Kritiky.cz > Recenze knih > Bee, Schenker: Nestárnoucí tělo. Jak udržet roky na uzdě v každém věku...

Bee, Schenker: Nestárnoucí tělo. Jak udržet roky na uzdě v každém věku...

14658250 10207594509204263 2031465260 n
14658250 10207594509204263 2031465260 n
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tohle není kni­ha o tom, jak vrá­tit čas nebo o tom, jak nepři­jí­mat stár­nu­tí. Není ani o lpě­ní na mlá­dí vyvo­la­né zou­fal­stvím. Tato kni­ha je o tom, že je v silách prak­tic­ky kaž­dé ženy navzdo­ry věku dosáh­nout plo­ché­ho bři­cha, pev­ných paží a posta­vy tři­cát­ni­ce. Nabízí vědec­ky pod­lo­že­né a funkč­ní postu­py pro ubrá­ní ply­nu na ces­tě ke stá­ří, nabí­zí stra­vo­va­cí postu­py a cvi­če­ní tak, jak je ješ­tě nikdo nese­sta­vil, tvr­dí ofi­ci­ál­ní text. No, tak se tomu pojď­me podí­vat na zou­bek. Řekla bych, že je to jed­na z nej­lep­ších knih na toto téma a to z něko­li­ka důvo­dů.

  1. Autorky nejsou žád­ná šla­cho­vi­tá vyžla­ta, ale na foto­gra­fi­ích uvi­dí­te, že jsou to oby­čej­né dob­ře udr­žo­va­né ženy, kte­ré vypa­da­jí zdra­vě. Mají nedo­stat­ky, o kte­rých v kni­ze mlu­ví a při­zná­va­jí, že tře­ba boj s plo­chým bři­chem už vzdá­va­jí. Nejde to – pros­tě v tomhle věku to už na pekáč buchet s něja­kým nor­mál­ním život­ním sty­lem nedo­táh­ne­te. Ale dá se s tím hod­ně dělat a v tom vám pora­dí.
  2. Obě jsou expert­ky na výži­vu a zdra­vý život­ní styl a pro­šly tedy růz­ný­mi mód­ní­mi tren­dy, kte­ré nevá­ha­jí kri­ti­zo­vat, podro­bo­vat svým ana­lý­zám a pou­ží­va­jí zdra­vý sel­ský rozum. Například mýtus sní­da­ní – samot­nou mne poté pře­kva­pi­lo, kolik žen v mém oko­lí nemá potře­bu sní­dat, pro­to­že s při­bý­va­jí­cím věkem to tělo tak začí­ná mít. A je to správ­ně.
  3. Autorky vychá­zí z toho, že se život­ním sty­lem při­způ­so­bu­je­me své­mu tělu, niko­liv abychom bičo­va­li tělo k nepři­mě­ře­ným náro­kům, jež jsou v žen­ských časo­pi­sech sta­vě­ny na dva­ce­ti­le­té ženy. O deset let poz­dě­ji už je žen­ské tělo napros­to jinak fun­gu­jí­cí.

Kniha obsa­hu­je jídel­níč­ky, cvi­čeb­ní pro­gram i nákup­ní líst­ky a recep­ty, přes­ně roze­psa­né cvi­če­ní, kte­ré chá­pe­te i z hle­dis­ka toho, co s vaším tělem dělá. Časté jsou dny odpo­čin­ku a také se tu tole­ru­je sem tam něja­ké to hře­še­ní dob­rý­mi hříš­ný­mi jíd­ly. Ale garan­tu­ji vám, že i ta „diet­ní“ jídél­ka jsou nesku­teč­ně dob­rá, jen je tře­ba dob­ře vybí­rat ingre­di­en­ce.

