Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Nežádoucí: obžaloba rasismu a palčivé kontroverzní sociální politiky

Nežádoucí: obžaloba rasismu a palčivé kontroverzní sociální politiky

Photo © Le Pacte
Photo © Le Pacte
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (3 hlasů, průměr: 4,67 z 5)
Loading...

Film Nežádoucí, na Oscara nomi­no­va­né­ho rodá­ka z Mali Ladje Lyho, obsa­ze­ný řadou skvě­lých her­ců v čele s debu­tu­jí­cí Antou Diaw, před­sta­vi­tel­kou hlav­ní hrdin­ky Haby, vykres­lu­je ože­ha­vé poli­tic­ké i soci­ál­ní téma při­stě­ho­va­lec­tví. Režisér Ladje Ly, kte­rý nava­zu­je na svůj debut Bídníci, za kte­rý zís­kal Césara, nomi­na­ci na Oscara i Cenu poro­ty v Cannes, si ten­to­krát vzal na muš­ku rasis­tic­kou poli­ti­ku, kte­rá nutí nežá­dou­cí lidi jít svý­mi radi­kál­ní­mi činy pro­ti záko­nům.

Film Ladje Lyho byl před­sta­ven na Festivalu fran­couz­ské­ho fil­mu 2023 a na fes­ti­va­lu Jeden svět a 4. dub­na při­chá­zí do našich kin.

Velmi mne zasá­hl sil­ný a kru­tý pří­běh boje pro­ti bez­o­hled­nos­ti hra­ni­čí­cí až s šika­nou, ode­hrá­va­jí­cí se na chudé paříž­ské peri­fe­rii a točí­cí se kolem jed­no­ho staré­ho vybyd­le­né­ho pane­lá­ku v čer­noš­ském ghet­tu, kdy děj fil­mu začí­ná neče­ka­ně jeho říze­nou deto­na­cí. Snímek je vel­mi emo­tiv­ní a zachy­cu­je neleh­ké osu­dy širo­ké při­stě­ho­va­lec­ké komu­ni­ty chudých lidí v kon­tak­tu s aro­gan­cí úřa­dů, poli­cej­ní­ho apa­rá­tu i sta­rou­sed­lí­ků. Je smut­ným svě­dec­tvím o tom, jak rasis­mus a poli­tic­ká zko­rum­po­va­nost může zni­čit živo­ty mno­hých chudých spo­lu­ob­ča­nů tím, že je při­pra­ví o stře­chu nad hla­vou. Nelehká a za těch­to pod­mí­nek i neře­ši­tel­ná situ­a­ce ústí do poci­tů bez­vý­chod­nos­ti, smut­ku, mar­nos­ti nebo i zou­fal­ství, kte­ré jed­no­ho vedou k rezig­na­ci, jiné k agre­si a dal­ší k odhod­lá­ní posta­vit se sami za sebe.

Nálada je při sle­do­vá­ní sním­ku nihi­lis­tic­ká a nega­tiv­ní, potem­ně­lou atmo­sfé­ru umoc­ňu­je nevlíd­ný pohled na chát­ra­jí­cí pane­lá­ko­vé síd­liš­tě na peri­fe­rii měs­ta Paříže. Film pro­mlou­vá syro­vý­mi obra­zy kame­ra­ma­na Juliena Pouparda a uka­zu­je roz­há­ra­nou situ­a­ci v komu­ni­tě chudých lidí, kte­ří budou-li neu­stá­le poni­žo­vá­ni, potla­čo­vá­ni a obvi­ňo­vá­ni z nási­lí nebo zne­čiš­ťo­vá­ní, stá­va­jí se obě­tí apa­rá­tu, a tím více se jen posi­lu­je jejich pocit frustra­ce, odci­ze­ní a vyčle­ně­ní ze spo­leč­nos­ti, což jim dává dal­ší důvod a pohnut­ku k opě­tov­né­mu vzdo­ru nebo i nási­lí a oci­ta­jí se tak mimo zákon. Tedy i zde se opět opa­ku­je ústřed­ní myš­len­ka jeho debu­tu­jí­cí­ho díla Bídníci, kte­rou pře­vzal z Hugova romá­nu, že není ani ple­ve­le, ani špat­ných lidí - jsou jenom špat­ní pěs­ti­te­lé.

