Kritiky.cz > Knihovnička > Orákulum Elfů a Víl: Jemnost, za kterou se skrývá skutečně dobrá rada!

Orákulum Elfů a Víl: Jemnost, za kterou se skrývá skutečně dobrá rada!

IMG 1268
IMG 1268
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Krásné a jem­né kar­ty, kte­ré nám dají na chví­li pocit, že může­me být spja­ti s pří­ro­dou. A její­mi záko­ny, s její moud­ros­tí, kte­rá má schop­nost pro­mlou­vat v sym­bo­li­ce lid­ských pří­bě­hů. Karty se hodí pro výkla­dy, kdy chce­te vel­mi jem­ně při­jít na to, co se vám sna­ží vaše duše říct… No jen­že, když ote­vře­te pří­ruč­ku, zjis­tí­te, že KARTY UMÍ OPRAVDU DOBŘE PORADIT.

Ptát se… vní­mat… inspi­ro­vat se… potud je všech­no tak hla­di­vé...
Třeba kar­ta­mi, kte­ré pak postup­ně říka­jí, že:

„To, co vy vní­má­te jako sku­teč­né, jiný člo­věk vní­má úpl­ně jinak. Pamatujte, že to, jak něco vní­má­te, odrá­ží vaše vnitř­ní emo­ce a vypo­ví­dá to mno­hem více o vás než o něja­ké situ­a­ci či dru­hých lidech.“

„Pamatujte, že nača­so­vá­ní Ducha je doko­na­lé…“

„Poproste o vede­ní, aby vám dali ty nej­lep­ší infor­ma­ce nebo vás pro­po­ji­li s těmi správ­ný­mi lid­mi. Aby k vám při­ved­li ty správ­né situ­a­ce, nača­so­vá­ní a výsled­ky…“

Řekla bych, že čím déle s těmi­to nád­her­ný­mi kar­ta­mi bude­te, tím více vás budou kolé­bat a mož­ná tak tro­chu uspá­vat do posi­lu­jí­cí­ho spán­ku až medi­ta­tiv­ní­ho spo­či­nu­tí.

Jsou nád­her­né… mat­ka a dce­ra se tak posta­ra­ly o krás­né souzně­ní svých umě­ní. Matka tex­ty a svým náhle­dem, dce­ra pře­krás­ný­mi ilu­stra­ce­mi, kte­ré jako kdy­by vystou­pi­li z nej­krás­něj­ších pohá­dek a ilu­zor­ních pří­bě­hů...

...ale nenech­me se mýlit...

IMG 1268

IMG 1277

Karty jsou veli­ce prak­tic­ké a infor­ma­ce, kte­ré najde­te v pří­ruč­ce a kní­žeč­ce jsou pou­ži­tel­né, čas­to tak přes­né, až se tají dech.

Dokáží nás vytrh­nout z pro­kras­ti­na­ce, donu­tí nás ukli­dit domov, nebo si při­znat, že někte­rá část naše­ho živo­ta je uči­ně­ný nepo­řá­dek, nebo že jsme napros­to odpo­je­ni od toho, jací sku­teč­ně jsme. A pak se diví­me, že nám život nic nedá­vá... nemá kam. Nemá komu.

A může­me si pak sed­nout, otevřít celou kníž­ku a jen se začíst. Klidně i bez výkla­du karet.
Protože najde­me tolik obec­né­ho moud­ra, kte­ré si v naší duši zadrn­ká přes­ně na ta mís­ta, kte­rá jsou pro nás cit­li­vá. A zaujmou nás. A tře­ba si z celé­ho pose­ze­ní nad tou­to pře­kva­pi­vě sil­nou sadou Orákula Elfů a Víl, vez­me­me něco, co nám sku­teč­ně pomů­že změ­nit život.

 

Autorka Nancy Brown je duchov­ní porad­ky­ní a milu­je psa­ní. Její dce­ra Amy Brown zase milu­je skřít­ky a malo­vá­ní vodo­vý­mi barva­mi i pas­te­ly… zejmé­na pak víl a nad­při­ro­ze­ných bytos­tí. V tom­to jedi­neč­ném souzně­ní vznik­lo toto krás­né dílo.

Vydalo nakla­da­tel­ství Synergie Publishing, 2024


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,70946 s | počet dotazů: 257 | paměť: 71481 KB. | 25.06.2024 - 20:22:36