Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Vyšinutý - Russell Crowe bere už čím dál horší filmy

Vyšinutý - Russell Crowe bere už čím dál horší filmy

Vysinuty
Vysinuty
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Rachel (Caren Pistorius) jede poz­dě do prá­ce a na sema­fo­ru se dosta­ne do ost­ré hád­ky s jiným řidi­čem Tomem (Russell Crowe), kte­rý má ze své­ho dosa­vad­ní­ho živo­ta pocit bez­mo­ci a při­pa­dá si vše­mi pře­hlí­že­ný. Rachel a všich­ni, kte­ré má ráda, se brzy sta­nou ter­čem muže, kte­rý si uma­ne, že na tom­to svě­tě po sobě zane­chá ješ­tě posled­ní sto­pu tím, že Rachel udě­lí řadu vra­žed­ných lek­cí. Následuje nebez­peč­ná hra koč­ky s myší, kte­rá doka­zu­je, že si nikdy nemů­že­te být jis­ti, že ve vaší blíz­kos­ti není někdo na samé hra­ni­ci vyši­nu­tí...

Russell Crowe se na pře­lo­mu 20. a 21. sto­le­tí stal neče­ka­ně obje­ve­ným aus­tral­ským (původ­ně novozéland­ským) herec­kým talen­tem, kte­rý se v roce 2000 pro­sla­vil fil­mem Gladiátor a za výkon v téhle san­dá­lov­ské kla­si­ce Ridleyho Scotta si násled­ně došel i pro Oscara za nej­lep­ší­ho her­ce. A hned rok na té si téměř došel pro Oscara za ztvár­ně­ní Johna Nasha ve fil­mu Čistá duše. Crowe si násled­ně zahrál cha­rak­ter­ní role i ve fil­mech jako Master a Commander: Odvrácená stra­na svě­ta, Těžká váha, Americký gan­gs­ter, Bídnici nebo Noe, mezi­tím ale došlo k leh­ké­mu úpad­ku kari­é­ry toho­to her­ce. Ten se tak v posled­ní době obje­vil napří­klad v Mumii, kde ztvár­nil Dr. Jekylla/Hydea a málem by i dostal vlast­ní film, kdy­by se celé plá­ny na pro­po­je­ný vesmír Universal mon­ster nese­sy­pa­li, bud­dy kome­dii Správní chla­pi a dal­ších fil­mech, vylo­že­ně to ale půso­bí jako by měl Crowe dobu své nej­vět­ší slá­vy za sebou, což bohu­žel doka­zu­je i fakt, že si zahrál hlav­ní roli v thrille­ru Vyšinutý, kte­rý je........ No, pros­tě bizard­ní!

Vyšinutý ale není bizard­ní v tom smys­lu, že by byl pří­běh kdo­ví­jak šoku­jí­cí a měl by straš­ně vel­ký soci­ál­ní pře­sah. Ano, o něco tako­vé­ho se ten­to thriller pokou­ší. Jenomže mu to nevy­chá­zí. A v tomhle pří­pa­dě si nemůžu dovo­lit nic jiné­ho a zmí­nit část komen­tá­ře Matěje Svobody AKA Mr. Hlada k tomu­to sním­ku: „ Na Vyšinutém mě nej­víc bavi­lo sle­do­vat Russella Crowea a jeho sna­hu nehrát zby­teč­ně moc dob­ře, aby neby­lo vidět, jak zby­tek fil­mu sto­jí za prd´´. Tato věta totiž více­mé­ně shr­nu­je to co Vyšinutý v kost­ce je. Naprosto zby­teč­ný a fil­mař­sky vylo­že­ně neza­jí­ma­vý pro­jekt, kte­rý neskon­čil na DVD nebo nešel do tele­vi­ze, jenom díky tomu, že se v hlav­ní roli obje­vu­je Oscarová hvězda. A to, že ofi­ci­ál­ní roz­po­čet fil­mu je 33 mili­o­nů dola­rů (bez rekla­my!) oprav­du asi jen tak neroz­cho­dím.

Russell Crowe oprav­du jako by se sna­žil hrát co nej­hůř to jde, aby nezostu­dil své herec­ké kole­gy, kte­ří neje­nom, že nejsou tak pro­sla­ve­ní, ale vylo­že­ně bych se je nebál ozna­čit herec­ký­mi pole­ny. Caren Pistorius bohu­žel není jako hlav­ní hrdin­ka ide­ál­ní vol­ba a Gabriel Bateman, kte­rý ješ­tě před rokem vlast­ně cel­kem fajn táh­nul rema­ke Dětské hry tu také kdo­ví­jak nefun­gu­je. Je tu tak jenom vtip­ně faleš­ně pře­hrá­va­jí­cí Russell Crowe a je tu sku­teč­ně sna­ha, aby Vyšinutý fun­go­val jako jis­tý komen­tář k agre­siv­ním řidi­čům a cel­ko­vě agre­siv­ním oby­va­te­lům USA v sou­čas­nos­ti. Ten film se sna­ží vysvět­lit, že se vyši­nu­tým může stát kaž­dý z nás. A cel­kem by to fun­go­va­lo, jen­že je tu jeden zásad­ní háček.........

