mož­né sdí­let zde. https://www.youtube.com/watch?v=-5DMga8EaPU&feature=youtu.be

Nebo stáh­nout zde: ( akti­vuj­te podr­že­ním ctrl+ klik­nuí) https://mega.nz/#!vt9hVJzJ!eVmQweEvvcCY2-DwabCdxWS_xuf7cPJiE7lfdlLZPpA

V pořa­dí již šes­té tur­né pořá­dá tra­dič­ně agen­tu­ra BUJOART. Přesný pře­hled kon­cer­tů najde­te na www.vojtechdyktour.cz

Podívejte na foto­gra­fie ze zkou­šek a z kon­cer­tů, kte­ré jsou ke sta­že­ní zde: https://mega.nz/#F!bh80nLAY!KLqIq_MqzkxwzobKa89dJQ

(odkaz akti­vuj­te ctrl+kliknutí)

VOJTĚCH DYK & B-SIDE BAND

ban­dlea­der Josef Buchta

TOUR 2017

24.4. Brno - Sono cen­t­rum

25.4. Brno - Sono cen­t­rum

26.4. Brno - Sono cen­t­rum

3.5. Velké Meziříčí – Jupiter

4.5. Olomouc – Výstaviště Flora

5.5. Luhačovice – MKD Elektra

6.5. Plzeň – Festival Svobody

10.5. Praha - Fórum Karlín

11.5. Praha - La Fabrika

12.5. Děčín – LabeFest

13.5. Praha – La Fabrika

7.6. Kladno – zámec­ká zahra­da

17.6. Holešov - Holešovská Regata

19.6. Litomyšl – fes­ti­val Smetanova Litomyšl – spe­ci­ál­ní host The Puppini Sisters (UK)

20.6. Litomyšl – fes­ti­val Smetanova Litomyšl – spe­ci­ál­ní host The Puppini Sisters (UK)

28.7. Hlučínské jeze­ro - Štěrkovna open music fes­ti­val

29.7. Uherské Hradiště – Letní fil­mo­vá ško­la

30.7. Vysoké Tatry – Lomnica

4.8. Žilina – fot­ba­lo­vý sta­di­on

5.8. Světlá nad Sázavou - Sázava fest

12.8. Valtice – zámek

25.8. Slavkov u Brna – zámec­ké nádvo­ří

26.8. Boskovice – Letní kino

9.9. Nový Jičín - Městské Slavnosti

16.9. Znojmo – Historické vino­bra­ní

6.11. Praha – Rudolfinum - spe­ci­ál­ní host The Puppini Sisters (UK)

12.12. Zlín – Kongresové cen­t­rum


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,84965 s | počet dotazů: 265 | paměť: 71988 KB. | 24.04.2024 - 14:36:20