Kritiky.cz > Profily osob > Rozhovory > Alice Nellis - rozhovor k filmu Andělé všedního dne

Alice Nellis - rozhovor k filmu Andělé všedního dne

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Co bylo hlav­ním impul­zem k rea­li­za­ci úspěš­né nove­ly spi­so­va­te­le Michala Viewegha Andělé všed­ní­ho dne?

Zaujalo mě téma té kni­hy. Zjednodušeně řeče­no, člo­věk neví dne ani hodi­ny a kaž­dý den může být posled­ní. Teoreticky to sice víme, ale prak­tic­ky tak vět­ši­nou neži­je­me. A čas od času mi při­jde dob­ré si tohle při­po­me­nout.

Původně scé­nář Andělé všed­ní­ho dne psal Michal Viewegh sám, pod finál­ní ver­zí jste již pode­psá­na Vy, kam kon­krét­ně se posu­nul scé­nář opro­ti před­lo­ze?

Michal za mnou při­šel jako za dra­ma­tur­gem ješ­tě v době, kdy na scé­ná­ři pra­co­val on sám. Po jeho neho­dě jsme se dohod­li, že finál­ní podo­bu scé­ná­ře napíšu já - Michal věděl, jakým smě­rem se moje úva­hy o tom, kam bych chtě­la scé­nář posu­nout, ubí­ra­jí, tak­že mi dal vcel­ku vol­nou ruku. Každý jsme tro­chu jiný a mys­lím, že ta naše jinost se v daném posu­nu pro­je­ví. Ale tato kni­ha sama o sobě je v Michalově tvor­bě také zce­la oje­di­ně­lá a výji­meč­ná. Scénář je pros­tě tro­chu jiný vše­mi smě­ry.

Ve fil­mu se v hlav­ní roli před­sta­ví nere­ál­né bytos­ti - čtve­ři­ce andě­lů. Sledujeme posta­vy s lid­ský­mi vlast­nost­mi, kte­ří jsou vůči lidem chá­pa­ví, sou­cit­ní a s jedi­neč­ným humo­rem komen­tu­jí jejich počí­ná­ní. Nakolik bylo obtíž­né ztvár­nit posta­vy andě­lů ve fil­mu a zda jste se nepo­o­hléd­la pro inspi­ra­ci do svě­to­vé kine­ma­to­gra­fie (fil­my Nebe nad Berlínem, Město andě­lů)?

Tihle andě­lé jsou tro­chu jiní, než bys­te našli tře­ba v Nebi nad Berlínem nebo tře­ba ve Městě andě­lů. Myslím, že jsou mno­hem prag­ma­tič­těj­ší a méně naiv­ní. Pro mě je spíš než fil­my inspi­ra­ce to, co vidím kolem sebe nebo ve svých před­sta­vách. U andě­lů se člo­věk nemů­že až tak úpl­ně doslo­va inspi­ro­vat rea­li­tou (zase tolik jich osob­ně dob­ře neznám), ale to je na tom to pěk­né a nové. Může si je pros­tě vymys­let. Asi by byl tro­chu nud­né hle­dat je někde v jiných fil­mech.

Ve fil­mu se obje­ví sil­né herec­ké obsa­ze­ní - Vaši oblí­be­ní her­ci: Zuzana Bydžovská, Zuzana Kronerová, dále Bolek Polívka, Vojtěch Dyk, Ondřej Sokol, Vladimír Javorský, nao­pak nově jste při­zva­la ke spo­lu­prá­ci Mariána Labudu, Kláru Melíškovou, Václava Neužila a Elišku Křenkovou. Jak pro­bí­ha­lo herec­ké obsa­ze­ní a zda jste již při psa­ní scé­ná­ře mys­le­la na kon­krét­ní her­ce?

Herce obsa­zu­ji vždyc­ky stej­ně. Hledám tako­vé­ho, kte­rý mi pro danou roli při­jde nej­lep­ší a se kte­rým mám záro­veň chuť pra­co­vat. Je to vcel­ku jed­no­du­chý klíč. Složitější je to, že kaž­dý z dob­rých her­ců má spous­ty závaz­ků a i v pří­pa­dě, že roli chce hrát, není to vždy mož­né. Takže pak hle­dá­te dál. Většinu výše zmí­ně­ných her­ců jsem zna­la (nebo ale­spoň jejich prá­ci - jako tře­ba u Mariana Labudu). Václava Neužila jsem obsa­di­la, pro­to­že jsou ho měla na cas­tingu na jiný film a byl výbor­ný, i když zce­la jinak výbor­ný, než bylo ten­krát potře­ba. Asi nejdéle jsem hle­da­la Elišku Křenkovou, ta mi jako pře­kva­pe­ní dora­zi­la dru­hé kolo cas­tingu. Asi po třech větách, kte­ré z ní vylez­ly, jsem řek­la, že ji chci.

