Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Xenomorf H.R. Gigera, příliš erotický pro Vetřelce 3, je vystaven na českém hradě

Xenomorf H.R. Gigera, příliš erotický pro Vetřelce 3, je vystaven na českém hradě

Foto: Art Anderson / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0
Foto: Art Anderson / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (2 hlasů, průměr: 4,50 z 5)
Loading...

Jedna z neji­ko­nič­těj­ších fil­mo­vých horo­ro­vých bytos­tí vtrh­ne příští týden do jed­no­ho z nej­krás­něj­ších zám­ků České repub­li­ky, neboť do Zámecké jízdár­ny na úchvat­ném zám­ku v Hluboké nad Vltavou zaví­tá výsta­va H. R. Giger - Metamorfózy.

Na plo­še 900 met­rů čtve­reč­ních bude k vidě­ní nej­vět­ší výsta­va H. R. Gigera.R. Gigera ve střed­ní Evropě, budou Metamorfózy k vidě­ní v Hluboké nad Vltavou po dobu násle­du­jí­cích šes­ti měsí­ců, od 11. červ­na do 19. lis­to­pa­du.

Mezi Gigerovými arte­fak­ty, kte­ré budou v Hluboké nad Vltavou k vidě­ní, se jeden drží vel­mi zají­ma­vé­ho fil­mo­vé­ho odka­zu. Umělec se pro­sla­vil návrhem původ­ních Xenomorfů pro film Vetřelec reži­sé­ra Ridleyho Scotta z roku 1979, ale na návr­zích tvo­rů, kte­ří se obje­vi­li na plát­ně v dal­ších dílech, se nepo­dí­lel.

Giger však pra­co­val na před­pro­duk­ci Vetřelce 3 a ve spo­lu­prá­ci s reži­sé­rem Davidem Fincherem navr­hl nové­ho ele­gant­ní­ho Xenomorfa. Giger navr­hl toho­to kon­krét­ní­ho Xenomorfa tak, aby půso­bil více „ero­tic­ky“, a dal mu plné rty a štíh­lej­ší posta­vu.

„Rty a bra­da na mém novém mode­lu jsou lépe pro­por­ci­o­nál­ní a dodá­va­jí stvo­ře­ní ero­tič­těj­ší vzhled,“ říká Giger ve fea­tu­ret­tu ze záku­li­sí natá­če­ní Vetřelce 3. „Když má zavře­ná ústa, vypa­dá vel­mi smy­sl­ně, krás­ně.“

Tyto rty byly pří­mo inspi­ro­vá­ny slav­nou holly­wo­od­skou hereč­kou.

„Dali jsme mu rty Michelle Pfeifferové,“ pozna­me­nal Fincher. „Podle toho byly vytvo­ře­ny. Vždycky měla tako­vé malé ten­ké rty a já jsem Gigerovi řekl: „Udělejme z ní ženu, když při­jde až k Ripleyové. Takže má tyhle vel­ké, šťav­na­té kolage­no­vé rty.“

Nový Gigerův design Xenomorpha byl nako­nec mož­ná až pří­liš sexy a ve výsled­ném fil­mu nebyl pou­žit. Místo toho byl ve fil­mu Vetřelec 3 pou­žit návrh tvo­ra od spo­leč­nos­ti Amalgamated Dynamics, Inc. zalo­že­ný na Gigerově původ­ním Xenomorfovi. Giger za svou prá­ci na fil­mu nedo­stal žád­né uzná­ní a spo­leč­nost 20th Century Fox údaj­ně s uměl­cem pře­ru­ši­la veš­ke­ré kon­tak­ty.

Gigerův původ­ní model Xenomorpha z Vetřelce III bude v příš­tích šes­ti měsí­cích sou­čás­tí uměl­co­va díla vysta­ve­né­ho v Hluboké nad Vltavou. Zároveň bude 16. červ­na „pro­dán“ jako NFT v 500 digi­tál­ních dílech výtvar­ným stu­di­em NFT Particle.

Gigerova výsta­va v Hluboké nad Vltavou se bude zabý­vat také uměl­co­vý­mi čes­ký­mi vazba­mi a před­sta­ví jeho ori­gi­nál­ní ilu­stra­ce, kte­ré byly pří­mo inspi­ro­vá­ny Proměnou Franze Kafky.

Více infor­ma­cí o výsta­vě H. R. Gigera v Hluboké nad Vltavou poskyt­ne Alšova jiho­čes­ká gale­rie, kte­rá výsta­vu kurá­tor­sky při­pra­vu­je ve spo­lu­prá­ci s Muzeem H. R. Gigera ve Švýcarsku.


Foto: Art Anderson / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,17857 s | počet dotazů: 260 | paměť: 72293 KB. | 22.05.2024 - 17:04:53