Kritiky.cz > Recenze knih > Atlasova vzpoura

Atlasova vzpoura

Rand
Rand
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

„Identifikujte domi­nant­ní filo­so­fii ve spo­leč­nos­ti a může­te před­ví­dat její budouc­nost.“

Ayn Rand

Jen pří­liš dlou­hý spo­le­čen­ský román nebo pre­dik­ce, kte­rá se napl­ňu­je?

Filmové plát­no a vlast­ně i lite­ra­tu­ra už nabíd­ly sluš­ný počet ver­zí ame­ric­ké budouc­nos­ti. Většinou nedo­padla moc dob­ře. Obvykle to měly na svě­do­mí pří­rod­ní kata­stro­fy, dino­sau­ři a nestvů­ry nej­růz­něj­ší­ho dru­hu. Velmi čas­to ale Amerika dopla­ti­la na vlast­ní akce. Buď se pro­ti ní spi­kl někdo, komu ukradla vyná­lez, zabi­la rodi­nu a podob­ně. Scénáře byly cel­kem podob­né, jen nástro­je a pro­ve­de­ní se liši­ly kni­hu od kni­hy nebo film od fil­mu.

Atlasova vzpou­ra (v ori­gi­ná­le Atlas Shrugged) pojed­ná­vá o Americe neda­le­ké budouc­nos­ti, ovšem její nástro­je i výsle­dek jsou dia­me­t­rál­ně odliš­né od vše­ho, co se tu zatím vyskyt­lo. Opus mag­num z pera Ayn Randové je thrille­rem. O dost mra­zi­věj­ším, než všech­ny před ní, pro­to­že se ten­to thriller v mno­ha prv­cích pře­su­nul z lite­rár­ní fabu­la­ce do lite­ra­tu­ry fak­tu. Je thrille­rem, ale thrille­rem poli­tic­kým, eko­no­mic­kým a filo­so­fic­kým.

Ačkoli kni­ha sama začí­ná otáz­kou „Kdo je John Galt?“ (kte­rá se sta­la jakým­si povzde­chem nad tím, kam civi­li­za­ce smě­řu­je), jako celek poklá­dá čte­ná­ři otáz­ku „Kdo posou­vá svět dál, kdo je jeho moto­rem?“

Nejen ji poklá­dá, ale posky­tu­je na ni poměr­ně přes­nou odpo­věď. Svět posou­va­jí dál jedin­ci, kte­ří se sna­ží něco doká­zat a také věcí dosa­hu­jí. Dosahují svých snů, pro­to­že si za nimi jdou. Nevymlouvají se na nepří­zeň osu­du, berou ji jako pře­káž­ku, kte­rou je potře­ba zdo­lat.

V Atlasově vzpou­ře se jed­ná o eli­tu lid­stva – prů­my­sl­ní­ky, vyná­lez­ce, uměl­ce, ban­ké­ře, filo­so­fy, pod­ni­ka­te­le. Ti, kte­ří jako řec­ký obr Atlas drží svět na svých rame­nou.

A co se sta­ne se spo­leč­nos­tí, když prá­vě tito lidé, tito jedin­ci, začnou jeden po dru­hém mizet. Bez zjev­né­ho důvo­du, bez roz­lou­če­ní, pros­tě z minu­ty na minu­tu se ztra­tí. Jakoby je někdo uná­šel. Jakoby je někdo sbí­ral. Po někte­rých z nich zůsta­ne jen cedul­ka s otáz­kou „Kdo je John Galt?“ pří­pad­ně odpo­ví tou­to otáz­kou na otáz­ku, proč kon­čí ve své pro­fe­si.

Ale proč by tato sku­pi­na lidí najed­nou mize­la či odchá­ze­la? Musí k tomu pře­ce mít něja­ký důvod, proč nechat beze slo­va roz­lou­če­ní všech­no za sebou a ode­jít jen s tím, co mají zrov­na u sebe. Bez varo­vá­ní a beze sto­py.

