Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Bídníci: Kriminální thriller se sociálním přesahem Ladje Lyho na motivy Hugova románu

Bídníci: Kriminální thriller se sociálním přesahem Ladje Lyho na motivy Hugova románu

Photo © Le Pacte
Photo © Le Pacte
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (2 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading...

Nejnovější vele­ú­spěš­ná adap­ta­ce nesmr­tel­né­ho pří­bě­hu Jeana Valjeana z Hugova romá­nu Bídníci, na Oscara nomi­no­va­né­ho rodá­ka z afric­ké­ho Mali Ladje Lyho, obsa­ze­ný řadou skvě­lých her­ců v čele s Damien Bonnard, Alexis Manenti a Djibril Zonga, se ode­hrá­vá v Montfermeilu, což je před­měs­tí Paříže, kam byl umís­těn i původ­ní stej­no­jmen­ný román Victora Huga. Režisér a scé­náris­ta Ladje Ly v jed­né oso­bě za toto vele­ú­spěš­né soci­ál­ní dra­ma zís­kal čty­ři Césary, nomi­na­ci na Oscara, objev roku na European Film Awards, nej­lep­ší evrop­ský film na Goya Awards a Polish Film Awards i Cenu poro­ty v Cannes.

Celosvětová pre­mi­é­ra pro­běh­la 15. květ­na 2019 na fil­mo­vém fes­ti­va­lu Cannes.

Přečtěme si nyní, co nám sdě­lu­je ano­ta­ce: „Příběh je inspi­ro­ván vzpou­ra­mi z roku 2005, podob­nost mezi rozzlo­be­nou mlá­de­ží a Hugovým Gavrochem je až pozo­ru­hod­ná..“ V Hugově romá­nu se Jean Valjean po krá­de­ži chle­ba oci­tá na gale­jích. Po útě­ku začí­ná nový život, brzo se stá­vá vel­mi boha­tým, ale stín jeho minu­los­ti jej nemi­lo­srd­ně dohá­ní. Určitá para­le­la je tedy patr­ná.

Natáčení pro­bí­ha­lo v létě 2018, zejmé­na v Clichy-sous-Bois a Montfermeil. Jako kuli­sy může­me vidět neu­tě­še­né pane­lá­ko­vé ghet­to se spous­tou odpad­ků a nepo­řád­ku. Jako bíd­ní­ci jsou zde vykres­le­ni pře­váž­ně lidé tma­vé ple­ti, čer­no­ši a ara­bo­vé i rebe­lo­vé v podo­bě sku­pin malých dětí.

Celé Lyho úspěš­né debu­tu­jí­cí dra­ma se ode­hrá­vá na chudé paříž­ské peri­fe­rii Montfermeilu a točí se kolem mír­ně řeče­no neko­rekt­ních zása­ho­vých akcí troj­líst­ku nesou­ro­dých poli­cis­tů  - dob­ro­mysl­né­ho a mír­ně naiv­ní­ho nováč­ka Stéphana (Damien Bonnard), kte­rý se nedáv­no při­po­jil ke zvlášt­ní kri­mi­nál­ní jed­not­ce v Montfermeilu, a dvou kole­gů Chrise (Alexis Manenti), kte­rý se jeví jako aro­gant­ní, ješit­ný a šikanóz­ní flou­tek, a Gwady (Djibril Zonga), kte­rý se sna­ží Chrisovi zavdě­čit, mlčet a držet hubu a krok. Divák pozo­ru­je zvy­šu­jí­cí se napě­tí mezi poli­cis­ty a gan­gy výtrž­ní­ků pře­váž­ně tmavší ple­ti. Problémem je sku­teč­nost, že při zása­hu vyvi­nu­tém za úče­lem odha­le­ní únos­ce malé­ho lvíč­ka z cir­ku­su, dojde k výstře­lu na dět­ské­ho pacha­te­le, kte­rý je zra­něn a navíc celou akci poli­cis­tů zachy­til na kame­ru dron. Odvíjí se honič­ka za dopa­de­ním maji­te­le dro­nu namís­to toho, aby byl raně­ný chla­pec pře­ve­zen do nemoc­ni­ce. Jediný, kdo si uvě­do­mu­je tyto špi­na­vé prak­ti­ky poli­cie s nechval­ným cílem sma­zat veš­ke­ré své sto­py, je nová­ček Stéphan, kte­rý posky­tu­je raně­né­mu chlap­ci i prv­ní pomoc a svým kři­vác­kým kole­gům uštědřu­je výčit­ky.