Jak jste pra­co­va­la s ústřed­ní tro­ji­cí (Zuzana Bydžovská, Bolek Polívka a Klára Melíšková), jak vypa­da­ly herec­ké zkouš­ky před natá­če­ním a zda byl na pla­ce pro­stor pro impro­vi­za­ci?

Já s her­ci, a obzvláš­tě s her­ci tak zku­še­ný­mi jako jsou tito, zase tolik kon­krét­ně nezkou­ším, spíš si s nimi o posta­vách poví­dám. Mluvíme o tom, co asi před­chá­ze­lo daným scé­nám. Jaký byl jejich život. Proč se asi cho­va­jí tak, jak se cho­va­jí. Snažíme se spo­lu hle­dat něja­ké para­le­ly, kte­ré zná­me a chá­pe­me. Což je důle­ži­té hlav­ně u rolí, kte­ré jsou výraz­ně kon­trast­ní k vlast­ní osob­nos­ti her­ce. U kaž­dé, byť sebe­po­div­něj­ší nebo sebe­z­á­por­něj­ší role, chci po her­ci, aby se posta­vu sna­žil obhá­jit. Aby v sobě našel moti­vy a mož­nou his­to­rii, kte­rá by mu emo­tiv­ně a tře­ba i logic­ky daný čin nebo postoj nebo emo­ci vysvět­li­la a pod­lo­ži­la. Chci, aby v sobě našli MOŽNOST té či oné vol­by, i když jako on sám by se jí nikdy nedo­pus­ti­li.

Ke zkou­še­ní kon­krét­ních scén vět­ši­nou dochá­zí až na dané loka­ci. Před zkou­še­ním samot­ným si s her­ci - ide­ál­ně někde mimo plac, abychom tam moc nepře­ká­že­li - pro­mlu­ví­me. Sedneme si kolem sto­lu, pro­jde­me si tex­ty a pak si pro­jde­me celou scé­nu v kon­krét­ním pro­sto­ru, upra­ví­me ji, chví­li zkou­ší­me. Potom začne­me točit. Takže ji zase roze­be­re­me. A já to pak jako puzzle sklá­dám ve střiž­ně dohro­ma­dy.

Komorní sní­mek se dotý­ká i gene­rač­ní­ho kon­flik­tu - rodi­če a děti (Zuzana Bydžovská, Bolek Polívka a jejich syn Ondřej Sokol, Zuzana Kronerová a její syn Václav Neužil), jak tuto lin­ku ve fil­mu vní­má­te Vy osob­ně jako rodič?

Jako něco, co mě v té těž­ší podo­bě ješ­tě čeká. Vztah s malý­mi dět­mi je jed­no­du­chý a pří­mo­ča­rý. Vztah dítě­te k rodi­či, tím míním vztah k mým rodi­čům, je opět jed­no­duš­ší o to, že si člo­věk tolik věcí asi nevy­čí­tá, pro­to­že když se vztah zaklá­dal, byl ješ­tě dítě a tak úpl­ně to ovliv­nit nemohl. Vztah rodič-dítě mi při­jde z téhle smě­si­ce neslo­ži­těj­ší. Vím, že mě čeká a tak se ten­to feno­mén sna­žím zkou­mat.

Šlo o tech­nic­ky nároč­né natá­če­ní, kolik jste měli natá­če­cích dnů a zda je toče­ní v sou­čas­né Praze pro fil­ma­ře výhod­né?

Bylo to tech­nic­ky nároč­né natá­če­ní. S kame­rou se hod­ně lezlo po výš­kách, léta­lo a exte­ri­é­ry na ruš­ných nusel­ských uli­cích byly řek­ně­me nároč­né. Ale lidi, kte­ří na se fil­mu sešli, byli výbor­ní. Takže tenhle pocit urči­tě vítě­zí. Jinak natá­če­cích dnů bylo něco kolem pět­a­tři­ce­ti a výhod­nost či nevý­hod­nost natá­če­ní v Praze, ať zhod­no­tí pro­du­cent. Já radě­ji točím v pří­ro­dě, tolik se tam neprá­ší.

Proč jste si zvo­li­li pro natá­če­ní praž­skou čtvrť Nusle?

Pražské Nusle jsou čtvrť, kde Michal žije a také se tam děj kni­hy odví­jí. Neviděla jsem žád­ný důvod proč ten­to fakt měnit. Nusle mají vizu­ál­ní kouz­lo, kte­ré není jed­no­stran­né a pro daný pří­běh je důle­ži­té stej­ně jako cha­rak­ter někte­ré z postav.

Ve fil­mu jste v rám­ci obra­zo­vé kon­cep­ce pou­ži­li netra­dič­ní stop-záběry, proč?

Andělé jsou nad­při­ro­ze­né bytos­ti a tak děla­jí nad­při­ro­ze­né věci a ty bez tri­ků nato­čit nejdou. Nebo ale­spoň já to neu­mím.