 „Vláda si vez­me, coko­li chce, aniž by se pta­la na tvůj sou­hlas a zda­ní to, co ješ­tě nechá za sebou. Mám už jedi­nou věc, za kte­rou sto­jí za to bojo­vat. Svou mysl.“

Ken Dannager

Příčina leží v ros­tou­cím vli­vu stá­tu. V regu­la­cích a limi­tech, kte­ré jako popí­na­vá rost­li­na oba­lu­jí celou civi­li­za­ci. Je to pra­dáv­ný kon­flikt těch, kte­ří vytvá­ří a těch, kte­ří jen berou. Těch, kte­ří, ačko­li pra­vi­del­ně nero­zu­mí tomu, o čem roz­ho­du­jí, sedí ve vlád­ních křeslech a mají tvo­řit pra­vi­dla pro prů­my­sl či vzdě­lá­ní, aniž by tyto oblas­ti tře­ba kdy vidě­li v čin­nos­ti. Na dru­hé stra­ně jsou ti, jejichž cílem je sku­teč­né uspo­ko­jo­vá­ní potřeb svých i spo­leč­nos­ti. Ti, kte­ří si cení sami sebe i dru­hých a nepo­tře­bu­jí lidi ovlá­dat skr­ze nesmy­sl­ná naří­ze­ní. Nepotřebují je totiž ovlá­dat vůbec.

Co se ovšem sta­ne, když už je vliv stá­tu tak vel­ký, že ti tvo­ři­ví a osob­ně úspěš­ní jsou mu vydá­ni na pospas? Co dělat v momen­tě, kdy potře­bu­ji svo­le­ní stá­tu napros­to k čemu­ko­li a nevlád­nu již svo­bod­ně vlast­ním živo­tem a pra­cí?

„Říkáte, že pení­ze jsou koře­nem vše­ho zla? Zeptali jste se někdy, co je koře­nem peněz?“

Francisco D´anconia

V Atlasově vzpou­ře přes­ně tahle situ­a­ce nastá­vá. Je otáz­kou, jest­li svě­to­vá eli­ta odchá­zí dob­ro­vol­ně, nebo je někým při­nu­ce­na. Povahu celé­ho pro­ce­su zjis­tí čte­nář až v posled­ní tře­ti­ně kni­hy, kte­rá je roz­dě­le­na pod­le fází myš­len­ko­vé­ho dis­kur­su. Tedy teze, anti­te­ze a syn­té­zy. V tom­to pří­pa­dě „Rozpor nee­xis­tu­je“, „Buď a nebo“„A je A“. Každopádně je během děje krás­ně vidět, jak spo­leč­nost začí­ná stag­no­vat, respek­ti­ve jak ztrá­cí svůj motor, svůj pohyb a svůj vnitř­ní život. Ačkoli se před­sta­vi­te­lé vlád­ních insti­tu­cí zou­fa­le sna­ží udr­žet ji v cho­du, děla­jí to stá­le vět­ším počtem naří­ze­ní a vlád­ních direk­tiv, kte­ré ale s ničím nepo­hnou. Mluvením člo­věk rýži neu­va­ří, a poli­ti­ci nic moc jiné­ho než mlu­vit neu­mě­jí. Podle toho to taky vypa­dá.

Román byl sice vydán prv­ně roku 1957, ovšem jeho vize budouc­nos­ti spo­leč­nos­ti je mra­zi­vě přes­ná. Tomu také odpo­ví­dá stá­le ros­tou­cí obli­ba jak kni­hy samot­né, tak celé­ho díla spi­so­va­tel­ky a filo­so­f­ky Ayn Randové. Poté, co stá­le nová a nová vlád­ní opat­ře­ní zře­tel­ně nic neře­ší a jen při­dě­lá­va­jí dal­ší a dal­ší pro­blémy, nachá­zí ros­tou­cí počet lidí prá­vě zde přes­ný roz­bor pří­či­ny těch­to pro­blé­mů.

V USA jde o dru­hou nejčte­něj­ší kni­hu po Bibli. Autorka zasáh­la mili­o­ny čte­ná­řů nejen v Americe, ale již dese­ti­le­tí se šíří do celé­ho svě­ta. Její ohrom­nou devi­zou je také to, že romá­no­vou for­mou před­vá­dí výklad své filo­so­fie, tedy objek­ti­vis­mu. Pokud bychom ter­mín Bible pou­ži­li ve význa­mu vyčer­pá­va­jí­cí­ho manu­á­lu nebo mani­fes­tu, tak je Atlasova vzpou­ra bib­lí ate­is­mu, obha­jo­by čis­té­ho kapi­ta­lis­mu a kre­a­tiv­ních lidí, kte­ří se nesty­dí za svůj život a za své úspě­chy. A stej­ně tak jsou odpo­věd­ní za své chy­by a schop­ni je napra­vo­vat. Opět vlast­ní­mi sila­mi.