Přihlížíme, jak při deto­na­ci vybyd­le­né­ho pane­lá­ku, kte­rý ský­tal pří­stře­šek stov­kám rodin z nej­růz­něj­ších kou­tů svě­ta, kte­ré se z niče­ho nic ocit­li bez pro­střed­ků na uli­ci, náh­le zemře sta­ros­ta měs­ta a je nahra­zen mla­dým léka­řem Pierrem, kte­ré­ho hra­je herec Alexis Manenti. Hlavní hrdin­ka Haby, mla­dá Francouzka malij­ské­ho půvo­du, chce kan­di­do­vat na sta­rost­ku a při­dá­vá se k pro­tes­tům pro­ti záko­nům a úřa­dům, kte­ré vyhá­ně­jí celé rodi­ny z jejich domo­vů.

Film je pře­hlíd­kou vše­ho nega­tiv­ní­ho z Francie - vidí­me pro­blém ved­le pro­blé­mu, ať už na poli­tic­ké scé­ně mezi poslan­ci, kte­ří si jdou navzá­jem po krku, nebo pro­blém poli­cie spo­lu­pra­cu­jí­cí s poli­tic­ký­mi čini­te­li, rov­něž i pro­blém rasis­mu, slo­ži­tou otáz­ku byd­le­ní nebo neleh­ké mož­nos­ti zís­ká­ní zaměst­ná­ní a mno­hé dal­ší obtí­že v osob­ních živo­tech obča­nů pře­váž­ně čer­né ple­ti. Na poza­dí pří­bě­hu vyhná­ní nežá­dou­cích ze svých domo­vů pod pří­sli­bem reno­va­ce byto­vé­ho domu, sle­du­je­me nepo­ko­je a pou­lič­ní výtrž­nic­tví, rvač­ky a bit­ky, žhář­ství a pro­vo­ka­ce. Chápeme vykres­le­nou situ­a­ci neře­ši­tel­nos­ti pro­blé­mu s byd­le­ním, kdy spo­lu v nevy­ho­vu­jí­cích a nebez­peč­ných pod­mín­kách sdí­lí nevel­ké život­ní pro­sto­ry celé roz­vět­ve­né rodi­ny, pro kte­ré je toto malé mís­to jedi­ným azy­lem. Pokud nechtě­ní nechtě­jí skon­čit na uli­ci, musí den­ně bojo­vat se živo­tem ve měs­tě, kte­ré není jejich a ve kte­rém zou­fa­le hle­da­jí své mís­to k živo­tu. Od toho se také odví­jí dopa­dy, kdy nechtě­ní cítí odpor k repre­siv­ním slož­kám a tím spí­še rebe­lu­jí, vzdo­ru­jí a nátlak oplá­cí pro­titla­kem.

Ladje Ly doká­zal dra­ma­ti­zo­vat pří­běh tak, že po celou dobu pou­tá pozor­nost divá­ka str­hu­jí­cí­mi scé­na­mi a záplet­ka­mi. Jednotlivé posta­vy jsou bar­vi­tě vykres­le­ny a psy­cho­lo­gic­ky dob­ře ztvár­ně­ny. Děj je po celou dobu dosta­teč­ně sro­zu­mi­tel­ný. Film je nato­čen dosta­teč­ně rea­lis­tic­ky, ačko­liv je patr­ná huma­nit­ní filo­zo­fie tvůr­ců i jejich anga­žo­va­nost, kdy svý­mi ide­á­ly boju­jí za lidi pro­ti bez­cit­né poli­ti­ce.

Snímek je srd­ce­ryv­ným zamyš­le­ním nad všu­dypří­tom­ný­mi pro­blémy rasis­mu, poli­ti­ky byd­le­ní i soci­ál­ní poli­ti­ky a obha­jo­bou nežá­dou­cích jako pro­duk­tu své doby. Je tomu ale vskut­ku tak? Kdo je sku­teč­ný viník a kdo oběť? Jsou nežá­dou­cí oprav­du pou­hou obě­tí nebo doplá­ce­jí na svou nepři­způ­so­bi­vost? Snímek je určen pro nároč­né­ho divá­ka a urči­tě dopo­ru­ču­ji ke shléd­nu­tí.

