Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Z jiného těsta - Jonah Hill a Eddie Murphy v nové komedii

Z jiného těsta - Jonah Hill a Eddie Murphy v nové komedii

Photo @ Netflix
Photo @ Netflix
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading...

Na Netflix dora­zi­la nová (tro­chu netra­dič­ní) roman­tic­ká kome­die Z jiné­ho těs­ta (ang­lic­ky You People), kte­rou jako svůj celo­ve­čer­ní debut zre­ží­ro­val reži­sér a sce­náris­ta Kenya Barris, tvůr­ce seri­á­lu Black-ish či sce­náris­ta kri­mi kome­die Shaft se Samuelem L. Jacksonem. V hlav­ní roli se obje­vu­je Jonah Hill, kte­rý záro­veň spo­lu s Barrisem sní­mek napsal. Obsazení dopl­ňu­jí kome­di­ál­ní legen­da Eddie Murphy, Lauren London, Julia Louis-Dreyfus či David Duchovny zná­mý se seri­á­lu Akta X. V cen­t­ru fil­mu je roman­ce - Ezra (Jonah Hill) a Amira (Lauren London) se do sebe zami­lu­jí a chtě­jí se brát, ovšem zde při­chá­zí pro­blém. Ezra pochá­zí ze židov­ské rodi­ny, Amira zase z mus­lim­ské, a ačko­liv oni dva spo­lu samo­zřej­mě vychá­ze­jí výbor­ně, o jejich rodi­nách se to už říct nedá.

Obsazení je veli­ce nabi­té, a snad dle oče­ká­vá­ní je také zda­le­ka nej­lep­ší sou­čás­tí celé­ho fil­mu. Jonah Hill a Lauren London coby ústřed­ní dvo­ji­ce mají výbor­nou che­mii a jejich scé­ny jsou plné jis­ker a hře­ji­vé ener­gie. Bohužel jich ve fil­mu není mno­ho, v pod­sta­tě se dočká­me něja­kých dvou mon­tá­ží a pak pře­sko­čí­me o půl roku dopře­du. Přál bych si vidět více jejich vzta­hu, jak se utvá­řel a vyví­jel. Možná více pro­sto­ru dosta­nou jakož­to dvo­ji­ce prá­vě Jonah Hill a jeho nastá­va­jí­cí tchán Eddie Murphy, a jejich scé­ny pat­ří k tomu nej­lep­ší­mu, co film může nabíd­nout. Scénář dia­lo­gy totiž nejsou nějak sil­né, ale prá­vě díky komic­kým schop­nos­tem těch­to her­ců i tyto vesměs otře­pa­né a neo­ri­gi­nál­ní vtíp­ky a situ­a­ce vět­ši­nou poba­ví.

Kulturní střet mus­lim­ské afro-americké rodi­ny a židov­ské rodi­ny je pojat zábav­ně a při­ro­ze­ně z něj vychá­ze­jí vtip­né, až absurd­ní situ­a­ce. Jenže zde také nará­ží­me na prv­ní vel­ký pro­blém fil­mu - scé­nář. Film totiž věnu­je hroz­ně času prá­vě roz­dí­lům těch­to dvou kul­tur a spo­leč­nos­tí, což by nor­mál­ně neva­di­lo, ba nao­pak, jen­že kvů­li tomu je bohu­žel tro­chu upo­za­děn ten vztah dvou lidí, kvů­li kte­ré­mu se to všech­no děje. A pro­to­že mě jakož­to divá­ka nijak nepři­nu­tí, abych hlav­ním posta­vám fan­dil a přál jim, aby pře­káž­ky pře­ko­na­ly, tak mi vlast­ně moc nezá­le­ží ani na ničem ostat­ním. Navíc je od začát­ku jas­né, jak vše dopad­ne, tak­že všech­ny ty pře­káž­ky a pro­blémy a dra­ma půso­bí zce­la umě­le a vůbec ne nepře­ko­na­tel­ně. Film jako by se nemohl roz­hod­nout, čím chce vlast­ně být. Na roman­tic­kou kome­dii je v něm málo roman­ce, na spo­le­čen­ský komen­tář zase téma spo­leč­nos­ti pro­zkou­má­vá jen povr­cho­vě a vůbec nejde do hloub­ky. Všechno, co vidí­me zde, jsme již vidě­li někde jin­de. Příběh vlast­ně nena­bí­zí prak­tic­ky nic nové­ho, i když je mís­ty vtip­ný a má své svět­lé momen­ty.

Bohužel ani po tech­nic­ké strán­ce není film nijak kva­lit­ní. Má pros­tě ten Netflixovský vzhled - napros­to nud­ná a nená­pa­di­tá režie i kame­ra, neza­jí­ma­vé bar­vy, kvů­li sty­lu nato­če­ní sní­mek chví­le­mi půso­bí spí­še jako sit­com. Navíc i střih výraz­ně pokul­há­vá - v jed­né pasá­ži hra­je Jonah Hill bas­ket­bal a má v tom být veli­ce dob­rý, ale kvů­li zmate­né­mu stři­hu a rádo­by moder­ním pře­cho­dům to vlast­ně vůbec nevi­dí­me a tak nám nezbý­vá než věřit reak­cím ostat­ních postav.

Z jiné­ho těs­ta dis­po­nu­je skvě­lým obsa­ze­ním, ale nedo­ká­že jej vyu­žít. Scenáristé se zřej­mě nemoh­li roz­hod­nout, co za film chtě­jí napsat, a tak se sní­mek pohy­bu­je někde mezi roman­tic­kou kome­dií a fil­mem o kul­tur­ní diver­zi­tě, jen­že ani jed­no z témat nedo­ká­že napl­no vyu­žít a tak je výsled­kem nemast­ný nesla­ný mix vše­ho mož­né­ho bez zapa­ma­to­va­tel­ných postav či scén. Není navíc ani moc dob­ře zre­ží­ro­ván či nato­čen, a tak vlast­ně zce­la závi­sí na cha­risma­tu her­ců. Těsto zde sice jiné než u jiných roman­tic­kých kome­dií je, bohu­žel tvůr­ci z něj nedo­ká­za­li ukuchtit nic moc dob­ré­ho.

45 %


Podívejte se na hodnocení Z jiného těsta na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,15947 s | počet dotazů: 268 | paměť: 72136 KB. | 18.04.2024 - 18:28:32