Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Čarodějnice - nejnovější film Roberta Zemeckise

Čarodějnice - nejnovější film Roberta Zemeckise

Carodejnice
Carodejnice
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Čarodějnice vyprá­ví pří­běh mla­dé­ho osi­ře­lé­ho chlap­ce (Jahzir Bruno), kte­rý na kon­ci roku 1967 žije se svou milu­jí­cí babič­kou (Octavia Spencer), ve ven­kov­ském měs­tě Alabama v Demopolis. Když chla­pec a jeho babič­ka nara­zí na klam­ně okouz­lu­jí­cí, ale vel­mi ďábel­ské čaro­děj­ni­ce, babič­ka moud­ře odve­de naše­ho mla­dé­ho hrdi­nu do boha­té­ho pří­moř­ské­ho leto­vis­ka. Bohužel dora­zí přes­ně ve stej­nou dobu, kdy Nejvyšší čaro­děj­ni­ce (Anne Hathaway) shro­máž­di­la své přá­te­le z celé­ho svě­ta – v uta­je­ní – aby usku­teč­ni­la své haneb­né plá­ny...

Spisovatel Roald Dahl a reži­sér a sce­náris­ta Robert Zemeckis- To jsou u nové ver­ze Čarodějnic nej­dů­le­ži­těj­ší jmé­na. Dle Dahlovy kni­hy (kte­rý jinak sto­jí i za kni­ha­mi jako Karlík a továr­na na čoko­lá­du, Fantastický pan Lišák nebo Matilda) už v roce 1990 vznik­la jed­na fil­mo­vá adap­ta­ce, ve kte­ré si nejz­lej­ší čaro­děj­ni­ci teh­dy zahrá­la Angelija Huston, reží­ro­val to Nicolas Roeg, kte­rý před­tím nato­čil legen­dár­ní film Muž, kte­rý spa­dl na Zemi s Davidem Bowiem v hlav­ní roli a já tuto ver­zi nevi­děl a neměl jsem nikdy čest, ani pře­číst si Dahlovu před­lo­hu. Jestli mě tedy něco na Čarodějnicích zají­ma­lo tak to byl prá­vě Robert Zemeckis.

Roberta Zemeckise bych ješ­tě něja­kých pár let nazpá­tek pova­žo­val za jed­no­ho z nej­lep­ších vizu­ál­ně sty­li­zo­va­ných fil­mo­vých vypra­vě­čů a to díky tri­lo­gii Návrat do budouc­nos­ti, Forrestu Gumpovi, Trosečníkovi nebo jeho digi­tál­ně ani­mo­va­ným kle­no­tům jako Polární expres či Vánoční kole­da. Začátkem nové deká­dy ale Zemeckis pro mně osob­ně jak­si ztra­til svo­je kouz­lo a ať už se baví­me o Letu, Muži na laně, Spojencích nebo (pře­de­vším vel­ké­mu zkla­má­ní) Vítejte v Marwenu tak už to sku­teč­ně vypa­da­lo jako by byl ten sta­rý dob­rý Zemeckis mrt­vý. Lehký náznak nadě­je, že ten sta­rý Zemeckis pořád mrt­vý není ale Čarodějnice vzbu­zu­jí.

Ne, Čarodějnice nejsou jas­ným návra­tem Zemeckise k jeho sta­ré for­mě a ne, Čarodějnice vlast­ně nejsou kdo­ví­jak vel­mi dob­rým fil­mem a mají pořád blí­že k Zemeckisovým fil­mům z uply­nu­lé deká­dy. Jenže...... po dlou­hé době jsem měl koneč­ně pocit, že Zemeckis zase fun­gu­je jako zda­ři­lý fil­mo­vý vypra­věč vyu­ží­va­jí­cí vizu­ál­ní podá­ní ne jako fra­je­ři­nu, ale jako nástroj k dopro­vod­né­mu vyprá­vě­ní.

Na scé­ná­ři se krom Roberta Zemeckise a Kenye Barris čás­teč­ně podí­lel i Guillermo del Toro, kte­ré­mu by zrov­na tahle šíle­ná pohád­ka moh­la jako reži­sé­ro­vi mož­ná sed­nout ješ­tě víc. Osobně tipu­ji, že vět­ši­nou cel­kem funkč­ní horo­ro­vé prv­ky jsou prá­vě výtvo­rem del Tora z pozi­ce spo­lusce­náris­ty, samo sebou tu ale pro ně zase tolik pro­sto­ru není, pro­to­že by pořád mělo jít pře­de­vším o pohád­ku. Zemeckis ale pořád doká­že, že má ten správ­ný vypra­věč­ský styl a navíc si povo­lal své zná­mé spo­lu­pra­cov­ní­ky kame­ra­ma­na Dona Burgesse a skla­da­tel Alan Silvestriho. Díky Burgessovi to celé oprav­du krás­ně vypa­dá a Silvestri i přes­to, že zrov­na vytvo­řil jeden ze svých méně památ­ných soun­d­trac­ků tak roz­hod­ně vytvo­řil pad­nou­cí a správ­ně vyu­ži­tý soun­d­track.

