Kritiky.cz > Články > 15. Festival francouzského filmu začíná již dnes, bude zahájen projekcí posledního filmu Clauda Millera

15. Festival francouzského filmu začíná již dnes, bude zahájen projekcí posledního filmu Clauda Millera

fff
fff
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Festival fran­couz­ské­ho fil­mu bude slav­nost­ně zahá­jen v praž­ském kině Lucerna ve čtvr­tek 22. lis­to­pa­du zvlášt­ním uve­de­ním fil­mu Thérèse Desqueyroux, kte­rý je posled­ním sním­kem fran­couz­ské­ho reži­sé­ra Clauda Millera. V hlav­ních rolích his­to­ric­ké­ho dra­ma­tu exce­lu­jí Audrey Tautou, Gilles Lellouche a Anaïs Demoustier. Festival pro­jek­cí toho­to sním­ku na slav­nost­ním zahá­je­ní vzdá poctu význam­né­mu tvůr­ci, kte­rý zemřel letos v dub­nu. Projekce fil­mu Thérèse Desqueyroux se pro veřej­nost koná 26. lis­to­pa­du ve 20.30 v kině Světozor.

Hlavní čás­tí pro­gra­mu fes­ti­va­lu je deset před­pre­mi­ér nových fran­couz­ských fil­mů. Diváci budou mít mož­nost vidět posled­ní film Michaela Hanekeho Láska, v němž exce­lu­jí Emmanuelle Riva a Jean-Louis Trintignant. Mnoha cena­mi ověn­če­ným sním­kem je dra­ma Ministr Pierra Schoellera, herec­ké iko­ny Pierre Richard, Guy Bedos, Géraldine Chaplin a Jane Fonda se sešly v kome­dii Stéphana Robelina Co kdy­bychom žili spo­leč­ně?. Festival před­sta­ví i novin­ku reži­sér­ky Marjane Satrapi Kuře na švest­kách, hra­nou adap­ta­ci její­ho komik­su s  her­ci Mathieu Amalricem a Mariou de Medeiros. Diváky oče­ká­va­ným fil­mem je sní­mek Holy Motors reži­sé­ra Leose Caraxe, v rodin­ném dra­ma­tu Proti vět­ru hra­jí Audrey Tautou a Benoit Magimel, Jean Reno v kome­dii z kuli­nář­ské­ho pro­stře­dí Oui, šéfe! před­sta­vu­je věhlas­né­ho šéf­ku­cha­ře, sní­mek Hašišbába vyprá­ví pří­běh důchod­ky­ně Paulette, kte­rá se roz­hod­la zbo­hat­nout své­ráz­ným způ­so­bem. Jak se vaří pre­zi­den­to­vi se dozví­me z fil­mu Z pre­zi­dent­ské kuchy­ně. Desátým titu­lem je roman­tic­ká kome­die Paříž-Manhattan se skvě­lou Alicí Taglioni v hlav­ní roli. Sekcí Pocta Alainu Resnaisovi fes­ti­val uctí stě­žej­ní­ho reži­sé­ra fran­couz­ské nové vlny Alaina Resnaise, při­po­me­ne také tvor­bu reži­sé­ra Leose Caraxe. O Cenu divá­ků se utka­jí titu­ly vybra­né čes­ký­mi fil­mo­vý­mi kri­ti­ky. Diváci nebu­dou ochu­ze­ni ani o Večer krát­kých fil­mů. Novinkou je pre­zen­ta­ce stu­dent­ských fil­mů v sek­ci FAMU v Cannes.

Také na 15. roč­ník Festivalu fran­couz­ské­ho fil­mu dora­zí dele­ga­ce tvůr­ců a fil­mo­vých pro­fe­si­o­ná­lů z Francie. Většina z nich osob­ně uve­de pro­jek­ce svých fil­mů. Francouzský reži­sér Stéphane Robelin v Praze před­sta­ví v čes­ké před­pre­mi­é­ře nový celo­ve­čer­ní  film Co kdy­bychom žili spo­leč­ně?. Projekci dal­ší před­pre­mi­é­ry, fil­mu Ministr, uve­de reži­sér, scé­náris­ta a herec Pierre Schoeller. Ministr obdr­žel hned něko­lik cen César 2012, a to za nej­lep­ší muž­ský herec­ký výkon ve ved­lej­ší roli, za nej­lep­ší scé­nář a nej­lep­ší zvuk a pyš­ní se také cenou z Cannes 2011, kde zís­kal cenu FIPRESCI.  Třetí před­pre­mi­é­rou, kte­rou do Prahy dopro­vo­dí její tvůr­ce, reži­sér Daniel Cohen, je kome­die z kuli­nář­ské­ho pro­stře­dí Oui, šéfe! s Jeanem Renem v hlav­ní roli. Snímek Z pre­zi­dent­ské kuchy­ně osob­ně uve­de reži­sér Christian Vincent. Film Kdybych nevy­hrál zla­tou pal­mu v Cannes ze sek­ce Výběr čes­ké kri­ti­ky pod­po­ří její reži­sér Renaud Cohen. Projekce svých sním­ků z divác­ky atrak­tiv­ní sek­ce Večer krát­kých fil­mů osob­ně uve­dou reži­sé­ři Sofia Babluani a Lewis-Martin Soucy.

Všechny fil­my jsou uvá­dě­ny v původ­ním zně­ní s čes­ký­mi titul­ky nebo s čes­kým dabin­gem.

Vstupné na fes­ti­va­lo­vé pro­jek­ce činí 90 Kč.

Oficiální inter­ne­to­vé strán­ky fes­ti­va­lu: www.festivalff.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,71460 s | počet dotazů: 264 | paměť: 72175 KB. | 18.05.2024 - 18:11:19