Ladje Ly doká­zal dra­ma­ti­zo­vat pří­běh tak, že po celou dobu pou­tá pozor­nost divá­ka str­hu­jí­cí­mi scé­na­mi zachy­ce­ný­mi na kame­ru Juliena Pouparda. Snímek je dosta­teč­ně sro­zu­mi­tel­ný, pou­ta­vý a dob­ře vykres­le­ný. Děj není nud­ný, nao­pak je eska­lo­ván až do své­ho úpl­né­ho kon­ce. Otřásl mnou sil­ný a kru­tý pří­běh poli­cej­ní zko­rum­po­va­nos­ti, aro­gan­ce, bez­o­hled­nos­ti a agre­se hra­ni­čí­cí až s šika­nou, kte­rá se vyje­vu­je, napří­klad když poli­cis­ta Chris si jde jen tak z roz­ma­ru s úmys­lem ‚šáh­nout si‘ buze­ro­vat nic nechá­pa­jí­cí děv­ča­ta sto­jí­cí na zastáv­ce a má nad nimi abso­lut­ní pře­va­hu a moc. Snímek je vel­mi emo­tiv­ní a zachy­cu­je pro­hni­lost na stra­ně poli­cie i pro­hni­lost na stra­ně bíd­ní­ků. Na obou dvou stra­nách vidí­me lež, pod­vod i zko­rum­po­va­nost. Drama vzni­ká vykres­le­ním neleh­kých osu­dů širo­ké při­stě­ho­va­lec­ké komu­ni­ty chudých lidí v kon­tak­tu s poli­cej­ním apa­rá­tem.

Ladje Ly má na tuto pro­ble­ma­ti­ku svůj vyhra­ně­ný názor, kte­rý na mno­ha mís­tech fil­mu také pre­zen­tu­je. V závě­ru sním­ku se obje­vu­je myš­len­ka, kte­rou Ladje Ly pře­vzal z Hugova romá­nu, že není ani ple­ve­le, ani špat­ných lidí - jsou jenom špat­ní pěs­ti­te­lé. Tudíž Ladje Ly se sna­ží nazna­čit, že poli­caj­ti jsou povět­ši­nou ti grázlo­vé a ti chu­dí při­stě­ho­val­ci jsou pou­hé obě­ti poli­tic­ké­ho nási­lí. Je tomu však sku­teč­ně tak nebo je kus zod­po­věd­nos­ti na obou dvou stra­nách? Kdo je sku­teč­ný viník a kdo oběť?

Snímek je odsou­ze­ním poli­cej­ní moci a své­vo­le a obha­jo­bou chudých bíd­ní­ků jako pro­duk­tu své doby. Snímek je určen pro nároč­né­ho divá­ka a je pří­stup­ný od 12 let.

 

BÍDNÍCI

Původní název: Les Misérables

Žánr: Drama / Krimi / Thriller

Země: Francie,

Rok: 2019,

Stopáž: 105 min

Režie: Ladj Ly

Scénář: Ladj Ly, Giordano Gederlini, Alexis Manenti

Kamera: Julien Poupard

Hudba: Pink Noise

Hrají: Damien Bonnard, Alexis Manenti, Djibril Zonga, Issa Perica, Jeanne Balibar, Al-Hassan Ly, Almamy Kanoute, Steve Tientcheu, Kija King, Lucas Omiri, Bilel Chikri

Produkce: Toufik Ayadi, Christophe Barral

Střih: Flora Volpelière

Kostýmy: Marine Galliano


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,44452 s | počet dotazů: 255 | paměť: 72323 KB. | 20.05.2024 - 05:15:22