Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Z jiného těsta: Komedie Netflixu o střetu kultur vychází ze srdce

Z jiného těsta: Komedie Netflixu o střetu kultur vychází ze srdce

Foto: Netflix
Foto: Netflix
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Mezirasový pár se sna­ží navá­zat kon­takt s rodi­na­mi toho dru­hé­ho v nové roman­tic­ké kome­dii Z jiné­ho těs­ta, kte­rá se nyní vysí­lá na Netflixu. Díky upřím­ně pro­cí­tě­né­mu podá­ní tvůr­ky­ně seri­á­lu Black-ish Kenyi Barrisové a vítěz­ným výko­nům Jonaha Hilla a Lauren Londonové je ten­to sní­mek mno­hem lep­ší, než by se moh­lo zdát z jeho smí­še­né­ho při­je­tí.

Hill podá­vá jeden ze svých dosud neje­pič­těj­ších výko­nů v roli Ezry Cohena, losan­ge­les­ké­ho žida, kte­rý s nej­lep­ším kama­rá­dem Moem (Sam Jay) mode­ru­je pod­cast o „kul­tu­ře“. London je Amira Mohammed, čer­noš­ská mus­lim­ka, kte­rá žije v Baldwin Hills a pra­cu­je jako kos­tým­ní návr­hář­ka. Seznámí se spo­lu, když si Ezra omy­lem sple­te Amiřino auto se svým Uberem, a brzy si pad­nou do oka.

Když to však začne být váž­né, začne to být i pro­ble­ma­tic­ké: kvů­li roz­díl­né­mu pro­stře­dí, z něhož tyto posta­vy pochá­ze­jí, se dlou­ho­do­bý vztah zdá být neu­dr­ži­tel­ný. Amira se setká­vá s Ezrovými rodi­či Arnoldem (David Duchovny) a Shelley (Julia Louis-Dreyfus), kte­ří nave­nek půso­bí dob­ře, ale vystu­pu­jí pový­še­ně.

Ezra má mezi­tím plné ruce prá­ce s Amirinými rodi­či Fatimou (Nia Long) a Akbarem (Eddie Murphy); zdá se, že zejmé­na Akbar dělá vše pro to, aby vztah své dce­ry sabo­to­val, a la posta­va Roberta De Nira ve fil­mu Seznamte se, rodi­če. Představa, že jeho posta­va je hor­li­vým stou­pen­cem Louise Farrakhana, je bizar­ní vol­bou, kte­rou film obrat­ně obchá­zí stej­ným způ­so­bem, jakým by to bylo mož­né v reál­ném svě­tě.

Jste lidé je nej­lep­ší, když se sou­stře­dí na vztah Ezry a Amiry, dvou plně rea­li­zo­va­ných postav, kte­rým oprav­du fan­dí­me. Po deva­de­sát pro­cent fil­mu půso­bí vze­stu­py a pády jejich ces­ty oprav­do­vě a reži­sér Barris (kte­rý spo­leč­ně s Hillem napsal scé­nář) při­stu­pu­je k raso­vým aspek­tům pří­bě­hu s upřím­nos­tí, kte­rá půso­bí upřím­ně a reál­ně.

Jen v samot­ném závě­ru se obje­ví umě­lý holly­wo­od­ský nádech ve sna­ze vnést do vyvr­cho­le­ní umě­le vytvo­ře­né dra­ma, kte­ré by při­da­lo na váž­nos­ti.

V hlav­ních rolích exce­lu­jí Hill i London, ačko­li výbor­né ved­lej­ší herec­ké obsa­ze­ní je čas­to redu­ko­vá­no na dvoj­roz­měr­né ste­re­o­ty­py. Zejména Louis-Dreyfussová vyza­řu­je pří­liš mno­ho inte­li­gen­ce na to, aby byla pře­svěd­či­vá jako namyš­le­ná Karen trha­jí­cí čer­noškám paru­ky, zatím­co Duchovny ustu­pu­je do poza­dí s cha­rak­te­ri­za­cí jed­no­ho vti­pu (je vel­kým fanouš­kem Xzibita).

K pro­stře­dí L. A. se v Z jiné­ho těs­ta obje­vu­jí zná­mé tvá­ře v těch nejmen­ších rolích: Elliot Gould, Richard Benjamin a Rhea Perlman se obje­ví jako čle­no­vé Cohenovy roz­vět­ve­né rodi­ny, zatím­co zná­mé tvá­ře jako Anthony Anderson, Rob Huebel a Matt Walsh se obje­ví v epi­zod­ních rolích v jed­né scé­ně. Mike Epps se krát­ce obje­ví jako Akbarův bra­tr a koneč­ně posta­vu polid­ští, když si rýp­ne do její stro­hé osob­nos­ti.

Režisér Barris a kame­ra­man Mark Doering-Powell ve fil­mu Z jiné­ho těs­ta pro­ka­zu­jí sil­nou kon­t­ro­lu nad vizu­ál­ní pale­tou a díky někte­rým netra­dič­ním loka­cím a půso­bi­vým foto­gra­fi­ím z dro­nu uka­zu­jí vizi Los Angeles, kte­rou běž­ně nevi­dí­me. Výrazně vyni­ka­jí také kos­týmy, při­čemž Hillovo stree­to­vé oble­če­ní je pro hlav­ní­ho hrdi­nu neob­vyklou a při­taž­li­vou vol­bou.

V Z jiné­ho těs­ta je cítit dob­ře zapa­ma­to­va­tel­ná auten­ti­ci­ta, díky níž je film při­taž­li­věj­ší než holly­wo­od­ská aktu­a­li­za­ce Hádej, kdo při­jde na veče­ři, za kte­rou by se mohl zpo­čát­ku vydá­vat. Až na pár vypra­věč­ských pře­šla­pů v samot­ném závě­ru je to vítěz.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový
Podívejte se na hodnocení Z jiného těsta na Kinoboxu.

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,18428 s | počet dotazů: 258 | paměť: 71882 KB. | 02.03.2024 - 23:54:35