Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Tlumočnice - poslední film Sydney Pollacka

Tlumočnice - poslední film Sydney Pollacka

Tlumoc
Tlumoc
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Silvia Broom (Nicole Kidman coby tlu­moč­ni­ce v OSN) měla jed­nu výho­du (nebo nevý­ho­du?): jako dítě žila v Africe, v jed­nom malém kme­ni. Jen díky tomu moh­la rozu­mět náhod­ně zaslech­nu­té­mu roz­ho­vo­ru, jehož akté­ři plá­no­va­li vraž­du pre­zi­den­ta fik­tiv­ní afric­ké země Matobo.


Zuwanie, fik­tiv­ní pre­zi­dent fik­tiv­ní afric­ké země Matobo, se chys­tá na pro­jev před Valným shro­máž­dě­ním OSN a je v ohro­že­ní živo­ta. Za to, že se o celé udá­los­ti poli­cie dozví, může prá­vě Silvie Broom. Jednoho dne se vra­cí do budo­vy OSN vyzved­nout si svo­je věci, když náho­du zaslech­ne plá­ny dvou lidí v jazy­ce Kú.

Silvia se po urči­tém váhá­ní roz­hod­ne svě­řit se s celou zále­ži­tos­tí poli­cii. Sean Penn v roli vyšet­řo­va­te­le Tobina Kellera jí samo­zřej­mě na začát­ku nevě­ří. Ne snad že by kon­tro­verz­ní pre­zi­dent Zuwanie neměl žád­né nepřá­te­le, ba dokon­ce nao­pak díky etnic­kým čistkám, kte­ré ve své zemi pro­vá­dí, ale spíš pro­to, že jazyk Kú není prá­vě hoj­ně pou­ží­va­ným a že ho zaslech­ne prá­vě jeden z něko­li­ka málo lidí, kte­ří mu rozu­mě­jí, lze brát za vel­kou náho­du.

O auten­tič­nos­ti hroz­by však Tobina pře­svěd­čí něko­lik „náhod“, po kte­rých již nechá Silvii stře­žit. Měla samo­zřej­mě tu smůlu, že ji poten­ci­ál­ní vrah ve svět­le zahléd­ne, kdež­to ona jeho ve vel­kém tma­vém sále ne.

Pollack postup­ně stup­ňu­je napě­tí a postup­ně odkrý­vá Silviina tajem­ství. Ukáže se, že i ona by moh­la být do celé akce zaple­te­na a moh­la by mít motiv, proč pre­zi­den­ta odstra­nit. Scénář nabíd­ne i na kon­ci pár lehce pře­kva­pi­vých odha­le­ní, i když slo­vo pře­kva­pi­vý není v tom­to pří­pa­dě tak úpl­ně na mís­tě, pro­to­že podob­né pře­kva­pe­ní pros­tě čeká­te. Z hle­dis­ka děje nejde o totál­ní obra­ty.


Film Tlumočnice je dob­ře odve­de­né dílo, jehož sle­do­vá­ní by vás nemě­lo ura­zit. I přes pár klišé, kte­ré byly v závě­ru do pří­bě­hu vpa­šo­vá­ny (bez sko­ro­lás­ky hlav­ních dvou hrdi­nů bych se oprav­du obe­šel). Jako obvykle u podob­ných fil­mů říkám: žád­né zásad­ní posel­ství si z toho­to fil­mu neod­ne­se­te, ale pro zába­vu na jeden večer se jed­ná o dobrou vol­bu.


Photo © Universal Pictures


Podívejte se na hodnocení Tlumočnice na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,62437 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71692 KB. | 14.07.2024 - 19:16:41