Více na Kritiky.cz
Bohemian Rhapsody (2018) Bohemian Rhapsody (BR) je jedním z filmů, o nichž se hodně mluví, jsou masově navštěvo...
ZAKONČENÍ 17. FESTIVALU FRANCOUZSKÉHO FILMU V KINĚ SVĚTOZOR A CAFÉ NEUSTADT 17. Festival francouzského filmu se chýlí ke svému konci. Slavnostní zakončení se uskuteční...
Femme fatale a Paulo Coelho Paulo Coelho (*1947) je v dnešní době již velmi slavným brazilským spisovatelem. Znát ho mů...
Westworld: Season 3 Red Carpet Premiere | HBO ...
Studio 343 Industries potvrdilo, že Halo Infinite bude podporovat hraní napříč platformami. Studio 343 Industries potvrdilo, že Halo Infinite bude podporovat hraní napříč platformami. ...

Octavia Spencer je zase jed­nou vel­mi dob­rá a chvil­ku mi vlast­ně vrta­lo v hla­vě, proč zrov­na ona (ve věku pou­ze 50 let) má hrát babič­ku, ve finá­le na roli milu­jí­cí babič­ky pad­ne oprav­du výbor­ně. Především je tu ale Anne Hathaway, kte­rá si tuto roli vylo­že­ně uží­vá. Má v té roli nesku­teč­nou ener­gii, roz­to­mi­le směš­ný němec­ký pří­zvuk a sku­teč­ně se jí daří, aby z ní občas šel strach. A také je tu Stanley Tucci, kte­rý ale kdo­ví­jak výraz­nou roli nedo­stá­vá, přes­to je vel­mi fajn ho zase někde vidět. Debutující Jahzir Bruno je jinak fajn vol­ba do hlav­ní role a pře­de­vším spo­leč­ně se Spencer k sobě neče­ka­ně pad­nou.

Čarodějnice jsou straš­ně zábav­ná a ener­gií nasák­lá tem­něj­ší pohád­ka, kte­rá sice někdy vypa­dá čás­teč­ně jako od Tima Burtona, Zemeckis v ní ale pořád má šan­ci uká­zat svůj reži­sér­ský otisk a doká­zat, že pořád je jedi­neč­ným fil­mo­vým vypra­vě­čem. V pří­pa­dě Dahlovy kni­hy, kde jsou pra­vi­dla daná a Zemeckis se kniž­ní před­lo­hu údaj­ně kdo­ví­jak změ­nit nepo­ku­sil vlast­ně poté těž­ko sou­dit, zda je to záslu­hou samot­né­ho Dahla nebo prá­vě Zemeckise, pořád se ale musí nechat, že jsou Čarodějnice dost dra­ze vypa­da­jí­cí pohád­ka, kte­rá se sku­teč­ně nebo­jí zasu­nout do tem­něj­ších koře­nů a má oči­vid­né vel­ké pro­ducti­on valu­es, para­dox­ně ale může jít o boles­ti­vý film pro fanouš­ky původ­ní­ho fil­mu, kte­ří zatím vyčí­ta­jí, že jde téměř o více­mé­ně kopií původ­ní­ho fil­mu. Já se v tomhle ohle­du na žád­nou stra­nu při­dat nemůžu, přes­to ale musím říct, že jsem si Zemeckisovy Čarodějnice pros­tě cel­kem užil. Pořád ale k doko­na­los­ti chy­bí dale­ko a ten čer­ný humor (jenž má dokon­ce pochá­zet už z Dahlovy před­lo­hy) mně osob­ně nese­dl vůbec. Přesto jsem se ale bavil tím, že to Zemeckis pořád má v sobě, jenom dou­fám, že u jeho hra­né­ho Pinnocchia bude pod­stat­ně spo­ko­je­něj­ší. Čarodějnice jsou fajn, ale kdo­ví­jak pove­de­né zase v kla­sic­kém slo­va smys­lu nejsou...

Trailer:

Verdikt: 3 z 5


Photo © HBO Max


Podívejte se na hodnocení Čarodějnice na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Více na Kritiky.cz
#DP108: Batman: Three Jokers Autorem článku je Daniel Palička.Scénář: Geoff Johns Kresba: Jason Fabok Na příbě...
„Velké nic“: Nový český dokument odhaluje pandemii COVID-19 Jak česká společnost reagovala na pandemii COVID-19? Velké nic, nový dokument režisérů Víta...
MIRROR’S EDGE CATALYST - První dojem Předplatitelé EA Access se dočkali nového herního titulu MIRROR'S EDGE CATALYST a jako první s...
Joelle Charbonneau: Univerzita výjimečných - Zkouška Univerzita výjimečných je nová třídílná série, která se může řadit hned vedle knih typu...
Polisse Zajímavý až polodokumentární náhled do oddělení dětské policie, která má za úkol c...
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,28682 s | počet dotazů: 301 | paměť: 70109 KB. | 01.12.2023 - 23:36:20