Kritiky.cz > Horory > Reaping, The (2007)

Reaping, The (2007)

rp Reaping2C The 28200729.jpg
rp Reaping2C The 28200729.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Ztratila víru v boha, přes­to jí ven­ko­va­né poprosí o pomoc, pro­to­že jejich měs­teč­ko údaj­ně postih­ne deset egypt­ských ran. Pravda je ovšem mno­hem děsi­věj­ší...
Bývalá misi­o­nářka Katherine se před léty odvrá­ti­la od své víry v boha. Zapříčinila to tra­gic­ká smrt její rodi­ny v Súdánu a od té doby se sna­ží za pomo­cí vědy vyvrá­tit nábo­žen­skou pod­sta­tu v podo­bě „zázra­ků“ po celém svě­tě. Společně se svým kole­gou Benem je kon­tak­to­vá­na mla­dým uči­te­lem Dougem, kte­rý pochá­zí z ven­kov­ské­ho měs­teč­ka Haven. Místní řeka se zbar­vi­la do ruda a míst­ní oby­va­te­lé za to chtě­jí zlyn­čo­vat mla­dou nác­ti­le­tou dív­ku Loren, kte­rá měla údaj­ně na bře­hu řeky před pár dny zavraž­dit své­ho bra­t­ra. Obyvatelé měs­teč­ka dív­ku viní z toho, že svým činem na všech­ny při­vo­la­la deset egypt­ských (božích) ran. Skeptická Katherine se tedy vydá­vá s Benem na mís­to a vel­mi záhy se v ní začnou pro­bou­zet váž­né pochy­by. Ani se jí tak nevrá­ti­la víra v boha a stá­le pochy­bu­je o tom, že jde o boží trest, ale spí­še začne pood­ha­lo­vat hrůz­nou prav­du toho­to mís­ta…

Český název: Krvavá skli­zeň
Režie: Stephen Hopkins
Rok výro­by: 2007
Délka: 99 min
Země: USA
Hrají:
Hilary Swank...(Katherine)
Idris Elba...(Ben)
David Morrissey...(Doug)
AnnaSophia Robb...(Loren McConnell)
Stephen Rea...(otec Costigan)
...a dal­ší
Filmy s nábo­žen­skou téma­ti­kou mi nikdy zrov­na moc nepři­rost­li k srd­ci (jsem nevě­ří­cí), ale posled­ní dobou v nich začí­nám stá­le čas­tě­ji nalé­zat zalí­be­ní. Ovšem jen co se horo­ro­vé­ho žán­ru týče – na návštěvy kos­te­la a mod­le­ní rov­nou zapo­meň­te. Přece jenom mi někte­ré kous­ky doká­za­li nabíd­nout doce­la zají­ma­vý děj a i přes svou neli­bost jsem se nad tím doká­zal povznést a film si užít. Krvavá skli­zeň se může v kli­du zařa­dit mezi ně, přes­to­že jde o tro­chu roz­po­ru­pl­ný kou­sek. To ovšem v žád­ném pří­pa­dě nezna­me­ná, že by byl špat­ný!
Začátek mi při­po­mí­nal spí­še něja­kou detek­tiv­ku s nábo­žen­ským pod­tex­tem, ale postu­pem času se to doce­la roz­je­lo. Hlavně po pří­jez­du Hilary a její­ho par­ťá­ka ke krva­vé řece. Stephen Hopkins mi už něko­li­krát doká­zal, že umí vytvo­řit zají­ma­vou atmo­sfé­ru (něko­lik jeho fil­mů jsem už měl tu čest vidět) a ani ten­to­krát mě nezkla­mal. Zvláště pak v prv­ní polo­vi­ně fil­mu jsem se nechal dějem doslo­va pohl­tit a cel­kem jsem si to i uží­val. Na prv­ní pohled poklid­né měs­teč­ko začne být zne­na­dá­ní sužo­vá­no egypt­ský­mi rana­mi a zvláš­tě pasá­že s mrt­vý­mi žába­mi a napa­de­ným dobyt­kem (útok býka) jsem si doká­zal oprav­du vychut­nat.
Bohužel ke kon­ci fil­mu se dob­rý námět zvr­hl v men­ší pře­hlíd­ku nešťast­né­ho klišé. Digitální roj koby­lek i pře­hna­ný ohni­vý déšť z nebes mi při­šli doce­la k smí­chu. Vlastně posled­ní čtvrt­ho­di­na
zne­hod­no­ti­la v mých očích dosa­vad­ní děj a výraz­ně sní­ži­la cel­ko­vé hod­no­ce­ní. Krvavá skli­zeň je tak pro mne jen lep­ším prů­mě­rem, kte­rý měl slib­ný leč poma­lý roz­jezd, sviž­ný pro­stře­dek a doslo­va tra­gic­ký konec. Hilary Swank si však zaslou­ží uzná­ní, pro­to­že před­ved­la oprav­du solid­ní herec­ký výkon. To samé se však dá říci i o teh­dy začí­na­jí­cí mla­dé sleč­ně (AnnaSophia Robb), kte­rá jí vel­mi dob­ře sekun­do­va­la.
Hodnocení:
60%

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,35607 s | počet dotazů: 254 | paměť: 71782 KB. | 18.07.2024 - 15:31:46