„Proti stár­nu­tí abso­lut­ně nic nena­mí­tám. Přežila jsem mrt­vi­ci a tak jsem nesko­na­le ráda za to, že stár­nu – k ubí­ha­jí­cím rokům necí­tím nic jiné­ho než vděč­nost. Stárnu – díky bohu!“
Sharon Stone

Ráda sem při­dám i ten­to citát z kni­hy, ačko­liv se může zdát troš­ku kýčo­vi­tý. Některé hereč­ky, kte­ré sem svý­mi slo­vy při­spě­ly mám oprav­du ráda, prá­vě pro­to, s jakou grá­cií stár­nou, či spí­še zra­jí. Gillian Anderson je snad čím star­ší, tím krás­něj­ší a roz­hod­ně z mého úhlu pohle­du při­spě­la k tomu, že se člo­věk rád zařa­dí po jejich bok, pro­to­že tyhle pro­blémy se čty­ři­cít­kou nebo pade­sát­kou na krku, máme všech­ny spo­leč­né. A už to není hon­ba za kul­tem mlá­dí, ale za pokor­ným při­je­tím toho, co je a ejhle – najed­nou se vyloup­ne ta při­ro­ze­ná krá­sa a hlav­ně postoj, kte­rý nám pak dá i chuť a elán se své­mu tělu při­způ­so­bit a dát mu i něco navíc – maxi­mál­ní mož­né zdra­ví.

Závěrem se dá říci, že kni­ha je oprav­du o tom, jak udr­žet roky na uzdě, ale musí­te pře­de­vším rozu­mět tomu, co na té uzdě máte - své­mu tělu, ale i své men­ta­li­tě, pro­to­že o psy­chic­kých pro­blé­mech při hub­nu­tí, při změ­ně život­ní­ho sty­lu - ach ta lenost je táááák obrov­ská a mls­nost k tomu! Jen si to před­stav­te! - se tu píše se sho­ví­va­vos­tí a vědo­mím, že obě autor­ky pros­tě hře­ší, dál hle­da­jí jiné ces­ty, ulé­va­jí se, ale potom se zase do vše­ho zakous­nou a když se podí­vá­te na jejich fot­ky v kni­ze, vidí­te, že jde o dvě nor­mál­ní, uvě­ři­tel­né ženy, kte­ré se sna­ží po letech pra­xe najít co nej­lé­pe fun­gu­jí­cí recept na zdra­vý střed­ní věk.

O autor­kách:

Peta Bee je repor­tér­kou v oblas­ti zdra­ví a cvi­če­ní. Píše pro The Times, Sunday Times a Irish Examiner. Je edi­tor­kou v Athletics WeeklyRunning Monthly. Díky své­mu vzdě­lá­ní ve spor­tov­ní vědě a výži­vě ráda ově­řu­je v pra­xi nej­no­věj­ší vědec­ké tren­dy. Její prá­ce zís­ka­la mno­ho cen, je dvoj­ná­sob­nou drži­tel­kou výroč­ní ceny pro novi­ná­ře na vol­né noze od Medical Journalist’s Association. Objevuje se čas­to v tele­vi­zi a rádiu a je autor­kou nebo spo­lua­tor­kou sed­mi knih včet­ně Fast Exercise, best­selle­ru z roku 2014, kte­rý napsa­la spo­leč­ně s Dr. Michaelem Mosleyem a The Ice Diet.

Dr. Sarah Schenker je regis­tro­va­nou výži­vo­vou porad­ky­ní v obo­ru výži­vy a akre­di­ta­cí pro pora­den­ství ve stra­vo­vá­ní spor­tov­ců. Je člen­kou British Dietetic Association, The Nutrition Society a The Association for Nutrition. Sarah byla při­spě­va­tel­kou do best­selle­ru Fast Diet Recipe Book a pra­vi­del­ně píše do novin a časo­pi­sů jako Daily Mail, Top Santé, Reveal a Glamour. Objevuje se v pořa­dech jako This Morning, Watchdog a na BBC rádiu. Také pra­co­va­la jak výži­vo­vý porad­ce pro něko­lik fot­ba­lo­vých klu­bů Premier League.

Vydalo nakla­da­tel­ství IFP Publishing, www.ifp-publishing.cz, 2016


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,55237 s | počet dotazů: 254 | paměť: 71540 KB. | 24.06.2024 - 03:11:10