Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Zloba - Královna černé magie - na Blu-ray

Zloba - Královna černé magie - na Blu-ray

ZlobaVelke1
ZlobaVelke1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Každý asi zná Šípkovou Růženku. Její pří­běh je veli­ce kla­sic­ký. V letoš­ním roce napadlo pro­du­cen­ty od Disneye nato­čit i pří­běh o jejím úhlav­ním nepří­te­li, zlé krá­lov­ně Zlobě.

ZlobaVelke

Pro Zlobu zvo­li­li hereč­ku s nej­bliž­ší podo­bou ani­mo­va­né ver­ze a pro Růženku vybra­li jed­nu z talen­to­va­ných mla­dých here­ček. Na duu  Angelina Jolie a Elle Fanning celý film sto­jí a samo­zřej­mě padá. Ale Blu-ray není od toho, aby se recen­zo­val film. Naše recen­ze byla už 30. květ­na a tak oci­tu­ji její posled­ní odsta­vec.

„Celkově si film drží val­čí­ko­vé tem­po, kte­ré je občas pře­ru­še­né bojo­vý­mi scé­na­mi. Napětí však nepře­sa­hu­je míru, kte­rou sne­se dítě před­škol­ní­ho věku. Pro rodi­ny s dět­mi nabí­zí film zába­vu, kte­rá neu­ra­zí a může se stát pod­ně­tem k vyprá­vě­ní pohád­ky O Šípkové Růžence v původ­ní ver­zi.“

První ver­ze Blu-ray vyšla 15.10. A před Vánočními svát­ky vyjde její ree­di­ce. Recenzuji její prv­ní vydá­ní. Nebudu podrob­ně­ji roze­bí­rat obraz ani zvuk. Obraz i zvuk jsou doko­na­lé, divák si veli­ce vychut­ná video i audio. Nejen i v ori­gi­nál ver­zi, co šel v kinech, ale i dabin­gu, kte­rý film neka­zí. Za čes­kým dabin­gem sto­jí nej­zná­měj­ší dabin­go­vý reži­sér dět­ských fil­mů Zdeněk Štěpán. Jak se oče­ká­va­lo, tak na hlav­ní hvězdu Angelina Jolie byla vybrá­na její dvor­ní dabér­ka Regina Řandová. Plus ostat­ní čeští her­ci, kte­ří mají podob­né hla­sy ame­ric­kým pro­tějškům. Jako je tře­ba David Novotný, Petr Pelzer a dal­ší.

Co bychom měli čekat o kra­bič­ce o jed­nom nosi­či? Film a bonu­sy? Ano i bonu­sy. Jedná se ale pou­ze o šest krát­kých bonu­sů, kte­ré lehce uka­zu­jí poza­dí výro­by fil­mu. Bohužel už ne nic dal­ší­ho.

Pokud ale chce­te své děti pou­čit o tom, že ne všech­no je dob­ré a že exis­tu­je i něja­ké to zlo, neza­po­meň­te i při­po­me­nout i to, že je to film z dru­hé stra­ny dob­ra. Tak si Zlobu kup­te.

Jako vánoč­ní pohád­ku malým dětem bych to sice nekou­pil, je v tom hod­ně stra­ši­del­ných oka­mži­ků, ale už odrost­lej­ší děti (puber­ťá­ci) se rádi podí­va­jí na Angeline Jolie a samo­zřej­mě na dív­ku v podob­ném věku jako jsou oni (Elle Fanning).

Jako novin­ka je sice Blu-ray fil­mu Zloba – Královna čer­né magie tro­chu draž­ší, přes 500 Kč, ale není důvod, abys­te nosič nekou­pi­li. Určitě bude co nejdří­ve v akcích a při­znej­me to, kdy­si byli novin­ky na Blu-ray i draž­ší. Nesmíme také zapo­me­nout na to, že i DVD stá­li před 10 let přes tisí­cov­ku.

Blu-ray k recen­zi posky­tl:

[adro­ta­te banner=„29“]

Můžete si jej rov­nou Koupit.

Bitrate

Bitrate

Screeny z Blu-ray

Screeny v ori­gi­nál roz­li­še­ní.


Podívejte se na hodnocení Zloba - Královna černé magie na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,22543 s | počet dotazů: 267 | paměť: 72339 KB. | 23.06.2024 - 02:36:09