Postava Russella Crowea je pros­tě magor! Ne sym­pa­tic­ký magor, ani cho­vá­ním pocho­pi­tel­ný magor, ale pros­tě magor! Pamatujete na Volný pád Joea Schumachera a jeho pro­ta­go­nis­tu D-Fense, kte­rý byl sice též totál­ní hova­do, ale záro­veň jste mu vlast­ně napros­to rozu­mě­li? Tak Tom Cooper je pros­tě jenom magor, kte­rý zaujme jenom tím, že Russell Crowe nesti­hl do natá­če­ní ide­ál­ně zhub­nout a tudíž vypa­dá jako by sku­teč­ně už byl pou­hou troskou. Tento pro­jekt byl vlast­ně úpl­ně ide­ál­ní pro Nicolase Cage, kte­rý si měl původ­ně zahrát hlav­ní roli a vzhle­dem k tomu, že jsme si na Nicolase Cage a jeho fil­my v posled­ních letech zvyk­li, by se dalo pocho­pit, že sku­teč­ně vle­zl do toho­to. Jenomže i když má Crowe své doby nej­vět­ší slá­vy za sebou, pořád o něj tako­vé peklo jako Vyšinutý neče­ká­te a jed­na z prv­ních věcí, kte­rou jsem si říkal byla ta, že v tom fil­mu hra­je Crowe a pro­to nemů­že být vylo­že­ně špat­ný. Jenže k tomu má fakt hod­ně blíz­ko.

Vyšinutý má štěs­tí v jed­né věci- Trvá pou­ze 80 minut a tudíž vel­mi rych­le ute­če! Přesto všech­no je ale od začát­ku vidět, že se někdo sna­žil tuhle tri­vi­ál­ní záplet­ku tro­chu roz­táh­nout a Russell Crowe je v těch scé­nách, kde se sna­ží hrát jako z béček, kte­ré by se ve video­půl­tech pro­dá­va­li hned ved­le Segalovek sku­teč­ně čás­teč­ně roz­to­mi­lý a daří se mu záro­veň ale­spoň tro­chu vysta­vit tu děsi­vou atmo­sfé­ru, kte­rá by z něj měla sálat. Jenomže pořád hra­je ve fil­mu dle napros­to hloupé­ho a tri­vi­ál­ní­ho scé­ná­ře, jenž je audi­o­vi­zu­ál­ním zpra­co­vá­ním ješ­tě boles­ti­věj­ší a pros­tě vypa­dá fil­mař­sky vylo­že­ně hnus­ně. Takhle nějak vypa­da­jí ty nej­hor­ší fil­my od stu­dia Blumhouse, kde se též vět­ši­nou poda­ří obsa­dit něja­ké­ho výraz­né­ho her­ce a zasa­dit ho mezi vylo­že­ná herec­ká pole­na ve vel­mi bizard­ním fil­mař­ském zážit­ku. Jenomže bizard­ní Vyšinutý oprav­du není kvů­li své­mu pří­bě­hu, ale už jenom kvů­li tomu, že něco tako­vé­ho oprav­du může vznik­nout s her­cem, kte­rý si došel pro Oscara a až v posled­ních letech se stal ter­čem leh­kých posmě­chů.

Celou dobu se vlast­ně jede v tom smys­lu, že se Crowe na začát­ku naštve, fana­tic­ky začne sle­do­vat tu, kte­rá si dovo­li­la na něj zatrou­bit a začne bru­tál­ně zabí­jet její blíz­ké. Takhle se vlast­ně jede celou dobu, zemře něko­lik lidí a skon­čí to sna­hou o rádo­by cool vyvr­cho­le­ní, co sku­teč­ně půso­bí jako z toho nej­vět­ší­ho mož­né­ho béč­ka. Což je dost mož­ná způ­so­be­no také tím, že Vyšinutý bez par­do­nu béč­ko je. Ale ne zábav­né a hra­vé béč­ko. Prostě kla­sic­ké fil­mo­vé béč­ko v tom nej­hor­ším mož­ném slo­va smys­lu. A účast Russella Crowea spíš vyru­šu­je, neje­nom díky jeho nety­pic­ké­mu zevnějš­ku, ale také díky tomu, že je sku­teč­ně čás­teč­ně tak tro­chu cas­tingo­vý omyl, kte­rý k celé­mu fil­mu pros­tě nepa­su­je. A už na tomhle star­tov­ním bodě Vyšinutý pro­hrál.

´´ Dejte mi 5 mili­o­nů korun, Štěpána Kozuba a kou­sek pro­sto­ru na dál­ni­ci D1 a nato­čím vám to líp klu­cí´´. Klasický styl rejpá­ní toho, že by samot­ný divák mož­ná ten film nato­čil víc. Samo sebou se divák u toho neu­vě­do­mu­je jak těž­ká rea­li­za­ce audi­o­vi­zu­ál­ní­ho díla je a vět­ši­nou by divák mohl počí­tat s tím, že by to on osob­ně nato­čil ješ­tě hůř, v tomhle pří­pa­dě si ale sku­teč­ně mys­lím, že Vyšinutého by zají­ma­vě­ji nato­čil sku­teč­ně i tako­vý Vít Olmer, kte­rý by si mož­ná mís­to Russella Crowea vzal Jirku Krampola. Tenhle film svět urči­tě straš­ně potře­bu­je, Vyšinutého s Crowem svět nepo­tře­bo­val..... a nic se na tom nezmě­ní, pro­to­že ten film záro­veň není tak moc špat­ný, aby utkvěl v pamě­ti tím, jak moc špat­ný vlast­ně je. za 5 let si na to mož­ná sku­teč­ně nevzpo­me­ne­me.........

Trailer:

Verdikt: 2 z 5


Photo © Solstice Studios


Podívejte se na hodnocení Vyšinutý na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,57934 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71812 KB. | 29.02.2024 - 11:33:37