Kritiky.cz > Recenze knih > Statek - Strhující příběh podle skutečných událostí

Statek - Strhující příběh podle skutečných událostí

Jörg Möller z Pixabay
Jörg Möller z Pixabay
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Sága rodu Zíků, i tak by se dal nazvat nový román Ladislava Vrchovského Statek, kte­rý zob­ra­zu­je život jed­né rodi­ny v prů­bě­hu jed­no­ho sto­le­tí. Jedná se však o sto­le­tí dva­cá­té, kdy se během jed­no­ho lid­ské­ho živo­ta vystří­da­la řada reži­mů a národ­ních usku­pe­ní, což s sebou při­ná­še­lo stá­le nové a nové udá­los­ti, na kte­ré bylo tře­ba rea­go­vat.

StatejKniha

Zíkovi repre­zen­tu­jí rod sed­lá­ků s boha­tou his­to­rií. Z rod­né Vysočiny se hla­va budou­cí opav­ské vět­ve rodu František Zíka pře­su­ne na sever Moravy, aby zde vytvo­řil pro­spe­ru­jí­cí agrár­ní spo­leč­nost a zakou­pil rodo­vý sta­tek, na kte­rém bude poznatky ze stu­dií apli­ko­vat v pra­xi. Na čes­ko pol­ském pome­zí nebyl život nikdy jed­no­du­chý, jak se brzy na vlast­ní oči pře­svěd­čí. Klid do zjitře­né národ­nost­ní situ­a­ce nepři­da­jí ani tam­ní Němci a roz­pad Rakouska Uherska, kte­rý je v době jeho pří­cho­du na spad­nu­tí. Nová doba si žádá nové tvá­ře a tak se mla­dý Zíka postup­ně anga­žu­je i v poli­ti­ce.

I přes pře­káž­ky jeho kari­é­ra míří ke hvězdám a daří se mu, i jeho nástup­cům jak v sou­kro­mém, tak pra­cov­ním živo­tě a po jeho smr­ti, tak rodo­vý maje­tek zís­ká schop­né­ho správ­ce. Sny a plá­ny však pře­ru­ší dru­há svě­to­vá vál­ka, ze kte­ré se však Zíkovi opět doká­ží okle­pat a během tří let sta­tek pozved­nou téměř na před­vá­leč­nou úro­veň. Přijde však rok 1948 a smě­lým plá­nům je konec a rodi­na začí­ná svůj boj o holé pře­ži­tí a sna­hu vyrov­nat se s novým uspo­řá­dá­ním. Devadesátá léta dva­cá­té­ho sto­le­tí při­ne­sou vytou­že­nou změ­nu a novou nadě­ji. Po slo­ži­té resti­tu­ci Zíkovi opět hos­po­da­ří na svém s vyhlíd­kou na lep­ší zítř­ky a víru v demo­kra­tic­ké uspo­řá­dá­ní a nasta­ve­ní trž­ní­ho pro­stře­dí.

Autor si pro svůj román vybral vel­mi popu­lár­ní téma sle­do­vá­ní jed­né rodi­ny v pohnu­tém minu­lém sto­le­tí, kdy neby­la o udá­los­ti a zvra­ty nou­ze. Těžko najít dese­ti­le­tí, kdy by pano­val klid a pro­spe­ri­ta. Každý z nasto­le­ných reži­mů pro­vě­řo­val cha­rak­te­ry a mrav­ní hod­no­ty jed­not­liv­ců a lec­kdy bylo snad­né sklouz­nout na nespráv­nou stra­nu.

Námět při­taž­li­vý, ale pro­ve­de­ní lehce utr­pě­lo díky vykres­le­ní jed­not­li­vých postav, kde autor čte­ná­ři nene­chá­vá žád­ný pro­stor pro fan­ta­zii a hra­je se s pře­dem roz­da­ný­mi kar­ta­mi. Jednou dané je roz­dě­le­ní na čer­né a bílé, na padou­chy a dob­rá­ky a s tím si čte­nář musí vysta­čit celou kni­hu. Nevidíme zde žád­ný posun v posta­vách a dočká­me se kla­sic­kých frá­zí o dob­rém srd­ci, ote­vře­né mys­li, prá­ci ku pro­spě­chu všech,… Hlavní posta­va je vykres­le­na tak pozi­tiv­ně, až se čte­ná­ři může pro­ti­vit.

Statek si díky atrak­tiv­ní­mu námě­tu své čte­ná­ře jis­tě najde, ale příš­tě bychom uví­ta­li vět­ší uvě­ři­tel­nost postav, pro­to­že člo­vě­ka s pou­ze klad­ný­mi vlast­nost­mi snad v reá­lu ani nelze potkat a kni­ze to ubí­rá na auten­tič­nos­ti.

  • Název kni­hy               Statek
  • Autor                          Ladislav Vrchovský
  • Nakladatelství            Cosmopolis
  • Místo vydá­ní              Praha
  • Rok vydá­ní                 2022
  • Vydání (1., 2. atd.)     1.
  • Počet stran                  310
  • ISBN/EAN                 978-80-271-3480-9

  • Foto kni­hy: Grada Publishing, a.s.
  • Náhledová fot­ka od Jörg Möller z Pixabay

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,39760 s | počet dotazů: 247 | paměť: 71618 KB. | 24.06.2024 - 01:56:04