NEŽÁDOUCÍ

Žánr: Drama

Původní název: Les Indésirables

Rok: 2023

Země: Francie

Jazyk: FR

Titulky: CZ

Stopáž: 101 min

Přístupnost: 15+

Režie: Ladj Ly

Scénář: Giordano Gederlini, Ladj Ly

Střih: Flora Volpelière

Kamera: Julien Poupard

Zvuk: Gautier Isern

Hrají: Anta Diaw, Alexis Manenti, Aristote Luyindula, Steve Tientcheu, Aurélia Petit, Jeanne Balibar, Bass Dhem, Mohamad Al Rashi, Judy Al Rashi, Stefan Godin, Madeleine Baudot, Corinne Valancogne, Christophe Vandevelde, Carima Amarouche, Jeanne Balibar, Aristote Luyindula a dal­ší


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Bídníci: Kriminální thriller se sociálním přesahem Ladje Lyho na motivy Hugova románu18. dubna 2024 Bídníci: Kriminální thriller se sociálním přesahem Ladje Lyho na motivy Hugova románu Nejnovější veleúspěšná adaptace nesmrtelného příběhu Jeana Valjeana z Hugova románu Bídníci, na Oscara nominovaného rodáka z afrického Mali Ladje Lyho, obsazený řadou skvělých herců v čele […] Posted in Filmové recenze
  • Gump - jsme dvojka: nepředčil sám sebe27. března 2024 Gump - jsme dvojka: nepředčil sám sebe Jste-li vášnivými milovníky zvířat nebo domácích mazlíčků a nenechá vás nehezké zacházení se zvířaty chladnými, možná jste zatoužili shlédnout film GUMP – jsme dvojka, nový film […] Posted in Filmové recenze
  • Hádej, kdo je vrah (2022)21. ledna 2024 Hádej, kdo je vrah (2022) Na tento počin ze studia A24 jsem se docela těšil. Studio má totiž podle mě docela zajímavé výstupy, za něž hovoří jen namátkou skvělý horor "X", artové Aftersun, westernové Slow West, […] Posted in Filmové recenze
  • Oáza: Válečné drama z československé kinematografie, které překonává čas11. května 2023 Oáza: Válečné drama z československé kinematografie, které překonává čas Kdysi dávno jsem viděl Oázu v televizi. Bylo to patrně v květnových dnech, protože tehdy běželo velké kvantum válečných filmů a patrně to ještě bylo na černobílé Tesle. Film se mi líbil, […] Posted in Retro filmové recenze
  • Na západní frontě klid (2022)17. ledna 2023 Na západní frontě klid (2022)  Na západní frontě klid je slavné dílo, které asi každý člověk procházející současným českým vzdělávacím systémem zná. Dá se totiž bezpečně zařadit do kolonek typu "válečná próza", event. […] Posted in Filmové recenze
  • Hala (2019)20. února 2022 Hala (2019) Hala je mladá občanka USA pakistánského původu, která studuje poslední ročník "háj skůl" a tak vůbec řeší co se sebou dál. Na jednu stranu vězí v tradicích, v nichž ji drží její rodina […] Posted in Retro filmové recenze
  • Brimstone ... aneb není western jako western.1. února 2022 Brimstone ... aneb není western jako western. Ano, i když je tento film řazen do oné westernové kategorie, tak rozhodně nečekejte klasické žánrové propriety. Samotné prostředí divokého západu zde působí spíše jako kulisa pro příběh, […] Posted in Retro filmové recenze
  • Chapelwaite17. ledna 2022 Chapelwaite Americký seriál Chapelwaite je inspirován povídkou Stephena Kinga "Prokletí Jeruzalémské", k níž mám blízkou osobní vazbu, neboť je to pravděpodobně první věc, kterou jsem od známého […] Posted in TV Recenze
  • On the Beach (Na břehu) 19595. listopadu 2021 On the Beach (Na břehu) 1959  Na břehu je poměrně známý film (minimálně mezi milovníky starších sci-fi snímků), který se v roce 2000 dočkal své předělávky (která je barevná, což ovšem u snímků orientujících se na […] Posted in Retro filmové recenze
  • Black Space (2020)24. srpna 2021 Black Space (2020) Zálibu v izraelské kinematografii mám už delší dobu, takže když se objevil na českém Netflixu počin jménem Black Space, tak jsem moc neváhal. Už začátek osmidílného seriálu dost […] Posted in TV Recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,90634 s | počet dotazů: 274 | paměť: 71912 KB. | 23.07.2024 - 17:42:43