Kritiky.cz >

Finále Plzeň s pestrou nabídkou nových filmů začíná už 23.9

Festival Finále Plzeň je kaž­do­roč­ní osla­vou čes­ké­ho fil­mu, letos se usku­teč­ní od 23. do 28. září. Šestidenní národ­ní pře­hlíd­ka fil­mo­vé, doku­men­tár­ní, tele­viz­ní, inter­ne­to­vé a stu­dent­ské tvor­by nabíd­ne celou řadu před­pre­mi­ér a pre­mi­ér oče­ká­va­ných... Read more »

Pustina - 100 %

Tak už jsem viděl posled­ní díl Pustiny. No celá reži­sér­ská eli­ta by se moh­la zako­pat, když nemá za sebou pod­po­ru ame­ric­kých pro­du­cen­tů, tak pros­tě pat­ří k fil­mo­vé­mu pod­prů­mě­rů. Ivan Zachariáš... Read more »

Alice Nellis

Alice Nellis je etablo­va­nou čes­kou reži­sér­kou, jejíž oce­ně­né fil­my si zís­ka­ly uzná­ní kri­ti­ky i divá­ků. Vystudovala ang­lis­ti­ku a ame­ri­ka­nis­ti­ku na Filozofické fakul­tě Univerzity Karlovy a násled­ně sce­náris­ti­ku na FAMU. Je také úspěš­nou... Read more »

Pustina - 75 %

Pustina může být úze­mí, kde nikdo neži­je, ale tako­vé jmé­no má u nás i něko­lik obcí nebo jejich míst­ních čás­tí, kde lidé žijí. Obec Pustina ve fil­mu reži­sé­ra Ivana Zachariáše není... Read more »

Alice Nellis - rozhovor k filmu Andělé všedního dne

Read more »

ALICE NELLIS (1971)

Alice Nellis se naro­di­la v Českých Budějovicích. Absolvovala Filozofickou fakul­tu Univerzity Karlovy v Praze, obor ang­lis­ti­ka a ame­ri­ka­nis­ti­ka. Živila se jako pře­kla­da­tel­ka a hudeb­ni­ce. Rovněž zača­la stu­do­vat praž­skou FAMU, obor sce­náris­ti­ka a dra­ma­tur­gie, kte­rou... Read more »

Andělé všedního dne - O FILMU

Film Alice Nellis pod­le scé­ná­ře a stej­no­jmen­né před­lo­hy Michala Viewegha Andělé všed­ní­ho dne. Sledujeme ori­gi­nál­ní pří­běh, v němž pomy­sl­né anděl­ské peru­tě nosí Marián Labuda, Vojtěch Dyk, Eliška Křenková a Vladimír Javorský. Tihle... Read more »

Nevinné lži II.

Na pod­zim se začnou v České tele­vi­zi vysí­lat dal­ší díly úspěš­né mini­sé­rie Nevinné lži, vysí­la­cí čas bude v nedě­li ve 20 hodin, prv­ní díl se bude odvy­sí­lán 7. září. První série se... Read more »

Nevinné lži – video z tiskové konference

Read more »

Nevinné lži - fotky z tiskové konference

Read more »

ALICE NELLIS

Alice Nellis vystu­do­va­la sce­náris­ti­ku na FAMU. Než zača­la stu­do­vat Anglickou a Americkou lite­ra­tu­ru tak se živi­la jako flét­nist­ka. Též byla webo­vá desig­nér­ka na Ministerstvu zahra­nič­ních věcí, dále pak uči­tel­ka, hereč­ka,... Read more »
Stránka načtena za 2,43411 s | počet dotazů: 199 | paměť: 47708 KB. | 13.06.2024 - 23:14:20