Základní šab­lo­na: román o stáv­ce lid­ské mys­li

Navíc:

 • opus mag­num filo­so­fie objek­ti­vis­mu
 • i více jak 50 let od prv­ní­ho vydá­ní stá­le oblí­be­ný a čte­ný
 • mno­ho odha­dů autor­ky včet­ně cel­ko­vé­ho námě­tu se bohu­žel vypl­ni­lo
 • kon­tro­verz­ní, ale vel­mi logic­ky posta­ve­ná filo­so­fie

Blog auto­ra: http://umenivyberu.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • John Wick 2 (2017) - 85% akčního baletu (action / thriller)7. září 2017 John Wick 2 (2017) - 85% akčního baletu (action / thriller) Bylo, nebylo.. za devatero řekami a horami.. áále pendrek! Víte vy co? Když se vám jasně řekne, abyste nenasírali furt "Džonyho Strašáka" Wicka, tak se asi moc dobře ví, proč se vám to […] Posted in Filmové recenze
 • Eva, la Venere selvaggia (1968)24. prosince 2012 Eva, la Venere selvaggia (1968) Šílený vědec chce za pomoci svých experimentů ovládnout celý svět. Žoldák Burt se po delší době vrací ke svým známým, kteří bydlí nedaleko Nairobi. Jeho hlavním důvodem však není […] Posted in Horory
 • Nahlédněte do reklamní branže!10. prosince 2018 Nahlédněte do reklamní branže! V předvánoční době je velmi aktuální téma nákupu a prodeje. Často se vracíte z obchodu obtěžkáni taškami a přemýšlíte, jak se mohlo stát, že jste nakoupili i to, o čem jste do dnešního dne […] Posted in Recenze knih
 • Vláďa vs Johy! Kdo vyhraje? | Survivor CZ&SK6. května 2022 Vláďa vs Johy! Kdo vyhraje? | Survivor CZ&SK Posted in Videa
 • Hra na oliheň (2021) (seriál)24. září 2021 Hra na oliheň (2021) (seriál) Hollywood je vyřízený, Korea Rulez!!Spojení Netflixu s Jížní Koreou je to nejlepší, co kdy koho napadlo a vznikla z toho opět parádní podívaná se všemi Korejskými parametry, rysy a […] Posted in Krátké recenze
 • Pečené batáty s vůní skořice5. srpna 2014 Pečené batáty s vůní skořice Sladké brambory jde připravit na více způsobů. Můžete z nich udělat batátovou kaši, jednoduše je uvařit, restovat... já mám nejraději, když je dám na hodinu do trouby, posypu je […] Posted in Domácí rady
 • Změna facebook stránky.1. července 2014 Změna facebook stránky. Od dnešního data máme novou facebook stránku. Přidejte si do svého sledování https://www.facebook.com/FilmCZ.info. Důvod nové stránky je jednoduchý. Rád bych začal novou facebook etapu. […] Posted in Články
 • Titulky k American Housewife S04E14 - A Very English Scandal30. března 2020 Titulky k American Housewife S04E14 - A Very English Scandal Na scéně se opět objevuje britský Greg a otravná sousedka Viv. Co mají ti dva společného? No přeci obrovské zaujetí trvalým dopadem normanského dobytí na vlámský lid. Oliver si svůj […] Posted in Titulky
 • Všichni svatí mafie (2021)6. října 2021 Všichni svatí mafie (2021) Jedno ze zklamání roku ?? !Film je prequelem ke kultovnímu seriálu Soprano Brothers, který jsem bohužel neviděl, ale doufal jsem, že film dokáže obstát samostatně a jelikož gangsterky rád […] Posted in Krátké recenze
 • Významné okamžiky23. února 2017 Významné okamžiky Nejmenší věc s významem je v životě cennější než největší věc bez něho. (C.G.Jung) Vzpomeňte si na dobu, která pro vás byla významná. Nepoužil jsem slovo příjemná nebo radostná, ale […] Posted in Domácí rady
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,16072 s | počet dotazů: 257 | paměť: 72280 KB. | 21.05.2024 - 21:57:38