Kritiky.cz > Novinky v nakladatelstvích > Vzácná návštěva - Clemens Kuby

Vzácná návštěva - Clemens Kuby

kuby clemens slider
kuby clemens slider
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Hlavní měs­to naší repub­li­ky se má na co těšit – do Prahy totiž při­je­de svě­tozná­mý spi­so­va­tel Clemens Kuby. Kdo by ho pře­ce jen neznal, tak věz­te, že se věnu­je hlav­ně lid­ské­mu tělu a mys­li. Abyste přes­ně rozu­mě­li – píše kni­hy, kte­ré se zabý­va­jí léče­ním nejen fyzic­ké, ale i psy­chic­ké strán­ky člo­vě­ka. Dostal se k tomu doce­la nezá­vi­dě­ní­hod­nou situ­a­cí. Jeho fyzič­no pře­sta­lo poslou­chat násled­kem úra­zu a byl mu nabí­zen inva­lid­ní vozík. Ten Clemens Kuby odmít­nul a tím začal svo­ji novou eta­pu živo­ta.

Silou vlast­ní men­ta­li­ty se sám uzdra­vil z ochr­nu­tí, což je pře­vrat­né a úžas­né, přes­to­že léka­ři by to neschva­lo­va­li a vidě­li jinak. Vytvořil si také svou vlast­ní meto­du, kte­ré říká dušev­ní psa­ní. Jde o to, vyty­čit nebo lépe řeče­no si vytvo­řit vlast­ní scé­nář, jak pro tělo, tak i pro mysl, v rám­ci život­ních zku­še­nos­tí. A nyní k samot­né návštěvě toho­to pozo­ru­hod­né­ho spi­so­va­te­le a člo­vě­ka, kte­rý zažil něco, co si v uvo­zov­kách nor­mál­ní člo­věk jen těž­ko před­sta­ví.

Přijede 20. dub­na. Hned toho dne, což je čtvr­tek, má v sedm hodin večer před­náš­ku Žijící Budha. V pátek pro změ­nu bude dis­ku­to­vat mezi 10 až 12 hodi­nou. Posléze bude ješ­tě pokra­čo­vat semi­ná­řem Zdraví z vlast­ní síly – začí­ná v 16. Hodin a trvá, až do 20 hodi­ny vyčer­ní. V sobo­tu ho čeká mara­ton v podo­bě osmi­ho­di­no­vé­ho semi­ná­ře Mental Healing – 10 – 18. Hodin. No a nedě­li zakon­čí stej­nou sto­pá­ží, ale semi­nář se jme­nu­je Mental Healing Plus.

http://www.clemenskuby.cz/

Zde seže­ne­te více infor­ma­cí.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,46304 s | počet dotazů: 266 | paměť: 71773 KB. | 20.07.2024 - 20:15:50