Producentem fil­mu je Rudolf Biermann, kte­rý má na svém kon­tě i ostat­ní adap­ta­ce Michala Viewegha, ale i Vaše kome­die (Perfect Days a Revival), v čem Vám spo­lu­prá­ce vyho­vu­je? A kdo byl hlav­ním ini­ci­á­to­rem k zfil­mo­vá­ní dal­ší­ho Viewegha?

Byl to Rudo, kdo za mnou při­šel. Měli jsme za sebou Revival a já jsem mu nejdřív slí­bi­la pomoc na scé­ná­ři. To, jak se to vyví­je­lo dál, je už spíš sle­dem náhod. S Rudolfem pra­cu­ji moc ráda. Většinou vám řek­ne, co si oprav­du mys­lí, a domlu­vy s ním jsou jas­né a jed­no­du­ché.

Jaká hud­ba zazní ve fil­mu?

Je to hud­ba slo­ven­ské­ho skla­da­te­le Michala Novinského. A je krás­ná.

Andělé nabí­zí ve fil­mu pro pozem­ské bytos­ti „recept na život“, jaký je ten Váš?

Musím se při­znat, že jsem si nevšimla, že by se kte­rý­ko­liv z daných andě­lů sna­žil něko­mu něco zásad­ní­ho radit, oni to tihle andě­lé dokon­ce nesmí dělat. Je prav­da, že v jed­nom momen­tě se Vojtěch Dyk tro­chu rozohní a udě­lá Zuzaně Kronerové před­náš­ku o živo­tě a odpuš­tě­ní, ale tomu bych recept asi neří­ka­la. Já sama urči­tě žád­ný recept na život nemám. Ale mám jeden báječ­ný na výbor­nou dýňo­vou polév­ku, ta může život výraz­ně vylep­šit.

Pokud bys­te měla divá­ky nalá­kat do kina, Andělé všed­ní­ho dne jsou Vašim sed­mým sním­kem, na co se pub­li­kum může těšit?

Na to, že Vladimír Javorský má krás­ně oran­žo­vé ponož­ky a mno­ho podob­ných, inten­ziv­ních zážit­ků…


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Finále Plzeň s pestrou nabídkou nových filmů začíná už 23.919. září 2022 Finále Plzeň s pestrou nabídkou nových filmů začíná už 23.9 Festival Finále Plzeň je každoroční oslavou českého filmu, letos se uskuteční od 23. do 28. září. Šestidenní národní přehlídka filmové, dokumentární, televizní, internetové […] Posted in Filmy
  • Pustina - 100 %12. prosince 2016 Pustina - 100 % Tak už jsem viděl poslední díl Pustiny. No celá režisérská elita by se mohla zakopat, když nemá za sebou podporu amerických producentů, tak prostě patří k filmovému podprůměrů. Ivan […] Posted in TV Recenze
  • Alice Nellis21. října 2016 Alice Nellis Alice Nellis je etablovanou českou režisérkou, jejíž oceněné filmy si získaly uznání kritiky i diváků. Vystudovala anglistiku a amerikanistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a […] Posted in Profily osob
  • Pustina - 75 %19. října 2016 Pustina - 75 % Pustina může být území, kde nikdo nežije, ale takové jméno má u nás i několik obcí nebo jejich místních částí, kde lidé žijí. Obec Pustina ve filmu režiséra Ivana Zachariáše není umístěna […] Posted in TV Recenze
  • ALICE NELLIS (1971)26. září 2014 ALICE NELLIS (1971) Alice Nellis se narodila v Českých Budějovicích. Absolvovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor anglistika a amerikanistika. Živila se jako překladatelka a hudebnice. […] Posted in Profily osob
  • Andělé všedního dne - O FILMU25. září 2014 Andělé všedního dne - O FILMU Film Alice Nellis podle scénáře a stejnojmenné předlohy Michala Viewegha Andělé všedního dne. Sledujeme originální příběh, v němž pomyslné andělské perutě nosí Marián Labuda, Vojtěch Dyk, […] Posted in Filmové premiéry
  • Nevinné lži II.27. srpna 2014 Nevinné lži II. Na podzim se začnou v České televizi vysílat další díly úspěšné minisérie Nevinné lži, vysílací čas bude v neděli ve 20 hodin, první díl se bude odvysílán 7. září. První série se […] Posted in Články
  • Nevinné lži – video z tiskové konference27. srpna 2014 Nevinné lži – video z tiskové konference https://www.youtube.com/watch?v=x8bBZiWUZno Posted in Články
  • Nevinné lži - fotky z tiskové konference27. srpna 2014 Nevinné lži - fotky z tiskové konference Fotky ve větším rozlišení najdete na webu 10Mpix.cz Posted in Články
  • ALICE NELLIS18. září 2012 ALICE NELLIS Alice Nellis vystudovala scenáristiku na FAMU. Než začala studovat Anglickou a Americkou literaturu tak se živila jako flétnistka. Též byla webová designérka na Ministerstvu zahraničních […] Posted in Profily osob

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,45731 s | počet dotazů: 255 | paměť: 72365 KB. | 25.04.2024 - 12:40:27