Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Třetí sezóna seriálu „Nadace“, na Apple TV, se začíná natáčet v Praze

Třetí sezóna seriálu „Nadace“, na Apple TV, se začíná natáčet v Praze

Photo © Apple TV+
Photo © Apple TV+
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V Praze ofi­ci­ál­ně začí­ná natá­če­ní tře­tí série sci-fi seri­á­lu Nadace, kte­rý Apple TV natá­čí na moti­vy romá­nů Isaaca Asimova, a to od kon­ce květ­na. Natáčení seri­á­lu Nadace v České repub­li­ce by mělo v Praze pro­bí­hat po celé léto až do začát­ku pod­zi­mu.

V hlav­ních rolích slo­ži­té­ho pří­bě­hu o sku­pi­ně vyhnan­ců na vzdá­le­ných pla­ne­tách, kte­ří se spo­jí, aby zachrá­ni­li Galaktické impé­ri­um, se v seri­á­lu Nadace před­sta­ví Jared Harris, Lee Pace, Lou Llobell, Leah Harvey, Laura Birn a Terrence Mann. Seriál vytvo­ři­li David S. Goyer a Josh Friedman, při­čemž prv­ní sezó­na debu­to­va­la na Apple TV již v roce 2021.

Tato prv­ní sezó­na se natá­če­la v Troy Studios v Irsku, spo­lu s loka­ce­mi ve Španělsku, na Maltě a Islandu, ale dru­há sezó­na se z vel­ké čás­ti natá­če­la v Praze a oko­lí a v pro­stor­ných Prague Studios v Letňanech loni v létě, při­čemž míst­ní natá­če­ní koor­di­no­va­la spo­leč­nost Milk and Honey Pictures. Premiéra dru­hé sezó­ny Foundation je na Apple TV naplá­no­vá­na na 14. čer­ven­ce.

Seriál Nadace zřej­mě našel domov v čes­kém hlav­ním měs­tě, pro­duk­ce se od 26. květ­na vra­cí do Prahy. Existuje cel­kem sedm romá­nů Nadace, a přes­to­že se seri­ál údaj­ně znač­ně liší od původ­ní Asimovovy tvor­by, je v něm dosta­tek mate­ri­á­lu, pokud by Apple pro­jekt obno­vil i po tře­tí sezó­ně.

V sou­čas­né době se Nadace natá­čí v Mostě u Prahy, a to až do 20. červ­na. Produkce pro­bí­há v bru­ta­list­ním Kulturním domě Repre, což je pro dysto­pic­ký sci-fi seri­ál pří­hod­né mís­to.

Kulturní dům Repre je v posled­ních letech oblí­be­nou loka­cí pro praž­ské natá­če­ní, v mos­tec­ké památ­ce, kte­rá byla původ­ně posta­ve­na na kon­ci 70. let minu­lé­ho sto­le­tí, se natá­če­ly čás­ti loň­ské­ho fil­mu Vrána a seri­á­lu Nebe - Lazarův efekt, kte­rý se v Praze natá­čel pod názvem Extinction in 2021.

Kulturní dům Repre v Mostě

Kulturní dům Repre v Mostě. Foto: Mgr: Foto: Wikipedia / Michielverbeek

Po dobu dvou týd­nů byl ome­zen pěší pro­voz v oblas­tech cen­t­ra Mostu, pro­to­že se roz­bí­há výro­ba fil­mu Nadace. Natáčení v této oblas­ti bude údaj­ně zahr­no­vat pro­pra­co­va­né prak­tic­ké efek­ty včet­ně pyro­tech­ni­ky.

Foundation je jed­nou ze tří vel­kých tele­viz­ních pro­duk­cí, kte­ré se letos v létě ode­hrá­va­jí v Praze - v čes­ké met­ro­po­li se natá­čí také dru­há série seri­á­lu Interview s upí­rem od AMC a tře­tí série seri­á­lu Kolo času od Amazonu. Britský herec Ben Daniels ztvár­nil ved­lej­ší role jak v Nadaci, tak v Interview s upí­rem a obje­vu­je se i v dal­ším vel­kém fan­ta­sy seri­á­lu spo­leč­nos­ti Amazon, v Pánu prs­te­nů.

Datum pre­mi­é­ry tře­tí série Nadace neby­lo potvr­ze­no, ale pokud bude post­pro­duk­ce pro­bí­hat podob­ně jako u dru­hé série, moh­la by mít pre­mi­é­ru v polo­vi­ně roku 2024.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,45815 s | počet dotazů: 265 | paměť: 71932 KB. | 20.07.2024 - 21:17:55